Резервный вклад

Резервный вклад – удобный и гибкий способ накопления и приумножения денег. Время и суммы можно выбирать в соответствии с возможностями. Накоплениями можно воспользоваться в любой момент.
Резервный вклад имеет целый ряд преимуществ
 • Сроки, количество и суммы взносов и снятия денег не ограниченны. 
 • При желании, Вы можете немедленно воспользоваться деньгами, находящимися на pезервном вкладе, сделав перевод денег с резервного вклада на свой расчётный счёт.
 • Один раз в месяц деньги с резервного вклада можно выводить бесплатно. Каждое следующее снятие денег, в том же календарном месяце, необходимо оплачивать в соответствии с прейскурантом.
 • Вклад не имеет ограничений по срокам. Для резервного вклада открывается отдельный счёт, на который Вы можете в любой момент положить подходящую сумму, которая сразу начинает зарабатывать проценты.
 • Валюта вклада – евро. Первый взнос в pезервный вклад должен быть не менее 10 евро.
 • Взносы можно делать через любые банковские каналы. Сроки, количество и суммы взносов и снятия денег не ограниченны.
 • Банк начисляет проценты по вкладу, исходя из дневного сальдо счета.
 • Проценты выплачиваются один раз в квартал и перечисляются по Вашему выбору на резервный вклад или на Ваш расчётный счет.

Условия резервного вкладаPDF.

Проценты по Резервному вкладу
на сумма до 50 000 € 0,15%
на сумму более чем 50 000 евро 0,01%
Проценты рассчитываются в соответствии с приведённой таблицей. За основу берётся расчётный год (360 дней). Проценты начисляются в соответствии с фактическим количеством дней вклада.

 

Alates 01.04.2014 tegutseb Nordea Grupp Eestis Nordea Bank AB Eesti filiaalina. Nordea Bank AB Eesti filiaalis hoiustatud rahasummad on tagatud Rootsi hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused.

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab
Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma. Klientidel on õigus hüvitisele ka Rootsi finantsinspektsiooni Finansinspektionen otsuse korral, millega tühistatakse Nordea Bank AB litsents ning antakse korraldus garantiifondi vahendite kasutamiseks.

Tagatud summa
Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.
Kui kontol hoiustatakse paljude klientide raha (nt advokaadibürood, varahaldusettevõtted), siis Rootsi hoiuste tagamise skeemi üldreegli kohaselt on raha tegelikele omanikele ehk igale kliendile eraldi tagatud hoiused hüvitise maksimaalse summa ulatuses.

Hüvitise maksmine
Rootsi rahandusamet Riksgälden maksab hüvitise välja 20 pangapäeva jooksul alates hüvitise rakendumisest ehk panga pankroti väljakuulutamisest või Rootsi finantsinspektsiooni otsusest.

Lisainfot Rootsi hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Rootsi riigivõlaameti Riksgälden kodulehelt ja Tagatisfondi kodulehelt.
KÜSIMUSED JA VASTUSED
 1. Kuidas arvutatakse klientide hüvitamisele kuuluvaid summasid?

  Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Rootsi finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

 2. Kuidas kliendid Nordea Bank AB maksejõuetuse korral oma raha kätte saavad? Kuhu tuleb avaldus või nõue esitada?

  Hüvitusjuhtumi korral võtab Rootsi rahandusamet kõikide hoiustajatega ise ühendust, klientidel ei ole vaja eraldi hüvitist taotleda. Maksimaalne hüvitis on 100 000 eurot kliendi kohta ühes pangas.

 3. Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?

  Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.

 4. Kas hüvitist makstakse eurodes või Rootsi kroonides?

  Hüvitist makstakse eurodes.
  Tagatavad summad arvestatakse Rootsi kroonides kasutades Nasdaq OMX Stockholmi veebilehel garantii rakendumise päeval avaldatud euro ja Rootsi krooni kurssi. Tagatud summade väljamaksmine toimub kuni 20 pangapäeva pärast garantii rakendumist. Selle aja jooksul võib Rootsi krooni kurss euro suhtes muutuda, tuues kaasa eurodes väljamakstava summa suurenemise või vähenemise. Valuutarisk on hoiustaja kanda.

ВКЛАДЫ
Открытие вклада Бесплатно
Взнос наличных для открытия вклада Бесплатно
Внесение наличных на счёт Детского / Резервного вклада в конторе Бесплатно
Перевод денежных средств на счёт Детского / Резервного вклада в интернет-банке или конторе Бесплатно

Перевод денег с Резервного вклада на свой расчётный счёт

 • первый раз в месяц
 • все остальные случаи

 

 • Бесплатно 1
 • 0,30% от суммы, мин. 1,60 €
1 Если у вкладчика более одного Резервного вклада, то бесплатным является одно снятие в месяц по всем резервным вкладам вместе.