Stardilaen

Stardilaen aitab ettevõtjal hea äriidee ellu viia!
Stardilaen on mõeldud eelkõige ettevõttele, kes alles alustab tegevust või on kuni kolm aastat tegutsenud ning kes vajab hea äriidee elluviimiseks lisafinantseerimist või tagatisvara väärtust on raske hinnata või see pole pangalaenu väljastamiseks piisav.
 
 • Stardilaenu minimaalne summa on 2000 eurot.
 • Ühele laenutaotlejale väljastatav maksimaalne laenusumma on 100 000 eurot, millest maksimaalselt 50 000 eurot võib kasutada käibevahenditeks
 • Laenu sihtotstarbeks on investeeringute ja käibevahendite finantseerimine
 • Olemasolevate laenude refinantseerimine stardilaenuga ei ole lubatud
 • Laenu tähtaeg on kuni 60 kuud
 • Laenu tagastamine toimub igakuiste maksetega amortiseeruva graafiku alusel. Laenuperioodi lõppemisel peab laenujääk olema null
 • Maksepuhkus laenu põhiosale on kuni 12 kuud, kuid mitte rohkem kui pool laenuperioodi pikkusest
 • Tagatiseks on ettevõtja füüsilisest isikust omanike, kes kuuluvad otseselt või teiste äriühingute kaudu ettevõtja omanikeringi, solidaarne käendus 25% laenusummast Kui stardilaenu ei kasutata sihipäraselt või stardilaenu sihipärast kasutamist Pangale või KredExile ei tõestata, siis on ettevõtja füüsilisest isikust otseste ja kaudsete omanike käendusest tulenev vastutuse rahaline maksimumsumma alati 100% laenusummast
   
 • Stardilaenu väljastatakse koostöös Kredexiga.

Stardilaenu saab taotleda kui:

 • Kuni 250 töötajaga äriühingud, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastat arvates ettevõtja poolt pangale laenutaotluse esitamisest
 • Aastakäive kuni 50 mln eurot või bilansimaht kuni 43 mln eurot
 • Ettevõtja omanikeringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud äriseadustiku tähenduses
 • Ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele
 • Ettevõtjal, juhatuse liikmetel ja selle omanikel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused laenuandjate ees ning riiklike maksude osas, samuti on ka maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustus nõuetekohaselt täidetud
 • Ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav
KredExile või pangale ei ole saanud teatavaks, et ettevõtja omanik, juhatuse või nõukogu liige omab kehtivat karistust varavastase või majandusalase süüteo eest
 • Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus;
 • Tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • Relva ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine;
 • Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine;
 • Sõidukite ja liikurmasinate soetamine volikirja alusel KredExi nimel käenduse väljastamisel;
 • Jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine;
 • Kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest;
 • Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi;
 • Seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid;
 • Taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud ettevõtjaid;
 • Tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine;
 • Investeeringud vähendamaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ lisas I loetletud tegevusaladel;
 • Investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks;
 • Hasartmänguvaldkonnas tegutsevale ettevõtjale;
 • Finantseerimise eesmärgiks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel;
 • Valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, hasartmängudega, andmete ebaseadusliku alla laadimisega ning ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele;
 • Teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on teaduslikul või ravi eesmärgil inimeste kloonimine või geneetiliselt muundatud organismide arendamine.
 • Riigiabi teatis ettevõtjale antud vähese tähtsusega abi kohta.
 • Majandustegevuse olemasolul eelmiste majandusaastate auditeeritud (kui ettevõte on kohustatud auditeerima) finantsaruanded ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui kaks kuud.
 • Äriplaan.
 • Finantsprognoosid järgnevaks kolmeks aastaks.
 • Kehtivad load ja litsentsid juhul, kui need on tegevuseks vajalikud.
 • Hõlbustamaks äriplaani analüüsi, palume vajadusel esitada täiendavaid dokumente.
Stardilaen
Lepingutasu 1.5 % laenusummast, min 175 €
Lepingu muutmise tasu 1 % laenusummast, min 175€