Tunne oma klienti

Panga töö toetub usaldusele. Usalduse aluseks on hea teenindus, õiged lahendused ja ka veendumus, et pank tunneb oma kliente. Kuna soovime Teid ja Teie olukorda paremini tundma õppida, esitame Teile mitmesuguseid küsimusi.  Kui tunneme Teid, suudame anda Teile head nõu ja pakkuda Teie vajadustele vastavaid pangateenuseid.

Mõningaid küsimusi aga esitame ka teistel põhjustel. Nordea on üks Euroopa suuremaid panku ning oleme sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte. Pangad peavad järgima paljusid seadusi, sealhulgas neid, millega püütakse tõkestada rahapesu, terrorismi ja majanduskuritegusid.

Me esitame Teile küsimusi siis, kui Teist saab meie klient, ning pöördume regulaarselt kõikide klientide poole andmete uuendamise palvega.

Me ei saa alati teenust pakkuda

Harvadel juhtudel, kui me ei saa kliendilt piisavalt teavet, ei ole meil lubatud pakkuda talle tema soovitud teenust. Pankade kohustuste ja seonduvate küsimuste kohta saab lähemalt lugeda Pangaliidu kodulehelt.
 

Palume Teil üle vaadata oma kontaktandmed, samuti täpustame Teie kodakondsust, sünniriiki ja maksuriiki. Peale isikuandmete tunneme huvi Teie töökoha, finantsseisundi, meie panka laekuva raha päritolu jms kohta.

Samuti peame välja selgitama, kas olete või on Teie perekonnaliige või lähedane kaastöötaja riikliku taustaga isik (PEP – politically exposed person), kelle ühiskondlik roll tingib kõrgendatud tähelepanu.

Käsitleme kõiki Teie andmeid kui konfidentsiaalseid.

Kliendiandmete uuendamiseks on järgmised võimalused:

 • Kliendiandmete uuendamine internetipangas
  Internetipangas leiate kliendiandmete küsimustiku parempoolsest ülemisest menüüst: Seaded -> Kliendiandmed -> Kliendiandmed.
  Küsimustiku täitmine internetipangas on turvaline, sest enne küsimustele vastamist tuvastatakse internetipangas Teie isik. Internetipanga veebilehe ja SSL-protokolli turvalisust saate kontrollida, klõpsates ekraani üla- või alaossa paigutatud aadressiribal asuval tabaluku ikoonil.
 • Kliendiandmete uuendamine online portaalis (ainult äriklientidele)

  Äriklientidel on võimalik uuendada kliendiandmeid iseteenindusportaalis0.
 • Kliendiandmete uuendamine pangakontoris
  Kontoris saate kliendiandmete küsimustiku täita pangatöötaja abiga.
  Lähima pangakontori aadressi leiate kaart.nordea.ee.

Lisainfo klienditoe telefonil +372 710 1134


 

Viited:

 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ja CRSi (Common Reporting Standard) nõuetele vastava teabe kogumise ja vahetamise õiguslik alus on Eestis sätestatud Maksualase teabevahetuse seadusega.

Maksualane teabevahetus USA-ga

Eesti ja USA allkirjastasid 11.04.2014 valitsustevahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise kokkuleppe (IGA), mille aluseks on USA maksuseadus FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – seadus USA riigieelarve tulude suurendamiseks ja maksude deklareerimise tõhustamiseks). Sellest kokkuleppest lähtuvalt peavad Eesti finantsasutused tuvastama oma klientidest need, kes peavad USA-s makse maksma.
USA isiku mõiste hõlmab muu hulgas USA residente, sealhulgas püsiva elamisloaga (Green Card) residendid, USA kodanikke, sealhulgas mitme kodakondsusega USA kodanikud ja USA-s registreeritud ettevõtteid.
Eesti finantsasutustel on kohustus edastada USA isikute kohta info (sh andmed konto omaniku, maksuresidentsuse ja konto jäägi kohta) Eesti Maksu- ja Tolliametile, kes edastab andmed omakorda maksualase teabevahetuse raames USA Riigitulude Ametile (Internal Revenue Service - IRS).

