Akreditiivid

Võimalus kasutada maksevormina akreditiivi aitab maandada väliskaubandusega seotud riske nii eksportimisel kui importimisel. Akreditiiv tagab vajaliku kindlustunde nii Teile kui Teie äripartneritele, võimaldades paindlikke tingimusi ja sobivat lahendust just Teie konkreetsest tehingust lähtudes.
 • Müües oma tooteid või teenuseid riigist välja, tahate olla kindel, et Teile kauba või teenuste eest ka tasutakse. Seda eriti juhul, kui Te ei tunne ega usalda piisavalt kauba ostjat.
 • Ostes tooteid või teenuseid välisriigist sisse, tahate aga olla veendunud, et saate õigel ajal kauba või teenuse, mille olete tellinud ja mille eest müüjale maksnud.

Nende riskide maandamiseks ongi nii Nordea panga kliendist eksportija kui ka importija jaoks loodud võimalus kasutada maksevormina akreditiivi.

Mis on akreditiiv?

Akreditiiv on ostja panga kohustus maksta müüjale määratletud tähtajal, eeldusel, et müüja on pangale esitanud akreditiivis nõutud dokumendid ja müüja on täitnud kõik akreditiivis määratud tingimused.

Teie riskide maandamine

Üle piiri kaupa müüva ettevõtte jaoks on peamine mure tavaliselt see, et ta ei tunne ega usalda piisavalt kauba ostjat ning ei tea, kas ostja suudab või üldse kavatseb talle saadetud kauba või osutatud teenuse eest tasuda.

Ostja tahab seevastu kindel olla, et ta saab õigel ajal kauba või teenuse, mille on tellinud ja mille eest müüjale maksab.

Nende riskide maandamiseks pakub Nordea Pank võimalust kasutada maksevormina akreditiivi.

Akreditiivi puhul on olulised kaks aspekti – panga maksekohustus ja dokumendid.

 • Ostja pangal on maksekohustus teatud kindlate (akreditiivis määratletud) dokumentide vastu ja seda ainult juhul, kui esitatud dokumendid vastavad akreditiivis nõutud tingimustele ja rahvusvahelistele reeglitele UCP 600.
 • Akreditiivide kohta kehtivad Rahvusvahelise Kaubanduskoja ühtsed tavad ja praktika, väljaanne nr 600, aastast 2007 (The ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP 600).
 • Akreditiivi näol on tegemist dokumentaalmaksega ehk pangad kontrollivad ainult esitatud dokumente, mitte kauba liikumist või kvaliteeti.
 • Oma olemuselt on akreditiivid iseseisvad kokkulepped ehk ostu müügilepingust täiesti sõltumatud. Akreditiive käsitledes ei kontrolli pangad ostu-müügilepingut ega akreditiivi vastavust sellele.
 • Akreditiivi ingliskeelse vastena on kasutuses kaht varianti: L/C = letter of credit ja D/C = documentary credit, kusjuures mõlemad tähendavad akreditiivi.

Akreditiive kasutatakse enamasti suuremate kaubatehingute puhul, kui:

 • ostja ja müüja vaheline ärisuhe on uus ning puudub piisav informatsioon partneri äritegevuse ja maksevõime kohta,
 • soovitakse maandada riske (eelkõige ostja makseriski),
 • soovitakse saada finantseerimist,
 • üks või mõlemad pooled asuvad majanduslikult või poliitiliselt kõrge riskiastmega piirkondades,
 • kaup valmistatakse ostjale tellimustööna,
 • riikide seadused ja kaubandustavad nõuavad akreditiivide kasutust.

Akreditiivid pakuvad mitmeid eeliseid nii ostja kui ka müüja seisukohalt vaadatuna.

Akreditiivi eelised OSTJA jaoks

 • Annab kindluse, et raha peab müüjale maksma vaid tingimusel, et müüja on täitnud kõik akreditiivis nõutud tingimused.
 • Annab võimaluse taotleda soodsamaid maksetingimusi, kuna akreditiivi avamine ostja panga poolt näitab, et ostja on usaldusväärne ja maksejõuline ettevõte.
 • Akreditiivis fikseeritud tingimusi (nt kauba hinda) ei saa hiljem enam ühepoolselt muuta.
 • Aitab vältida müüjale ettemakse tegemist.
 • Ostja saab lükata kauba eest tasumise edasi (nt kauba edasimüügist saadava raha laekumiseni) ning garanteerida müüjale kauba eest tasumise kohe pärast kauba tarnimist.

