Faktooring

Faktooring on finantseerimise teenus, mis võimaldab ettevõttel lihtsalt ja kiiresti hankida vajalikku käibekapitali. Faktooring võimaldab Teil pakkuda oma klientidele pikemaid maksetähtaegu. Faktooringut kasutades loovutate ostjatele esitatud müügiarved Luminor Liising ASile ja saate vastu tervikliku teenuse - arvete rahastamise, arvete haldamise ja vajadusel ostjate makseriski maandamise krediidikindlustusega.
Faktooringu kasutamine võimaldab Teil müügiarveid meile loovutades samaaegselt pakkuda oma klientidele pikemaid maksetähtaegasid ning hoida käibevahendid ringluses. Kui kaup on ostjale tarnitud või teenus osutatud ja arve väljastatud, saate faktooringlepingu alusel sellest kuni 90% avansilise maksena juba samal päeval rahana kätte. Ülejäänud summa kantakse Teile üle, kui ostja on tasunud arve summa määratud maksetähtajal pangale.
 • Faktooring võimaldab pakkuda ostjatele pikemaid maksetähtaegasid, samas ei jää rahalised vahendid ostjate poolt tasumata arvete alla kinni.
 • Finantseerimise tagatiseks on ostjate debitoorne võlgnevus, muid täiendavaid tagatisi üldjuhul ei nõuta.
 • Lisateenusena saate finantseerijalt olulist informatsiooni ostjate maksevõime ja -käitumise kohta, mis võimaldab vähendada ettevõtlusega seotud finantsriske, eriti uutele turgudele sisenemisel ja uute ostjatega koostöö alustamisel.
 • Panga koduturg kattub Eesti ettevõtjate peamiste eksport sihtturgudega, see annab parema võimaluse ostjate taustauuringute tegemiseks. Saame pakkuda ühtseid lahendusi kõikides riikides, kus meie pank on esindatud.
 • Koostöös partneritega saame pakkuda ostjate maksejõuetuse ning poliitilise riski maandamiseks krediidikindlustust.

Faktooringfinantseerimise teenustepakett sisaldab:

 • Arvete administreerimist
 • Laekumiste administreerimist
 • Suhtlemist ostjatega laekumiste selgitamiseks
 • Meeldetuletuskirjade saatmist ostjatele maksetega hilinemise korral
 • Tagasiside andmist probleemide korral ostjatega
 • Ostjate krediidikõlbulikkuse analüüsi
 • Vajadusel krediidikindlustust
 • Suhtlemist inkassofirmadega võlgade sissenõudmisel ostjatelt, kui selles on poolte vahel kokku lepitud
 • Võimalust jälgida faktooringlepingu liikumiste seisu reaalajas ning koostada erinevaid ettevõtte raamatupidamises vajalikke aruandeid ja raporteid internetipanga vahendusel

Kui oleme tingimustes kokku leppinud ja faktooringulepingu sõlminud, tuleb Teil meile edaspidi loovutada ja esitada iga faktooringulepingu järgse ostja kõik arved. Müügiprotsess faktooringulepingu kehtivuse ajal ja raha liikumine toimub järgmiselt:

 1. Müüte kauba või osutate teenuse faktooringulepingus fikseeritud ostjale.
 2. Edastate loovutusmärkega arve ostjale ja samaaegselt Luminor Liising ASile.
 3. Luminor Liising AS võib täiendavalt nõuda enne finantseerimist arvete eelnevat kinnitamist ostja poolt ning kauba liikumist tõendavaid transpordidokumente või teenuse osutamist tõendavaid dokumente
 4. Avansilise osa arvest tasub Luminor Liising AS Teie arvelduskontole enamasti juba samal päeval, kui arve jõuab Luminor Liising ASi.
 5. Ostja tasub arve Luminor Liising ASile.
 6. Luminor Liising AS tasub Teile reservi makse
 7. Intresside ja käsitlustasude tasumine toimub vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele

Nõuded arvetele

 • arve vastab kehtivate õigusaktide nõuetele
 • arvele on märgitud maksetähtpäev või maksetingimus
 • arve nähtavale kohale on lisatud märkus, milles teavitatakse ostjat nõude loovutamisest ja tasumise kohustusest Luminor Liising ASi arvelduskontole

Luminor Liising AS on sõlminud krediidikindlustuslepingud oma koostööpartneritega, mis võimaldab meil faktooringulepingu raames pakkuda turvalist kindlustuskatet Teie ostjate makseriskide maandamiseks.

Krediidikindlustuskatet on võimalik pakkuda nii välis- kui sisemaiste ostjate makseriskide maandamiseks. Põhilisteks kaetud riskideks on kindlustatud ostja pikaajaline makseviivitus, maksejõuetus või poliitilise riski realiseerumine. Krediidikindlustus ei hüvita arveid, mille aluseks oleva maksekohustuse ostja on vaidlustanud, mis tähendab, et vaidlused faktooringuga finantseeritud lepingute kohase täitmise üle peate ostjatega ise lahendama.

Kui faktooringulepingujärgne ostja jätab krediidikindlustusega kaetud arve tähtaegselt tasumata, on ettenähtud tähtajal kohustuslik kaasata võlgade sissenõudmisprotsessi kindlustusandja poolt aktsepteeritav inkassofirma, sellega tegeleb Luminor Liising AS. Krediidikindlustatud nõuete puhul jääb Teie riskiks omavastutuse määr.

 • Lepingulimiit minimaalselt 50 000 EUR
 • Avansimäär maksimaalselt 90% 
 • Lepingutasu kuni 1% lepingulimiidist, vähemalt 320 eurot
 • Intressimäär oleneb tehingu valuutast, Teie finantsseisust ja tehingu üldisest riskitasemest
 • Arve käsitlustasu keskmiselt 0,1%–0,5% arve summast
 • Maksetähtaeg sõltub ostjatega kokkulepitud tingimustest
 • Krediidikindlustustasu vastavalt ostja riskitasemele

Faktooringu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • TaotlusPDF
 • Pooltevahelised lepingud ostjatega (müügi-, töövõtulepingud jne), mille alusel esitatavaid arveid soovite faktoorida
 • Eelmise majandusaasta aastaaruanne ja jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne

Edastage meile ülalloetletud dokumendid koos täiendavate küsimuste ja soovidega liising@luminor.ee ja võtame Teiega peatselt ühendust.

FAKTOORING
Tasu määr ja summa
Lepingutasu Kuni 1% faktooringlimiidist, kuid mitte vähem kui 300 €*
Faktooringlimiidi suurendamine Kuni 1% suurendatavast faktooringlimiidist, kuid mitte vähem kui 200 €*
Lepinguperioodi vältel uue ostjalimiidi kinnitamine Min 64 €*
Ostjalimiidi pikendamine/suurendamine Min 64 €*
Ostja krediidikindlustuslimiidi päring kindlustusseltsile kliendi soovil 65 €*
Muude oluliste lepingutingimuste muutmine min 200 €*
Kirjaliku meeldetuletuse saatmine faktooringukliendi ostjale tasumata arve/arvete kohta 4 €*
Saldokinnituse väljastamine liisinguvõtja soovil 10 €*
* Hinnale lisandub käibemaks 20%