Lähemalt lugege IGA ja FATCA kohta Rahandusministeeriumi kodulehelt www.fin.ee/fatca ja USA Riigitulude Ameti kodulehelt www.irs.gov.

Maksualane teabevahetus CRSi alusel

CRS (Common Reporting Standard) on ülemaailmne aruandlusstandard, mille eesmärgiks on vältida offshore-firmade kaudu maksudest kõrvalehoidumist mitteresidentide kontode avalikustamise ja maksuametite automaatse teavitamise abil.  
CRSi alusel saavad maksujurisdiktsioonid (Eestis Maksu- ja Tolliamet) oma territooriumil asuvatelt finantsinstitutsioonidelt finantsteavet ja vahetavad seda kord aastas teiste maksujurisdiktsioonidega. Esimesed aruanded seoses maksualase teabevahetusega EL ja OECD liikmeriikide vahel esitatakse 2017. aastal, kuid info kogumist alustatakse 2016. aastal.

Lähemalt lugege CRSi kohta OECD kodulehelt http://www.oecd.org/tax/.

Kuidas mõjutab maksualane teabevahetus Eesti kliente?

Alates 1. jaanuarist 2016  on Eesti finantsasutustel kohustus küsida uutelt klientidelt infot maksuresidentsuse riikide kohta (sh USA), kus nad on maksukohustuslased, ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid (TIN – Tax Identification Number).
Järgmise kahe aasta jooksul võtab pank ühendust ka panga praeguste klientidega, keda CRS võib puudutada.
Juhime tähelepanu, et kui klient ei esita nõutud infot, on finantsasutusel kohustus avaldada isiku andmed Maksu- ja Tolliametile.
Palun pidage meeles, et pank ei saa anda mingisugust FATCA ja CRSiga seotud maksunõu. Kui Teil on maksudega seotud küsimusi, võtke ühendust maksuspetsialistiga või külastage veebilehti www.irs.gov (FATCA) või http://www.oecd.org/tax/ (CRS)

FATCA ja CRSi maksualase info edastamise vormid

Kui Te olete maksukohustuslane (füüsilise või juriidilise isikuna) mujal riigis kui Eesti, palume täita vastav kombineeritud FATCA & CRSi kontoomaniku kinnituse vormi, kuhu tuleb lisada kõik maksuresidentsuse riigid ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid -  TIN (Taxpayer Identification Number):

Kui vajate ainult USA-maksualase info edastamiseks mõnda muud FATCA vormi, leiate selle USA Riigitulude Ameti kodulehelt www.irs.gov.


 

