Ночной депозит

Депозит на условиях овернайт – хорошая возможность заработать более высокие проценты по сумме остатка свободных средств на счёте в конце рабочего дня.

Ночной депозит имеет целый ряд преимуществ:

 • Ночной депозит обеспечивает Вашим деньгам доходность даже в период, когда коммерческая деятельность отсутствует.
 • Начисленные проценты банк перечисляет на Ваш счёт уже на следующий банковский день. 
 • Ежедневно фиксируется окончательное сальдо счёта, по которому начисляется процент по ночному депозиту. 
 • Начисленные проценты банк перечисляет на Ваш счёт на следующий банковский день после дня фиксации остатка на счёте. 
 • Проценты по ночному депозиту начисляются в том случае, если к концу дня остаток на расчётном счёте составляет не менее 64000 евро или его эквивалент в USD, SEK, NOK, GBP.
 • При заключении договора уточните номера расчётных счетов и валюты, по которым Вы желаете заключить договоры на ночные депозиты.
С 17.04.2015 по депозитам "овернайт" действуют следующие процентные ставки:
EUR 0,01%
USD 0,01%
SEK 0,00%
NOK 0,01%
GBP 0,00%
CAD -
Alates 01.04.2014 tegutseb Nordea Grupp Eestis Nordea Bank AB Eesti filiaalina. Nordea Bank AB Eesti filiaalis hoiustatud rahasummad on tagatud Rootsi hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused.

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab
Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma. Klientidel on õigus hüvitisele ka Rootsi finantsinspektsiooni Finansinspektionen otsuse korral, millega tühistatakse Nordea Bank AB litsents ning antakse korraldus garantiifondi vahendite kasutamiseks.

Tagatud summa
Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.
Kui kontol hoiustatakse paljude klientide raha (nt advokaadibürood, varahaldusettevõtted), siis Rootsi hoiuste tagamise skeemi üldreegli kohaselt on raha tegelikele omanikele ehk igale kliendile eraldi tagatud hoiused hüvitise maksimaalse summa ulatuses.

Hüvitise maksmine
Rootsi rahandusamet Riksgälden maksab hüvitise välja 20 pangapäeva jooksul alates hüvitise rakendumisest ehk panga pankroti väljakuulutamisest või Rootsi finantsinspektsiooni otsusest.

Lisainfot Rootsi hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Rootsi riigivõlaameti Riksgälden kodulehelt ja Tagatisfondi kodulehelt.
KÜSIMUSED JA VASTUSED
 1. Kuidas arvutatakse klientide hüvitamisele kuuluvaid summasid?

  Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Rootsi finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

 2. Kuidas kliendid Nordea Bank AB maksejõuetuse korral oma raha kätte saavad? Kuhu tuleb avaldus või nõue esitada?

  Hüvitusjuhtumi korral võtab Rootsi rahandusamet kõikide hoiustajatega ise ühendust, klientidel ei ole vaja eraldi hüvitist taotleda. Maksimaalne hüvitis on 100 000 eurot kliendi kohta ühes pangas.

 3. Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?

  Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.

 4. Kas hüvitist makstakse eurodes või Rootsi kroonides?

  Hüvitist makstakse eurodes.
  Tagatavad summad arvestatakse Rootsi kroonides kasutades Nasdaq OMX Stockholmi veebilehel garantii rakendumise päeval avaldatud euro ja Rootsi krooni kurssi. Tagatud summade väljamaksmine toimub kuni 20 pangapäeva pärast garantii rakendumist. Selle aja jooksul võib Rootsi krooni kurss euro suhtes muutuda, tuues kaasa eurodes väljamakstava summa suurenemise või vähenemise. Valuutarisk on hoiustaja kanda.