Pensionifondist raha välja võtmine

Pensionifondist raha välja võtmine on pikaajalise kogumise viljade nautimise aeg. Nii II kui III samba puhul tasub end aga juba kogumist alustades kurssi viia, millised reeglid ja tähtajad pensionifondide väljamakseid raamivad.
Pensionifondidest on mõistlik hakata raha kasutama siis kui seda vaja läheb. Igaks juhuks ei ole mõistlik raha välja võtta. Pensionifondidest raha väljavõtmine on iga pensionikoguja õigus, see ei ole kohustus.  Pensionifondidest saadava tulu eesmärk on kompenseerida sissetuleku vähenemist töövõime ja töökoormuse langedes või töölkäimisest loobumisel.

Hea on enne pensionifondi raha kasutamist mõelda sellele, kas täna on seda raha kõige rohkem vaja või on parem hoida oma sääste tuleviku tarbeks. Noorena on meil palju võimalusi, kuidas endale elatist hankida ja kuidas selle suurust mõjutada. Kõrgemas eas väga paljusid neist valikutest meil enam ei ole, kasvõi tasuvama ameti õppimine või töökoha vahetus.


Kui aga otsustada pensionikapitali kasutamise kasuks, siis on oluline teada reegleid, võimalusi, valikuid ja piiranguid. Üleval olev menüü juhatab pensionifondi raha kasutamise detailse info juurde.

 

 

Seotud seaduste lingid:

Kogumispensionide seadus

Tulumaksuseadus

Pensioni II samba fondidesse kogunenud vara  saab inimene hakata kasutama alles riikliku vanaduspensioni ea saabudes. Varem ei saa II sambast raha tarbima hakata ka juhul kui teiste seaduste järgi on tekkinud õigus näiteks eripensionile, töövõimetuspensionile vms.


 Vaadake milline on vanaduspensioni iga vastavalt sünniaastale


Pensioni II sambasse kogunenud raha väljamaksete võimalused on seadus sidunud sellega, kui palju on isikul II samba fondidesse raha kogunenud. Arvutamise aluseks võetakse rahvapensionimäära (RPM) kordaja.

Väljamaksete võimalused vastavalt kogutud pensionivarale:

 Ühekordne väljamakse
 Regulaarsed maksed pensionifondist
 Eluaegsed maksed elukindlustusseltsist
 Väljamaksed elukindlustusseltsist ja pensionifondist

Kogumispensionide seadus


Oluline on teada, et alustades II sambast väljamakseid, jätkuvad sissemaksed kuni väljamaksete avalduse esitamise kalendriaasta lõpuni. Seejärel maksed peatuvad ning neid enam taastada ei saa. Peale väljamaksete alustamist laekuv raha liidetakse valitud väljamakse lahendusele ning kogu summa suhtes kehtivad eelpool toodud reeglid.

Hea on teada ka seda, et saades väljamakseid fondipensioni alusel, on inimesel endiselt õigus pensionifondide vahetamiseks ja see on tasuta (ei uus ega vana pensionifond ei tohi võtta teenustasu).

NB! II pensionisamba väljamaksed maksustatakse tulumaksuga. Väljamakseid tehes kontrollitakse, kas inimesel on tulumaksuvaba määr kasutamata. Tulumaksuvaba määra või selle kasutamata osa ulatuses pensionilt tulumaksu maha ei võeta. Ülejäänud osa maksutakse kehtiva tulumaksumääraga ning võetakse väljamakselt maha enne inimese pangakontole kandmist. 

Ühekordse väljamakse ja fondipensioni saamiseks on vaja pangas esitada vastav avaldus. Seda avaldust saab esitada ükskõik millises pangas, mis on Eesti Väärtpaberite Keskregistri kontohalduriks ehk kõikides suuremates pankades Eestis, olenemata sellest, millise pensionifondi osakuid te omate. Avaldus kehtib kõikide pensionifondide kõikide osakute suhtes.

Fondipensionit saab ka muuta, lõpetada või uuesti alustada. Muutmine jõustub alati järgmisest pensioniaastast, mis on esmase avalduse esitamise kuule järgnev kuu aasta pärast. Kiirem võimalus muudatusi ellu viia on senine fondipension lõpetada ja alustada uuega. Kõiki neid toiminguid saab jällegi teha enamikes pankades, olenemata sellest, millise fondi osakuid omate.

Pensionilepingu sõlmimiseks on vaja aga pöörduda kindlustusseltsi poole, kes vastavat teenust osutab. Infot nende kindlustusseltside kohta saab kindlustusseltside juurest ja Pensionikeskusest.

II samba pensioniosakud on pärandatavad seni, kuni pensionisaaja ei ole jõudnud neid veel ise kasutusele võtta.

Pärimise korral on pärijal õigus pärida fondiosakud enda pensionikontole või müüa need osakud 12 kuu jooksul alates pärandi avanemisest. Kui isikul ei ole pensionikontot ja tal ei ole võimalik seda avada (ei ole liitunud vabatahtlikult II sambaga), siis nimetatud 12 kuu reegel tema jaoks ei kehti ning tal on piiramatu õigus osakute müümiseks.