Küsimused ja vastused kliendiküsimustiku kohta
   
Miks mul palutakse oma andmeid esitada/uuendada? Pankadel on seadusjärgne kohustus tunda oma kliente ja teada, kuidas nad pangateenuseid kasutavad. Küsimustik saadetakse iga mõne aja tagant kõikidele panga klientidele, kelle isikuandmeid on vaja täiendada või uuendada. Kui Te olete nõutud andmed uuendanud, on pangal võimalik pakkuda parimat pangateenust, mis vastab just Teie vajadustele. Ühtlasi aitate neile küsimustele vastamisega ennetada kuritegusid, eriti selliseid, mis on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega.
Millised õigusaktid on klienditundmise põhimõtte aluseks? Klienditundmise põhimõte on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ning finantsinspektsiooni soovituslikus juhendis „Täiendavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks krediidi- ja finantseerimisasutustes“.
Kas seda teavet avaldatakse kolmandatele isikutele? Pank kaitseb kõiki kliendilt saadud andmeid. Igasugune kliendi kohta käiv teave on rangelt konfidentsiaalne ning panga kohustus on tagada, et kogu kliendilt saadud teave hoitaks salajas. Pank avaldab teavet üksnes kooskõlas panga üldtingimustega ja asjaomastest seadustest tulenevalt.
Miks ma pean avaldama teavet oma sugulaste ja lähedaste kaastöötajate kohta kui nad on riikliku taustaga isikud või avaliku võimu oluliste ülesannete täitja?(*) Pank peab tuvastama kliendid, kes täidavad või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (nt parlamendiliikmed, diplomaadid, kõrged ohvitserid jne), samuti tuvastama, kas selliseid avaliku võimu olulisi ülesandeid on täitmiseks antud kliendi lähedastele perekonnaliikmetele või selliste isikute lähedastele kaastöötajatele.
Milliesid kanaled kaudu saan ma oma andmeid uuendada? Pank on oma klientidele andmete uuendamise teinud võimalikult mugavaks ja pakub selleks mitut kanalit: Posti teel: Lubatud ainult juhul kui kliendile on panga poolt eelnevalt saadetud täitmiseks kliendiandmete küsimustik; Internetipangas: Kliendiandmete küsimustiku leiate parempoolsest ülemisest menüüst: Seaded -> Kliendiandmed -> Kliendiandmed. Küsimustiku täitmine internetipangas on turvaline, sest enne küsimustele vastamist tuvastatakse internetipangas Teie isik; Pangakontor: kontoris saate kliendiandmete küsimustiku täita pangatöötaja abiga.
Mis juhtub, kui ma pangale andmeid ei esita? Kui klient ei esita pangale nõutavaid andmeid ja dokumente või kui klient esitab valeinfot, võib pank piirata kliendile pangateenuste osutamist või katkestada temaga ärisuhte ning nõuda kohustuste ennetähtaegset täitmist.
Kui palju aega on mulle vajalike andmete esitamiseks antud? Vajalik teave tuleb esitada 30 päeva jooksul alates andmete uuendamise nõude kättesaamisest. Kui pangale täielikke andmeid ei esitata, teeb pank otsuse kliendile pangateenuste osutamise või ärisuhete katkestamise kohta.
Kui tihti ma pean oma andmeid uuendama? Klienditundmise nõuete järgimiseks ja olemasoleva teabe õigsuse tagamiseks peab pank kogutud teabe korrapäraselt üle vaatama ning seda uuendama. Samuti kontrollime andmeid aktiivselt ning palume klienditundmise nõuetele vastavat teavet uuendada niipea, kui märkame, et andmed puuduvad või on ebaselged. Seetõttu võib esineda olukordi, kus palume Teil esitada või uuendada teavet korduvalt.

 

(*) riikliku taustaga isik on:
- riigipea, valitsusjuht, minister ja aseminister;
- parlamendiliige;
- ülemkohtu, konstitutsioonikohtu ja muu sellise kõrgema kohtu, kelle otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel, kohtunik;
- riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige;
- suursaadik, asjur ja tegevväelane, kellel on kõrgema ohvitseri alaliiki kuuluv sõjaväeline auaste;
- riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liige.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliige on:
- tema abikaasa;
- abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele või tehingu sõlmimise kuupäeva seisuga temaga vähemalt aasta ühist majapidamist
omanud isik;
- tema lapsed ja nende abikaasad või partnerid punkti 2 tähenduses;
- tema vanem.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on:
- füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted või kellega koos on avaliku võimu oluliste ülesannete täitja juriidilise isiku
või lepingulise õigusliku üksuse ühine tegelik kasusaaja;
- isik, kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete
täitja kasuks.

 

Küsimused ja vastused internetipanga küsimustiku kohta
 
Miks esitab pannk oma klientidele internetipanga kaudu küsimusi? Pankadel on seadusjärgne kohustus tunda oma kliente ja teada, kuidas nad pangateenuseid kasutavad.
Me kogume ja uuendame teavet paindlikult just nende kanalite kaudu, mida meie kliendid kasutavad. Turvaline ühendus internetipangaga on klientide jaoks ohutu ja hõlbus andmete esitamise moodus.
Kellele küsimustik saadetakse? Küsimustik saadetakse iga mõne aja tagant kõikidele internetipanka kasutavatele klientidele, kelle isikuandmeid on vaja täiendada või uuendada.
Isikuandmeid uuendatakse ka siis, kui kliendid külastavad pangakontorit, ning seetõttu ei saada me veebiküsimustikku kõikidele klientidele.
Millal kliendid küsimustiku saavad? Kliendid saavad teavituse andmete uuendamise vajadusest juba paar kuud enne seda, kui andmete uuendamise tähtaeg saabub, et neil oleks piisavalt aega täita küsimustik neile sobival ajahetkel.
Kuidas ma aru saan, et küsimustiku saatja on Luminor? Te saate internetipangas veebilehe ja SSL-protokolli turvalisust kontrollida, klõpsates olenevalt brauseri versioonist kas ekraani üla- või alaossa paigutatud aadressiribal asuval tabaluku ikoonil. Kui klõpsate tabaluku ikoonil, näete VeriSign’i sertifikaati, mis kinnitab, et veebileht kuulub ettevõttele Luminor Bank ASile.
Pank ei küsi Teilt mitte kunagi ei e-posti ega telefoni teel Teie pääsukoode, kaardi andmeid ega PIN-koodi.
Kui kahtlustate pettust või pettursaidile sattumist, võtke palun ühendust klienditoega telefonil +372 710 1134 (24/7).
Kas saan valida, millal ma küsimustiku täidan?

