Oluline info investorile

Investeerimisteenuste osutamine vastab tingimustele, mis tagavad Teie korralduste täitmise parimal võimalikul moel. Nii on Teile tagatud alati õiglane kohtlemine.
 

Tutvuge kindlasti investeeringutega seotud riskide kirjeldusegaPDF

 • Peibutised ehk tasud, mida pank saab investeerimistoodete vahendamise eest.

Mis on finantsinstrumentide turgude direktiiv MiFID?

Euroopa Liidus pakutavaid finantsteenuseid reguleerivad ELi direktiivid.
Finantsinstrumentide turgude direktiiv (MiFiD - Markets in Financial Instruments Directive) on üks ühtse Euroopa finantsturu loomise meetmetest, mis on 1. novembrist 2007 kõikide ELi liikmesriikide seadusandlusesse sisse viidud.

Eesmärk

Direktiivi peamine eesmärk on Euroopa Liidus pakutavate investeerimisteenuste ühtlustamine ja investorite kaitse suurendamine.

Oleme alati seadnud endale kõrged tarbijate kaitse ja läbipaistvuse standardid, mida MiFiD aitab veelgi tõsta, kuna see loob pankadele ja investoritele võrdsed reeglid ja nõuded kõikjal Euroopa Liidus.

MiFIDi eesmärgid:

 • parandada investeerimisteenuste läbipaistvust;
 • tagada kõrgem klientide kaitstus;
 • määratleda korralduste parima täitmise standardid;
 • võimaldada investeerimisettevõtetel tegutseda üle Euroopa Liidu koduriigi litsentsi alusel (niinimetatud „ELi pass“);
 • ühtlustada investeerimisettevõtete organisatsioonilised nõuded.

Kuidas direktiiv Teid mõjutab?
 
Klassifikatsioon

Selgitamaks välja Teile kehtiva investorikaitse taseme, oleme kohustatud liigitama Teid ühte kolmest finantsinstrumentide turgude direktiivis sätestatud kliendiklassifikatsioonist. Pank on kohustatud Teid Teile omistatud klassifikatsioonist teavitama.

MiFiDi riskihindamise küsitluse saate täita internetipangas või pangakontoris.
 
Teile pakutavate teenuste sobilikkus

Pank on kohustatud hankima Teilt lisateavet Teie investeerimisalaste teadmiste ja kogemuste kohta (eriti nende finantsinstrumentide osas, millesse investeerite) ja välja selgitama Teie finantsolukorra ja investeerimiseesmärgid.

Kasutame Teilt saadud teavet vaid selleks, et olla veendunud, et panga poolt Teile pakutavad tooted ja teenused on Teile sobilikud ja asjakohased.

Eelised kliendile
 • Teile pakutavate investeerimisteenuste suurem läbipaistvus, peamiselt tänu selgematele suunistele ja dokumentatsioonile.
 • Nõustamisteenuse kõrgem kvaliteet, kuna keskendume senisest enam Teile pakutavate finantsinstrumentide spetsiifilistele riskidel.
 • Teie huvide parem kaitse, kuna Teile pakutavad panga tooted ja teenused vastavad Teie riskiprofiilile ja klassifikatsioonile ning tagame kliendi korralduste parima täitmise reeglite järgimine.
 • Investeerimisteenuse osutamist kirjeldavad üldtingimused sisaldavad muuhulgas teavet klientide liigitusest ja varade hoidmisest.
 • Samuti lähtume reeglitest kliendi korralduste täitmiseks parimal võimalikul viisil ning huvide konfliktide vältimise korrast, mille eesmärk on vältida või maandada tekkida võivaid huvide konflikte selliselt, et oleks tagatud klientide õiglane kohtlemine.
 • MIFIDiga seoses järgime investeerimisteenuse osutamisel järgnevaid põhimõtteid:
 1. Klientide liigitus ning sellest tulenev täiendava teabe andmine
 2. Investeerimisteenuse sobivuse ja asjakohasuse hindamine
 3. Kliendi korralduste parim täitmine
 4. Huvide konfliktide vältimine
 • MIFIDiga kaasnev investorkaitse laieneb nii era- kui ärikliendile.

 

Pank on Eesti investeeringute kaitse süsteemi liige.

Investeeringute kaitse süsteem on loodud selleks, et tagada investorite huvi kaitse panga pankroti korral. Sellisel juhul vaatab Eesti Tagatisfond investori taotluse läbi ja maksab hüvitist. Investeeringute kaitse süsteemi ei kohaldata olukorras, kus investorid on kandnud kahju seoses finantsinstrumendi hinnamuutusega või selle muutumisega mittelikviidseks või kui tehingu töötlemine pole toimunud panga tavapärase tegevuse raames.

Ühele investorile väljamakstava hüvitise suuruseks on talle kuuluvate väärtpaberite väärtus panga maksejõuetuse tekkimise ajal, maksimaalselt 20 000 eurot investori kohta. Hüvitise saamise eelduseks on investori avaldus Eesti Tagatisfondile.

 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa?
Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa? Selline küsimus tekib paljudel väikeinvestoritel kohe, kui turul tekib langus. Lugege lähemalt...

 

Investeerimine on igaühe võimalus
Investeerimine on igaühe võimalus Vastupidiselt levinud suhtumisele pole investeerimine jõukate privileeg, vaid elementaarne osa iga inimese rahaasjade planeerimisest. Lugege edasi...

Targa naise viis rahaharjumust

Ajaloolistel põhjustel on mehed paremad majandajad ja edukamad investorid. Naised ei suuda säästa nii palju kui kainelt ja kaalutlevalt mõtlevad mehed. Kas tõesti? 

Lugege lähemalt ...

Kui palju teab tavainimene üldse investeerimisest?

“Inimesed võiksid olla oma rahale paremad peremehed." ütleb Nordea säästmis- ja investeerimistoodete üksuse juht Ege Metsandi.

Lugege intervjuud ...

Kes võidavad aktiivselt juhitud fondidest?

Kas valida pankade poolt pakutud aktiivselt juhitud fonde või investeerida otse indeksit jälgivatesse börsil kaubeldavatesse fondidesse?

Lugege lähemalt ...