Pärimise juures on oluline teada paari asjaolu:

  1. II pensionisamba fondiosakute müügist saadud raha on maksustatud tulumaksuga. 
  2. Alaealise poolt päritud fondiosakute müügi jaoks on vaja kohtu poolt lapse esindajale antud luba väärtpaberitehingute tegemiseks alaealise nimel.

Kui inimene on sõlminud pensionilepingu kindlustusseltsiga, siis ei ole tema II samba raha enam selles osas päritav. Lisatasu eest pakuvad kindlustusseltsid võimalust osta garantiiperiood, mille jooksul makstakse kokkulepitud pensioni kas kindlustusvõtjale või soodustatud isikule ehk siis kas inimesele, kes tegi endale selle lepingu või tema surma korral tema poolt lepingus nimetatud isikule.

Väljamaksete avalduste esitamisel tuleb arvestada ka kuludega.

Hinnakiri

Kolmandast pensionisambast võib raha võtta välja vastavalt vajadusele, nii suuremates kui väiksemates summades, vajadusel kogu raha korraga või osade kaupa. Arvestama peab aga, et pensionifondi väljamaksetele rakendub tulumaks.

Kolmanda pensionisamba väljamaksete maksustamisel  lähtutakse sellest, et inimene on sissemakseid tehes saanud tulumaksu tagasi (tööandja maksete puhul ei ole tulumaksu makstudki) ning seetõttu maksustatakse alati kogu väljamakse, mitte teenitud tulu.

Võttes aga III pensionisambast raha väljas peale 55-aastaseks saamist ja peale 5 aasta möödumist kogumise alustamisest, on see tänu madalamale tulumaksumäärale soodsam ning rakendub soodsam tulumaksumäär, 10% väljamakstavast summast.

Tulumaksuseadus.

Kogunenud raha eest on võimalik elukindlustusseltsilt osta eluaegne pensionikindlustusleping, mis tagab regulaarsed maksed elu lõpuni. Selline väljamaksete vorm on alates 55-eluaastast tulumaksuvaba ja seetõttu kõige soodsam. Vastava lahenduse võib soetada kogu kogunenud pensioni III samba varade või vaid osa eest.

III pensionisambast raha välja võttes säilib õigus teha sinna täiendavaid sissemakseid ja saada osa tulumaksusoodustusest. Seda loomulikult juhul, kui inimesel on maksustatud sissetulek olemas.

Kolmanda pensionisamba väljamakse tegemiseks piisab üldjuhul vaid väärtpaberite müügikorralduse esitamisest pangakontoris. Seda nii juhul, kui soovitakse võtta välja osa kogutud pensionifondi rahast kui ka siis, kui soovitaks võtta kasutusele kogu III samba raha. Enne väljamakse vormistamist on mõistlik mõelda läbi, kui palju soovitakse raha välja võtta ja kui palju jätta fondi potentsiaalset kasvu tootma.

Oluline on siinjuures see, et erinevalt II sambast, peab III samba puhul tegema eraldi avalduse iga fondi kohta, mille osakuid soovitakse müüa. Avaldusi saab esitada ainult selles pangas, mis on konkreetse väärtpaberikonto halduriks. Väärtpaberikonto halduriks on tavaliselt kodupank, kuid seda saab ka kontrollida aadressil www.e-register.ee. EVK keskkonnas näete oma väärtpaberikontosid ja seda, millised väärtpaberid kontodel on.

Kui aga esineb soov saada pensioni kindlustuslepingu alusel eluaegsete osamaksete (annuiteedi) või kokkulepitud regulaarsete maksete vormis, siis on vajalik sõlmida enne fondiosakute müümist elukindlustusseltsis kindlustusleping. Kui leping sõlmitud, tuleb pangas teha avaldus fondiosakute müügiks ja raha kandmiseks kindlustuslepingusse. Nimetatud tehingu käigus tulumaksu kinni ei peeta ning maksustamine toimub kindlustuslepingust väljamaksete tegemise käigus.

Kolmanda pensionisamba fondiosakud on pärandatavad.

Nende pärimisel rakenduvad väga lihtsad maksustamise reeglid. Kuna sissemaksetelt on saadud tagasi tulumaks, maksustatakse müümisel kogu väljamakse. Seda ka juhul, kui müüakse päritud fondiosakuid. Kui pärija soovib fondiosakuid müüa, rakendatakse üldiseid III samba kohta kehtivaid tulumaksu reegleid:

  • Kui osakute müüja on müügi hetkel üle 55 aasta vana ja ta on omanud III samba fondi osakuid enam kui 5 aasta eest, siis kehtib väljamaksele soodsam tulumaksumäär 10%. 
  • Kui eelnimetatud kriteeriumid ei ole täidetud, rakendub tavapärane tulumaksumäär.

Väärtpaberite pärandamisel alaealistele peab teadma seda, et alaealiste kontol olevate väärtpaberite võõrandamiseks peab laste seaduslike esindajatel olema vastav kohtu luba.

Kolmanda pensionisamba fondiosakute müügil tuleb arvestada kahte liiki kuludega:

  • Fondiosakute tagasivõtu tasuga, mis on 1% tagasi võetavate osakute puhasväärtusest
  • Väärtpaberite müügikorralduse kuluga vastavalt kehtivale hinnakirjale.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..