Akreditiivi eelised MÜÜJA jaoks

 • Raha saamine on akreditiivi tingimuste täitmisel garanteeritud, sest see ei sõltu ostja krediidivõimest ega tema soovist maksta (ostja makserisk on asendatud ostja panga tagasivõtmatu maksekohustusega).
 • Müüjal on võimalik maandada ka ostja panga ja ostja panga asukohamaa riski, paludes akreditiivi kinnitamist oma pangalt (teatajapangalt). Kinnitatud akreditiivi korral võtab kinnitajapank lisaks avajapangale endale kohustuse maksta müüjale saadetud kauba eest, kui müüja on esitanud panka akreditiivi tingimustele vastavad dokumendid. Kinnitamise korral on müüjal n-ö oma panga lubadus ning makse saamine ei sõltu enam ostja panga otsusest dokumentide kohta.
 • Maksetähtajalisi akreditiive on võimalik teatud tingimustel diskonteerida, mis tähendab raha saamist kohe pärast korrektsete dokumentide esitamist oma panka.
 • Akreditiivi ei saa tagasi võtta ega tühistada akreditiivi saaja nõusolekuta.
 • Kui ostja soovib protesteerida kauba kvaliteedi vms pärast, tuleb tal seda teha akreditiivi väliselt (ostu-müügilepingu alusel).

Akreditiiv on dokumentaalmakse. See tähendab, et pangad kontrollivad ja maksavad raha välja ainult akreditiivi raames esitatud dokumentidest lähtudes. Dokumentidega seotud kauba (või teenuse) liikumise, kvaliteedi jms eest pangad ei vastuta.

Kuidas akreditiiv toimib?

1. Akreditiivi avamisele eelneb ostu-müügilepingu sõlmimine, kus ostja ja müüja määravad ära, et maksetingimuseks on akreditiiv.

 • Ostjal ja müüjal tuleb omavahel kokku leppida ka peamised akreditiivi tingimused ja akreditiivis nõutavad dokumendid.
 • Samuti tuleb läbi rääkida, kes maksab akreditiivi käsitlemisega seotud pankade kulud.

2. Akreditiivi skeemi algatab ostja (akreditiivi taotleja), võttes ühendust oma pangaga ja paludes avada akreditiiv ostu-müügilepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadega müüja kasuks.

 • Kuna akreditiivi avamisega võtab ostja pank endale maksekohustuse, eeldab akreditiivi avamine pangalt krediidiotsust.
 • Kui positiivne krediidiotsus on tehtud, tuleb ostjal pangas täita akreditiivi avamistaotlus, kus tuleb muuhulgas määrata akreditiivi saaja, akreditiivi summa ja valuuta, maksetingimus (kas tegemist on kohese maksega või maksetähtajalise akreditiiviga), kauba kirjeldus, kust kuhu kaup liigub, kas kauba osalised saadetised ja ümberlaadimised on lubatud või mitte, tarneklausel ja loomulikult nimekiri dokumentidest, mida müüja peab akreditiivi raames panka esitama. 
 • Enamasti küsib ostja kõiki neid dokumente, mida tal on müüja käest vaja saada ning mis annavad talle kindluse, et müüja on oma lepingujärgseid kohustusi täitnud.

3. Akreditiivi avamine. Akreditiivi avab ostja pank (akreditiivi avajapank) oma kliendi akreditiivi avamistaotluse alusel ja eeldusel, et on olemas vastav krediidiotsus, edastades vastava SWIFT-sõnumi müüja panka.

4. Müüja pank (akreditiivi teatajapank) teavitab akreditiivi avamisest müüjat.

 • Müüja esmane kohustus on akreditiiv korralikult läbi lugeda ja kontrollida tingimuste vastavust ostu-müügilepingule. Samuti tuleb müüjal veenduda, et ta saab kõiki akreditiivis nõutud tingimusi täita.
 • Kui akreditiivi tingimustes on midagi, mida müüja ei saa täita (nt kaupa ei jõuta valmis või teele saata akreditiivis määratud tähtaja jooksul, mõnda nõutud dokumenti ei saa esitada vms.), tuleb müüjal võtta ühendust ostjaga ja paluda teha akreditiivi muudatus (ostja panga kaudu).

5. Müüja paneb kauba teele (hiljemalt akreditiivis lubatud kauba lähetamise kuupäeval).

6.–7. Dokumentide väljastamine ja koostamine ning panka esitamine. Müüja pank kontrollib dokumentide vastavust akreditiivi tingimustele ja nõustab oma klienti, et kõik dokumendid vastaksid akreditiivi tingimustele.