Saate küll. Saate küsimustiku vahele jätta, klõpsates „Täida hiljem“, ning sel juhul avaneb küsimustik uuesti siis, kui Te järgmine kord internetipanka sisse logite.

Seda saab teha loetud korrad ning Teid teavitatakse sellest, kui järgmisel korral internetipanka sisse logides tuleb küsimustik täita, muidu on internetipanga kasutamine võimatu.

Kas pean uuesti küsimustiku täitma, kui minu antud andmed muutuvad? Jah. Palume andmete muutumisel alati uuendada andmed ka internetipangas, kus saate seda teha teile sobival ajahetkel.
Kust saan vajaduse korral abi? Kus saan internetipanga küsimustiku kohta tagasisidet anda? Kui küsimustiku täitmisel tekib probleeme või soovite selle kohta tagasisidet anda, võtke palun ühendust klienditoega telefonil +372 710 1134 (24/7).
Kas klienditoe või kontori töötaja saab minu asemel internetipanga küsimustiku täita? Küsimustik avaneb internetipangas vaid seoses Teile osutatavate teenustega ning seepärast peate esitama andmed isiklikult.
Kas Luminoril ei ole siis juba minu kohta neid andmeid?

Me ei saa ega taha koguda andmeid kliendi kohta tema heakskiiduta – sel põhjusel tuleb ka meie küsimustikes vastata küsimustele, mille vastused võiksid pika-ajalise kliendisuhte puhul pangal justkui juba olemas olla. 

Kust saan vaadata minu kohta Luminoris salvestatud kliendiandmeid? Te saate esitada päringu oma isikuandmete kohta meie pangakontoris.
Kas seda teavet avaldatakse kolmandatele isikutele? Pank kaitseb kõiki kliendilt saadud andmeid. Igasugune kliendi kohta käiv teave on rangelt konfidentsiaalne ning panga kohustus on tagada, et kogu kliendilt saadud teave hoitaks salajas. Pank avaldab teavet üksnes kooskõlas panga üldtingimustega ja asjaomastest seadustest tulenevalt.
Mis juhtub, kui ma pangale andmeid ei esita? Kui klient ei esita pangale nõutavaid andmeid ja dokumente või kui klient esitab valeinfot, võib pank piirata kliendile pangateenuste osutamist või katkestada temaga ärisuhte ning nõuda kohustuste ennetähtaegset täitmist.
Kas on võimalik hoida kontot aktiivsena ilma klienditundmise nõudeid puudutavaid andmeid uuendamata? Kui klient jätab nõutavad andmed ja dokumendid esitamata, piirab pank talle pangateenuste osutamist ning võib lõpetada kliendiga ärisuhte ja nõuda kohustuste ennetähtaegset täitmist. Seega palume kõigil esitada kogu vajalik ja nõutud teave õigel ajal.

 

Küsimused ja vastused - FATCA
Mis on FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) on Ameerika Ühendriikides kehtiv maksuseadus.
Seaduse eesmärk on vältida maksudest kõrvalehiilimist USA-s. FATCA järgi peavad finantsasutused kindlaks tegema, kes nende klientidest on USA maksukohustuslased.

FATCA nõuded on üle kantud või kandmisel paljude riikide, sealhulgas Põhjamaade ja Baltimaade seadusandlusesse.
Mida FATCA nõuab?

