Nordea Fund of Funds, SICAV: teade osakuomanikele

07.03.2017

Käesolevaga teatatakse Nordea Fund of Funds, SICAV osakuomanikele (edaspidi „osakuomanikud“), et 7. märtsil 2017 (välja arvatud juhul, kui üksikutele muudatustele kehtestatakse allpool muu jõustumiskuupäev) jõustub ettevõtte uus prospekt (edaspidi „prospekt“) eesmärgiga täiendada seda muu hulgas alljärgnevalt kokku võetud muudatustega.

 

·       Kõik allfondid:

peatükis „Selles prospektis kasutatud mõisted ja määratlused“ määratletud terminit „baasvaluuta“ on nüüd kasutatud ühtselt kõikide allfondide puhul.

 

·       Allfondid Tactical Allocation Balanced, Tactical Allocation Conservative:

jaotisest „Allfondi investeerimiseesmärk ja -põhimõtted“ on eemaldatud järgmine teave: „Allfond võib hoida likviidseid varasid kõikides tehtavate investeeringute valuutades.

·       Allfondid Multi Manager Fund Aggressive, Multi Manager Fund Balanced, Multi Manager Fund Conservative, Multi Manager Fund Equity, Multi Manager Fund Total Return:

jaotisest „Allfondi investeerimiseesmärk ja -poliitika“ on eemaldatud järgmine teave: „See allfond võib hoida likviidseid varasid kõikides investeeringute valuutades ning vastava osakuliigi (vastavate osakuliikide) valuutas.

 

·       Allfond Multi Manager Fund Total Return:

jaotises „Allfondi investeerimiseesmärk ja -poliitika“ oli kahel korral esitatud ja on seetõttu ühel korral eemaldatud järgmine teave: „Allfondid võivad investeeringute ja/või sularaha kaudu olla avatud muudele valuutariskidele kui baasvaluutaga seotud riskid. Allfond kasutab seda valuutariski aktiivselt investeerimisstrateegias.

 

·       1. peatükis „Selles prospektis kasutatud mõisted ja määratlused“:

o   eemaldatud on termin „liik“, sest see kordas terminit „osakuliik“;

o   koos määratlusega on lisatud termin „reitinguagentuur“.

 

·       2. peatükis „Ettevõte“ on termini „USA isik“ määratlust osaliselt ümber sõnastatud ja uuendatud.

 

·       5. peatükis „Osakutega kauplemine“:

o   osaliselt on muudetud jaotist 5.1.3 „Märkimise arveldamine“, et võtta märkimise eest maksmise protsessis arvesse puhkepäevi, mil eri valuutadega arveldamist ei toimu;

o   osaliselt on muudetud jaotist 5.2.2 „Tagasivõtmise arveldamine“, et võtta tagasivõtmise eest maksmise protsessis arvesse puhkepäevi, mil eri valuutadega arveldamist ei toimu;

o   osaliselt on muudetud jaotist 5.3.2 „Vahetamise arveldamine“, et võtta vahetamise eest maksmise protsessis arvesse puhkepäevi, mil eri valuutadega arveldamist ei toimu;

o   jaotist „Märkimis- ja vahetamispiirangud“ on ümber sõnastatud, et täpsemalt väljendada võimalust sulgeda allfondid ja osakuliigid märkimisele ja vahetamisele ilma osakuomanikele teatamata.

 

·       7. peatükis „Investeerimispiirangud“:

o   on muudetud investeerimispiirangut jaotises I C (9) „Avatud investeerimisfondide aktsiad“ ja tekst „Ükski allfond ei tohi investeerida rohkem kui 10% oma varadest eurofondide või teiste UCI-de osakutesse, sh ka avatud ETF-idesse.“ on asendatud tekstiga „Allfond võib investeerida kuni 100% oma varadest eurofondidesse tingimusel, et ühte eurofondi või muusse avatud investeerimisfondi (UCI) ei investeerita rohkem kui 20% varadest. Investeeringud muudesse avatud investeerimisfondidesse peale eurofondide ei tohi kokku ületada 30% allfondi varadest.”;

o   on lisatud täiendavat teavet väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise, repolepingute ja ostu-tagasimüügilepingute ning kogutulu vahetuslepingute kohta. Peale selle on uude alamjaotisesse „Tagatisvara haldamine“ koondatud teave tagatise kohta. 