8. Müüja pank edastab dokumendid kullerpostiga akreditiivi avajapanka, kes samuti kontrollib dokumente ning kellel on kohustus viie pangapäeva jooksul jõuda otsusele, kas dokumendid vastavad akreditiivi tingimustele või mitte.

 • Kui dokumendid on korras, tekib avajapangal dokumentide vastu maksekohustus ja ta teeb müüja panka makse. 
 • Kui dokumentides leitakse mõni viga või vastuolu, siis avajapangal maksekohustust ei ole ning pank peab sellest müüja panka teavitama viie pangapäeva jooksul alates dokumentide saamisest.

9. Makse tegemine müüja panka kas kohe või akreditiivi tingimustest tuleneval maksetähtpäeval.

 • Kohese maksega akreditiivi puhul on pangal kohustus maksta müüjale viie pangapäeva jooksul alates akreditiivis nõutud dokumentide saamisest ja eeldusel, et dokumendid vastavad akreditiivis nõutud tingimustele ning UCP 600-le.
 • Maksetähtajalise akreditiivi puhul on akreditiivis näidatud kindel maksetähtaeg, millal ostjal ja ostja pangal dokumentide vastu maksekohustus on (nt 90 päeva pärast kauba teele lähetamist). Kui müüja esitatud dokumentides on mõni viga, otsustab dokumentide aktsepteerimise ja raha maksmise üle ostja.

10. Pärast dokumentide eest tasumist loovutab pank dokumendid ostjale.

11. Müüja pank kannab raha müüja arvelduskontole.

12. Kauba kättesaamiseks esitab ostja kauba dokumendid vedajale.

13. Pärast tollimist saab ostja kauba kätte.

Kinnitatud akreditiivi korral võtab kinnitajapank, lisaks avajapangale, endale kohustuse maksta müüjale saadetud kauba eest, kui müüja on esitanud panka akreditiivi tingimustele vastavad dokumendid.

 • Kinnitatud akreditiivi puhul on müüjal kinnitajapanga garantii, et kui panka esitatavad dokumendid vastavad akreditiivi tingimustele, on kinnitajapangal müüja ees maksekohustus. Ehk siis akreditiivi kinnitamisega on maandatud ka ostja panga (akreditiivi avajapanga) makserisk.
 • Kinnitatud akreditiivi kasutatakse, kui müüja ei usalda ostja panka või ostja panga asukohamaad.
 • Akreditiivi kinnitamine on eelduseks akreditiivi raames finantseerimiseks (arvete diskonteerimiseks).

Edasiavatav akreditiiv annab vahendajale (akreditiivi esimesele saajale) võimaluse taotleda pangalt akreditiivi edasiavamist oma tarnija (müüja, akreditiivi teise saaja) kasuks. Ehk siis vahendaja saab osta tarnijalt (nt. tootjalt) kauba sama akreditiiviga, millega ta selle akreditiivi avajale edasi müüb. Edasiavatud akreditiivisumma võrra loovutab vahendaja akreditiivi teisele saajale edasi oma õiguse väljamakstavale akreditiivisummale.

 • Ostja ehk akreditiivi avaja poolt määratud akreditiivi tingimused peab täitma ja dokumendid esitama tarnija.
 • Vahendaja saab tarnija poolt esitatud dokumentide paki jõudmisel vahendaja panka välja vahetada ainult arve ja käskveksli (kui käskveksel on akreditiivis nõutud). Vahendaja põhiülesanne on seega leppida nii oma ostjaga kui ka müüjaga kokku sarnased tingimused (välja arvatud muidugi hind), kuna ostja poolt akreditiivis nõutud tingimusi peab tegelikult täitma akreditiivi teine saaja ehk müüja.

Akreditiiv avatakse edasi originaalkujul. Akreditiivi esimesel saajal (vahendajal) on edasiavades õigus muuta ainult järgmisi akreditiivi tingimusi:

 • akreditiivi summat,
 • kauba ühikuhinda,
 • akreditiivi kehtivusaega,
 • viimast kauba saatmise kuupäeva,
 • dokumentide esitamise tähtaega.

Kõiki ülalnimetatuid summasid võib vähendada ja tähtaegasid lühendada. Lisaks võib edasiavades suurendada kindlustussummat, et tagada kindlustuse vastavus originaalakreditiivi nõuetele.
 
Miks on edasiavatav akreditiiv vahendajale kasulik?

