Faktooring

Faktooring on finantseerimise teenus, mis võimaldab ettevõttel lihtsalt ja kiiresti hankida vajalikku käibekapitali. Faktooring võimaldab Teil pakkuda oma klientidele pikemaid maksetähtaegu. Faktooringut kasutades loovutate ostjatele esitatud müügiarved Nordea Liisingule ja saate vastu tervikliku teenuse - arvete rahastamise, arvete haldamise ja vajadusel ostjate makseriski maandamise krediidikindlustusega.
Faktooringu kasutamine võimaldab Teil müügiarveid Nordeale loovutades samaaegselt pakkuda oma klientidele pikemaid maksetähtaegasid ning hoida käibevahendid ringluses. Kui kaup on ostjale tarnitud või teenus osutatud ja arve väljastatud, saate faktooringlepingu alusel sellest kuni 90% avansilise maksena juba samal päeval rahana kätte. Ülejäänud summa kantakse Teile üle, kui ostja on tasunud arve summa määratud maksetähtajal Nordeale.
 • Faktooring võimaldab pakkuda ostjatele pikemaid maksetähtaegasid, samas ei jää rahalised vahendid ostjate poolt tasumata arvete alla kinni.
 • Finantseerimise tagatiseks on ostjate debitoorne võlgnevus, muid täiendavaid tagatisi üldjuhul ei nõuta.
 • Lisateenusena saate finantseerijalt olulist informatsiooni ostjate maksevõime ja -käitumise kohta, mis võimaldab vähendada ettevõtlusega seotud finantsriske, eriti uutele turgudele sisenemisel ja uute ostjatega koostöö alustamisel.
 • Nordea koduturg kattub Eesti ettevõtjate peamiste eksport sihtturgudega, see annab parema võimaluse ostjate taustauuringute tegemiseks. Saame pakkuda ühtseid lahendusi kõikides riikides kus Nordea on esindatud
 • Koostöös partneritega saame pakkuda ostjate maksejõuetuse ning poliitilise riski maandamiseks krediidikindlustust.

Faktooringfinantseerimise teenustepakett sisaldab:

 • Arvete administreerimist
 • Laekumiste administreerimist
 • Suhtlemist ostjatega laekumiste selgitamiseks
 • Meeldetuletuskirjade saatmist ostjatele maksetega hilinemise korral
 • Tagasiside andmist probleemide korral ostjatega
 • Ostjate krediidikõlbulikkuse analüüsi
 • Vajadusel krediidikindlustust
 • Suhtlemist inkassofirmadega võlgade sissenõudmisel ostjatelt, kui selles on poolte vahel kokku lepitud
 • Võimalust jälgida faktooringlepingu liikumiste seisu reaalajas ning koostada erinevaid ettevõtte raamatupidamises vajalikke aruandeid ja raporteid internetipanga vahendusel

Kui oleme tingimustes kokku leppinud ja faktooringulepingu sõlminud, tuleb Teil meile edaspidi loovutada ja esitada iga faktooringulepingu järgse ostja kõik arved. Müügiprotsess faktooringulepingu kehtivuse ajal ja raha liikumine toimub järgmiselt:

 1. Müüte kauba või osutate teenuse faktooringulepingus fikseeritud ostjale.
 2. Edastate loovutusmärkega arve ostjale ja samaaegselt Nordea Liisingule.
 3. Nordea Liising võib täiendavalt nõuda enne finantseerimist arvete eelnevat kinnitamist ostja poolt ning kauba liikumist tõendavaid transpordidokumente või teenuse osutamist tõendavaid dokumente
 4. Avansilise osa arvest tasub Nordea Liising Teie arvelduskontole enamasti juba samal päeval, kui arve jõuab Nordea Liisingusse.
 5. Ostja tasub arve Nordea Liisingule.
 6. Nordea Liising tasub Teile reservi makse
 7. Intresside ja käsitlustasude tasumine toimub vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele

Nõuded arvetele

 • arve vastab kehtivate õigusaktide nõuetele
 • arvele on märgitud maksetähtpäev või maksetingimus
 • arve nähtavale kohale on lisatud märkus, milles teavitatakse ostjat nõude loovutamisest ja tasumise kohustusest Nordea Liisingu arvelduskontole

Nordea Liising on sõlminud krediidikindlustuslepingud oma koostööpartneritega, mis võimaldab meil faktooringulepingu raames pakkuda turvalist kindlustuskatet Teie ostjate makseriskide maandamiseks.

Krediidikindlustuskatet on võimalik pakkuda nii välis- kui sisemaiste ostjate makseriskide maandamiseks. Põhilisteks kaetud riskideks on kindlustatud ostja pikaajaline makseviivitus, maksejõuetus või poliitilise riski realiseerumine. Krediidikindlustus ei hüvita arveid, mille aluseks oleva maksekohustuse ostja on vaidlustanud, mis tähendab, et vaidlused faktooringuga finantseeritud lepingute kohase täitmise üle peate ostjatega ise lahendama.

Kui faktooringulepingujärgne ostja jätab krediidikindlustusega kaetud arve tähtaegselt tasumata, on ettenähtud tähtajal kohustuslik kaasata võlgade sissenõudmisprotsessi kindlustusandja poolt aktsepteeritav inkassofirma, sellega tegeleb Nordea Liising. Krediidikindlustatud nõuete puhul jääb Teie riskiks omavastutuse määr.

 • Lepingulimiit minimaalselt 50 000 EUR
 • Avansimäär maksimaalselt 90% 
 • Lepingutasu kuni 1% lepingulimiidist, vähemalt 320 eurot
 • Intressimäär oleneb tehingu valuutast, Teie finantsseisust ja tehingu üldisest riskitasemest
 • Arve käsitlustasu keskmiselt 0,1%–0,5% arve summast
 • Maksetähtaeg sõltub ostjatega kokkulepitud tingimustest
 • Krediidikindlustustasu vastavalt ostja riskitasemele

Faktooringu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlus
 • Pooltevahelised lepingud ostjatega (müügi-, töövõtulepingud jne), mille alusel esitatavaid arveid soovite faktoorida
 • Eelmise majandusaasta aastaaruanne ja jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne

Edastage meile ülalloetletud dokumendid koos täiendavate küsimuste ja soovidega 1782@nordea.com ja võtame Teiega peatselt ühendust.

Faktooring
Käibemaks lisandub Tasu määr ja summa
Lepinguperioodi vältel uue ostjalimiidi kinnitamine Jah 64 €*
Ostjalimiidi pikendamine/suurendamine Jah 64 €*
Ostja krediidikindlustuslimiidi päring kindlustusseltsile kliendi soovil Jah 64 €*
Muude oluliste lepingutingimuste muutmine Jah min.150 €*
Kirjaliku meeldetuletuse saatmine faktooringukliendi ostjale tasumata arve/arvete kohta Jah 4 €*
Saldokinnituse väljastamine liisinguvõtja soovil 10 €*
* Hinnale lisandub käibemaks 20%.