·       8. peatükis „Täiendavad riskikaalutlused“:

o   jaotis „Riskid seoses maandatud valuutariskiga osakuliikidega“ on ümber sõnastatud ja tekst „Maandamisstrateegia võib anda asjaomase maandatud valuutariskiga osakuliigi(-liikide) investoritele kaitse alusvara portfelli maandatud valuutariskiga osakuliigi denominatsioonivaluuta valuutapositsiooni väärtuse vähenemise eest, kuid samuti võib see ka takistada investoreid kasu saamast alusvara portfelli valuutapositsiooni väärtuse suurenemisest.“ on asendatud tekstiga „Maandatud riskiga osakuliikide valuutariskide maandamine ei ole vastastikuses seoses allfondi portfelli valuutariskiga.“

o   Lisatud on uus jaotis „Tagatisvara haldamisega seotud riskid“.

 

·       12. peatükis „Depositoorium“:

o   on lisatud spetsiaalne avalikustamise nõue juhuks, kui kohalikul turul kehtiva seadusega nõutakse, et varasid hoiaks kohalik allkontohaldur, kes ei täida depositooriumi hoolsuskohustuse nõuet. Delegeerimine on siiski võimalik, kui fondivalitseja on depositooriumile andnud vastavad juhised ja investoreid on enne investeeringute tegemist sellest teavitatud. Nimetatud teave koos delegeerimise riske käsitleva teabega tehakse investoritele kättesaadavaks veebisaidil www.nordea.lu;

o   on lisatud spetsiaalne avalikustamise kohustus seoses tagatisvara hoidmisega: „Omandiõiguse üleminekul põhineva tagatiskokkuleppega allfondi kasuks seatud tagatisvara peaks hoidma depositoorium või mõni tema korrespondent või allkontohaldur. Tagatisvaraga seotud huvidel põhineva tagatiskokkuleppega (nt pant) allfondi kasuks seatud tagatist võib hoida kolmandast isikust kontohaldur, kelle suhtes kohaldatakse usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning kes ei ole seotud tagatise andjaga.“.

 

·       14. peatükis „Tasud ja kulud“ on pärast direktiivi 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise direktiiv) kehtetuks tunnistamist jaotistest „Tagasivõtmistasu“ ja „Vahetamistasu“ eemaldatud kõik viited sellele direktiivile.

 

·       15. peatükis „Ettevõtte ja selle osakuomanike maksustamine“:

o   on lisatud uus avalikustamise nõue seoses osakuomanike maksustamise läbipaistvuse nõuetega: „Investorid ja potentsiaalsed investorid peaksid teadma, et fondivalitseja ei pruugi esitada kõiki aruandeid ja näitajaid, mis on investoritele vajalikud nende õigusruumis kehtivate ja/või nende poolt omandatud osakuliikidest sõltuvate maksustamise läbipaistvuse nõuete täitmiseks.“;

o   pärast direktiivi 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise direktiiv) kehtetuks tunnistamist on eemaldatud kõik viited sellele direktiivile ja automaatset teabevahetust käsitlevad avalikustamise nõuded on uuendatud vastavalt kohaldatavate õigusaktide kõige uuematele suundumustele.

 

·       19. peatükis „Juhtimine ja haldamine“ on arvesse võetud, et:

o   Cecilia Vernerson ja Graham Goodhew on nimetatud fondivalitseja juhatuse liikmeteks vastavalt Thorben Sanderi ja Ninni Franceschi asemel;

o   Dirk Schulze asub Thomas Liebschi asemel fondivalitseja juhi kohale.

 

·       20. peatükis „Esindajad ja makseagendid väljaspool Luksemburgi” on nüüd uuendatud Taani esindaja ja makseagendi, Soome makseagendi ja Norra makseagendi nimesid. Rootsi esindaja aadressi on uuendatud.

 

·       22. peatükis „Vastaspooled“ on vabaturu tuletisväärtpaberite vastaspoole Nordea Bank Finland Plc nime ja aadressi uuendatud.

 

Prospekti uuendatud versiooni seisuga märts 2017 on võimalik tasuta saada ettevõtte registrijärgsest asukohast või Nordea Bank S.A.-st aadressil 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik, samuti veebilehe www.nordea.lu või võimaluse korral kohalike Nordea veebilehtede allalaadimiskeskuse jaotisest „KIID/prospekt“, niipea kui Luksemburgi järelevalveasutus (CSSF) on välja andnud kooskõlastustempliga ametliku prospekti.

 

Osakuomanikud, kellel on ülalkirjeldatud muudatuste suhtes küsimusi, peaksid ühendust võtma oma finantsnõustajaga või Nordea Investment Funds S.A. klienditeenindusega telefonil +352 43 39 50 - 1.

 

Luksemburg, 6. märts 2017

Nordea Fund of Funds, SICAV juhatus