 • Annab võimaluse vahendada suuri kaubatehinguid ilma omapoolse rahapaigutuseta (ei ole vajadust krediidiotsuse järele).
 • Kui akreditiivi tingimused lubavad osasaadetisi, on vahendajal võimalus akreditiivi edasi avada mitmele akreditiivi teisele saajale.

Back-to-Back akreditiivi kasutatakse, kui ei ole lubatud või kui ei ole mingil põhjusel võimalik kasutada edasiavatavat akreditiivi. Back-to-Back akreditiivi avab pank vahendaja taotlusel tarnija kasuks. Vahendaja panga poolt avatava akreditiivi aluseks on aga vahendaja kasuks eelnevalt avatud akreditiiv (nn. alusakreditiiv).

 • Tegemist on juriidiliselt kahe iseseisva akreditiiviga, nii et erinevalt edasiavatavast akreditiivist võib pank vahendajalt nõuda Back-to-Back akreditiivi avamiseks täiendavat tagatist (kuna alusakreditiiv ei ole pangale 100%-seks tagatiseks).
 • Samas annab Back-to-Back akreditiivi kasutamine vahendajale võimaluse vältida otsekontakti ostja ja müüja vahel.

Uuenev akreditiiv sobib pikema aja vältel toimuvate regulaarsete kaubalähetuste eest tasumiseks.

Ostja palub oma pangal avada akreditiiv nn. uueneva klausliga, mis siis annab müüjale võimaluse esitada akreditiivis määratud ajavahemiku möödudes dokumendid sama akreditiivi all uuesti panka, ilma et ostja muudatust peaks tegema.

Stand-By akreditiiv on oma olemuselt väga sarnane pangagarantiiga, nii et tegu on tegelikult tagatisinstrumendiga.

 • Stand-By akreditiivi puhul peab ostja kauba või teenuse eest maksma väljaspool akreditiivi. Müüja kasutab akreditiivi ehk siis esitab akreditiivis nõutud dokumendid panka ainult juhul, kui ostja ei ole täitnud oma lepingujärgseid maksekohustusi.
 • Tavaliselt on Stand-By akreditiivis nõutud dokumentideks ainult koopia ostjale esitatud arvest ja müüja kirjalik nõue pangale, kus siis müüja kinnitab, et ostja ei ole täitnud lepingujärgseid maksekohustusi.

Stand-By akreditiivi üheks eeliseks pangagarantii ees on fakt, et Stand-By akreditiive käsitletakse sarnaselt teiste akreditiiviliikidega, lähtudes Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandest “Akreditiivide käsitlemise üldistatud tavad ja praktika” (UCP 600). Ehk siis Stand-By akreditiivi puhul kontrollib pank ainult esitatud dokumentide vastavust akreditiivi nõuetele ning ei jälgi tegelikku tehingut ega pooltevahelise lepingu täitmist või täitmata jätmist.

Akreditiivi taotlusvormPDF

Lisainformatsiooni saate:

 • Helistades infotelefonil 1773* / +372 628 3300
 • Kirjutades e-posti aadressile firma@luminor.ee
 • Võttes ühendust oma kliendihalduriga
Importakreditiivid ja eksportakreditiivid
Importakreditiivid

Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine (tagastatakse tasaarveldamise teel akreditiivi avamistasust)

65 €
Akreditiivi avamine 0,2 % akreditiivi summast, min. 125 €
Provisjon (riskitasu) akreditiivi kehtivusaja iga algava 3-kuulise perioodi eest kokkuleppel, min 40 € / 3 kuud
Maksetähtaja edasilükkamine kokkuleppel, min 25 € / 1 kuu
Akreditiivi dokumentide käsitlemine, alates teisest dokumentide komplektist 50 €
Akreditiivi tingimuste muutmine 65 €
Akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide käsitlemine 90 € (maksab akreditiivi saaja)
Posti- ja sidekulud vastavalt tegelikule kulule, min 10 €
Eksportakreditiivid

Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine (tagastatakse tasaarveldamise teel akreditiivi avamistasust)

65 €
Akreditiivi avamisest teatamine 65 €
Akreditiivi alusel esitatud dokumentide käsitlemine 0,1 % arve summast, min 65 €
Akreditiivi kinnitamine tasu sõltuvalt avajapanga ja -maa riskist
Diskonteerimistasu tasu sõltuvalt avajapanga ja -maa riskist + baasintressimäär + menetlustasu 55 €
Akreditiivi tingimuste muutmisest teatamine 65 €
Akreditiivi edasiavamine 0,25 % akreditiivi summast, min 65 €
SWIFT sõnumi saatmine 10 €
Postikulud Vastavalt tegelikele kuludele