Kindlustus

Sõiduki või tööstusseadmete liisimisel pakume võimalust, kus kindlustused sõlmime meie ja klient hüvitab liisingule kindlustuse osas tehtud kulud.

Oleme sõlminud maaklerlepingu IIZI Kindlustusmaakler AS-ga, kes teeb meie liisingvarade osas kindlustuspakkumuse. Kindlustuspakkumuse tegemisel lähtutakse liisinguvõtja, kui vara tegeliku kasutaja, andmetest.

Tutvustame saadud kindlustuspakkumust liisinguvõtjale ja volitame teda avaldama arvamust, kas saadud pakkumus vastab vara tegeliku planeeritud kasutusega. Kui vara kindlustusvõtjaks on vastavalt liisingulepingule Liisinguandja, siis kohustub liisinguvõtja hüvitama Liisinguandjale kindlustusele tehtavad kulud. Seda saab teha kas kord aastas aastamaksena või igakuisete maksetena koos liisingarvega. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustuskulude finantseerimise eest.  

NB! IIZI Kindlustusmaakler AS ei osuta kindlustuse vahendusteenust liisinguvõtjale ning IIZI Kindlustusmaakler AS-i ja liisinguvõtja vahel ei sõlmita maaklerlepingut.

Kuna IIZI Kindlustusmaakler AS osutab maaklerteenust Liisinguandjale, kuid mitte liisinguvõtjale, ei võlgne IIZI Kindlustusmaakler AS liisingvara kindlustamisega seonduvalt liisinguvõtjale ühtegi maaklersuhtest tulenevat kohustust, sh hoolsus- ega lojaalsuskohustust. 

 

Seadus näeb ette kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimise liikluses osalevale sõidukile. Liikluskindlustus on oma iseloomult vastutuskindlustus – kindlustus hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud varalise või isikukahju.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel liikluskindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:
 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Seesam Insurance AS

Meie poolt võetava liikluskindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale liikluskindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle eest hoolitseb meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite liikluskindlustuse lepingu sõlmida ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis liikluskindlustust.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Liisinguandja siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Kaskokindlustus hüvitab sõidukiga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata. Õnnetusjuhtumiteks loetakse liiklusõnnetusi, loodusõnnetusi, tulekahju, vandalismi, röövimisi ja vargusi.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel kaskokindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:

 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
Meie poolt võetava kaskokindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale kaskokindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle tagab meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite kaskokindlustuse lepingu sõlmida ka ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis kaskokindlustust tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab meie nõuetele. Kaskokindlustuslepingu põhinõuded on toodud lehel “Nõuded kindlustuspoliisidele“.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Liisinguandja, käsitletakse kindlustusvõtja muutmist liisingulepingu muutmisena (juhul, kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu). Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.
Ehitus- ja põllumajandusmasinate ning seadmete kindlustus (CPM) ja tööstusseadmete kindlustus hüvitab varaga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, sealhulgas kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine ja vandalism.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel oma varadele järgnevate kindlustusseltside ehitus- ja põllumajandusmasinate ning seadmete kindlustuse (CPM) ja tööstusseadmete kindlustuse pakkumused:
 • AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU)
 • If P&C Insurance AS
 • Seesam Insurance AS
 • Salva Kindlustuse AS
Meie poolt sõlmitava CPM kindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada liidinguandjale CPM kindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Te ei pea ise muretsema kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest, selle tagab kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS. Kui soovite, võite CPM kindlustuse lepingu sõlmida ka ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis vastavat kindlustust tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab nõuetele. Kindlustuslepingu põhinõuded on toodud lehel “Nõuded tööstusseadmete kindlustamisele“.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on liisinguandja, siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Kui kindlustuslepingu sõlmimise kohustus on liisingulepingu kohaselt liisinguvõtjal, siis kohustub liisinguvõtja kindlustuslepingu sõlmima omal valikul kindlustusseltsiga, kes on saanud loa Finantsinspektsioonilt pakkuda Eestis vastavat kindlustustoodet.

Kindlustusleping peab vastama meie poolt kehtestatud nõuetele.

Kindlustusleping peab jõustuma hiljemalt siis, kui vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb üle liisinguvõtjale (Vara üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise kuupäevast). Soodustatud isikuks peab olema liisinguandja.

 • Liisinguvõtja kohustub esitama liisinguandjale kindlustuspoliisi (v.a. liikluskindlustus) kolme (3) päeva jooksul arvates vara oma valdusesse saamisest ning uuendatud poliisi kolme (3) päeva jooksul kindlustuslepingu uuendamisest.
 • Kindlustuspoliisi tähtaegsel esitamata jätmisel või kehtiva liikluskindlustuse puudumise korral on liisinguandjal õigus sõlmida kindlustusleping vastavalt liisingulepingu sätetele ise ja liisinguvõtja on kohustatud tasuma liisinguandjale vara kindlustamise eest liisinguandja arve alusel.
 • Liisingule kuuluvate varade kindlustuskatete monitoorimisega tegeleb IIZI Kindlustusmaakler AS. Palume saata oma kindlustuspoliisid e-posti aadressil nordeapoliis@iizi.ee

Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis vastavat kindlustustoodet.

 • Kohustusliku liikluskindlustuse poliis peab vastama seaduses sätestatud tingimustele.
 • Kui liisinglepingu järgselt on liisinguvõtja kohustus vormistada varale liikluskindlustuse leping, siis on kogu vastutus kehtiva liikluskindlustuskatte olemasolu eest liisinguvõtjal.
 • Kui kindlustusvõtjaks on liisinguandja, siis on liikluskindlustuse lepingu lõpetamine lubatud üksnes liisinguandja eelneval nõusolekul.
 • Kindlustusleping peab kehtima kogu sõiduki maksumuse ulatuses koos käibemaksuga.
 • Kindlustuslepingu kehtivusaeg peab olema vähemalt üks (1) aasta.
 • Kindlustuskaitse peab kehtima sõiduki tegelikus kasutuspiirkonnas vähemalt Euroopas, välja arvatud SRÜ riigid (ATV-de kindlustuskaitse peab kehtima vähemalt Eestis).
 • Kindlustusleping peab sätestama omavastutuse sõidu- ja pakiautodel kuni 320 eurot, varguse-röövi omavastutuse kuni 15%, veokite, busside, haagiste omavastustuse kuni 640 eurot ning varguse-röövi omavastutuse kuni 15%.
 • Kindlustusleping peab katma kõik vara valdamise ja kasutamisega seotud riskid (sealhulgas kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism).

Ehitus- ja põllumajandusmasinad ning -seadmed peavad olema kindlustatud masinate ja seadmete (CPM) kindlustamise lepinguga. Tööstusseadmed peavad olema kindlustatud tööstusseadmete kindlustuslepinguga.

 • Kindlustusväärtuseks kindlustuslepingul peab olema taassoetamisväärtus.
 • Kindlustuslepingu kehtivusaeg peab olema vähemalt üks (1) aasta.
 • Kindlustuskaitse peab kehtima vara tegelikus kasutuspiirkonnas.
 • Kindlustusleping peab sätestama omavastutuse kuni 640 EUR, kombainide ja metsatöömasinate puhul kuni 1% vara taassoetamisväärtusest.
 • Kindlustusleping peab katma kõik vara valdamise ja kasutamisega seotud riskid (sealhulgas kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism).
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Kasutatud sõidukid Vaadake pakkumisi

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..