FATCA järgi on finantsasutustel kohustus kindlaks teha, kes nende era- või äriklientidest on USA isikud, ja esitama nende klientidega otseselt või kaudselt seotud kontodest ja varadest iga-aastaseid aruandeid. Tavaliselt annab finantsasutus aru vastava riigi maksuametile.
FATCA nõuded on üle kantud või kandmisel kõigi nende riikide seadusandlusesse, kus Luminor tegutseb. Erandiks on Venemaa, kus pank on allkirjastanud lepingu andmete edastamise kohta otse IRS-ile.
Seega peab Luminor igas riigis täitma FATCA nõudeid ning välja selgitama kõigi praeguste ja uute klientide FATCA-staatuse. Vajaduse korral võtab Luminor klientidega ühendust, et esitada lisaküsimusi.

Samuti peab Luminor kinni pidama maksu fikseeritud või määratud iga-aastastelt või perioodilistelt USA allikast vastavasse finantsasutusse laekunud maksetelt, mille puhul ei ole järgitud FATCA nõudeid.
Kas FATCA järgimine asendab teiste USA maksunõuete täitmist?

Ei asenda. FATCA ja sellega seotud kohalikud seadused reguleerivad üksnes finantsasutustelt nõutavat kliendi äritegevuse analüüsi ja aruannete esitamist. See ei mõjuta Teie kohustust maksuseadusi täita.

Kui Teil on küsimusi maksunõuete täitmise kohta, soovitab pank Teil pidada nõu maksuasjatundjaga.
Mida peab pank FATCA nõuete täitmiseks tegema?

Luminor peab:

 • kindlaks tegema, kes nende olemasolevatest või uutest klientidest on FATCA järgi USA maksukohustuslased;
 • edastama kohalikule maksuametile andmed kõigi kontode kohta, mis kuuluvad otseselt või kaudselt USA isikutele (Venemaal ja Šveitsis annab pank aru otse IRS-ile);
 • esitama andmed nende klientide kontode ja varade kohta, kes ei ole vastanud küsimustele nende USA-staatuse kohta;
 • kinni pidama maksu fikseeritud või määratud iga-aastastelt või perioodilistelt USA allikast vastavasse finantsasutusse laekunud maksetelt, mille puhul ei ole järgitud FATCA nõudeid.
Kas Luminor on ainus pank, kes peab neid nõudeid täitma? Ei ole. FATCA nõudeid peavad täitma kõik finantsasutused. Nende lähenemisviis võib aga meie omast erineda.
Minuga võttis ühendust teine pank. Miks nõuavad nad teistsuguseid dokumente, kui küsib Luminor?

Finantsasutused võivad olla valinud oma lähenemisviisi klientidelt andmete kogumiseks ja FATCA-staatuse kontrollimiseks. Seepärast võivad ka andmete kogumise vormid erineda.

Luminor ei saa anda Teile nõu FATCA klassifikatsiooni ega USA maksustaatuse asjus. Kui vajate täiendavat abi, peaksite konsulteerima maksuasjatundjaga.
Milliseid andmeid Luminor kohalikule maksuametile esitab? 2014. aasta kohta esitatavad andmed hõlmavad nime, aadressi ja USA maksumaksja numbrit ning kontode numbreid ja saldosid.
Kuidas see üksikisikuid mõjutab?

Kas see mõjutab mind ainult sel juhul, kui olen USA kodanik?
Ei. Selles seaduses on nimetatud mitmed kriteeriumid, mida finantsasutus peab arvesse võtma, tehes kindlaks, kes nende klientidest on USA isikud. Lisateabe saamiseks võidakse ühendust võtta järgmistele kriteeriumidele vastavate klientidega:

 • USA kodanik või resident;
 • sündinud USA-s;
 • tööloa omanik (Green Card kaardi omanik);
 • isikud, kes veedavad igal aastal teatud arvu päevi USA-s;
 • USA aadress tulusaajate registris;
 • USA telefoninumber tulusaajate registris;
 • korduvad maksed USA-s avatud kontole;
 • USA aadressiga isikule antud täisvolitus või allkirjaõigus;
 • kui kliendi ainus pangale teadaolev aadress on postiasutuse nõudmiseni või postkasti aadress.

Võtke arvesse, et finantsasutustelt nõutakse oma kliendiandmete läbivaatamist, et tuvastada USA isikud. Sellega seoses võidakse ühendust võtta ka klientidega, kes tegelikult ei ole USA isikud.
 
Ma olen USA isik. Kuidas see mind mõjutab?
Kui olete USA isik, võib LuminorTeiega ühendust võtta, et nõuda Teilt lisadokumente. Te võite soovida selgitada, kas peate USA asutustele veel mingeid andmeid esitama.
Võtke arvesse, et pank ei saa Teile sellekohast nõu anda. Palun võtke ühendust professionaalse maksunõustajaga.
Luminor peab Teie ja Teie kontode kohta kohalikule maksuametile iga-aastaseid aruandeid esitama. Venemaal ja Šveitsis annab pank aru otse IRS-ile.
 
Ma ei ole USA isik. Kuidas see mind mõjutab?
Enamikku kliente, kes ei ole USA isikud, ei mõjuta see kuidagi, ning seadus ei nõua nende kohta andmete esitamist.

Luminor võib sellele vaatamata Teiega FACTA nõuete täitmiseks ühendust võtta kontrollimaks, kas Te olete USA isik, kui tal on põhjust arvata, et Te võite seda olla.
Võtke arvesse, et kui Teil on USA isikuga ühine konto, käsitletakse seda kui kontot, millele laienevad FATCA nõuded.
Ma olen USA isik ja mul on suur osa ettevõtte aktsiatest. Kuidas see mind mõjutab?

Kuna Teile kuulub suur osa ettevõtte aktsiatest, olete suure tõenäosusega selle ettevõtte tulusaaja või ettevõtte üle kontrolli omav isik.

Pangalt võidakse nõuda Teie kohta andmete esitamist, ent see oleneb Teie ettevõtte äritegevusest. Kui Teie ettevõttel ei ole aktiivset äritegevust (s.t tegemist on nn passiivse ettevõttega), peab Luminor Teie kohta andmeid esitama, kui olete selle ettevõtte tulusaaja või selle üle kontrolli omav isik. Ettevõtet peetakse passiivseks juhul, kui rohkem kui 50% ettevõtte tulust koosneb intressidest või dividendidest.
Kuidas mõjutab see ettevõtteid ja juriidilisi isikuid?

Kas see mõjutab ainult USA ettevõtteid?
Ei. FATCA avaldab laiemat mõju, mis hõlmab ka väljaspool USA-d registreeritud ettevõtteid.

Luminor võtab ühendust paljude klientidega üle maailma, et kindlaks teha nende FATCA-staatus ja iga klient nõuetekohaselt klassifitseerida Selleks võidakse olenevalt vajaminevast teabest kasutada kas Luminori vorme või USA maksuvorme.
Milliseid dokumente pean esitama? Pank võtab klientidega, keda seadus puudutab, ühendust ja annab talle täieliku ülevaate sellest, milliseid andmeid FACTA nõuete täitmiseks vajatakse ja milliseid vorme tuleb täita. Nende vormide hulka võivad kuuluda enesesertifitseerimise vormid, USA maksuvormid või kinnipeetavate maksude sertifikaadid (nn W-vormid).
Kas Luminor annab mulle kõik vajalikud vormid? Kui pank võtab kliendiga ühendust, saadab ta kas vajalikud vormid või lingi veebilehele, kust on võimalik neid alla laadida.
Kuidas toimib Luminor juhul, kui ma ei esita FATCA alusel nõutavaid andmeid?

FATCA järgi on finantsasutustel kohustus käsitleda nõutavaid andmeid mitte esitanud kliente USA maksukohustuslastena. See tähendab, et Luminor esitab nende klientide kohta kohalikule maksuametile samasugused andmed kui nende klientide kohta, kes on esitanud pangale nende USA isiku staatust kinnitavad dokumendid.

Erandjuhtudel võidakse finantsasutustelt nõuda maksu kinnipidamist teatud USA allikatest saabuvatelt maksetelt, mis on laekunud nende klientide kontodele, kes ei ole nõutavaid andmeid esitanud.