Pangagarantiid

Pangagarantii on levinumaid viise riskide maandamiseks nii kohalikus kui ka rahvusvahelises äritegevuses. Pangagarantii muudab äritegevuse Teie jaoks lihtsamaks ja turvalisemaks.
 • Pangagarantii on panga poolt antav panka siduv kohustus, millega pank võtab oma kliendi (garantii tellija) nimel vastutuse kliendi poolt oma äripartneriga (garantii saaja) sõlmitud lepingus sisalduvate kliendi lepinguliste kohustuste täitmise tagamiseks pangagarantiis märgitud garantiisumma ulatuses.
 • Pangagarantii puhul on tegemist tagatisinstrumendiga, mis sobib väga erinevate riskide maandamiseks ning lähtuvalt sellest, mis riski konkreetselt maandatakse, saab garantiisid ka liigitada. Tutvuge lähemalt garantiide eriliikidega.
 • Pangagarantii on võrdsustatud mistahes krediiditootega, mistõttu on pangagarantii väljastamise eelduseks vastava krediidiotsuse olemasolu.

Maksegarantii (payment guarantee) garanteerib Teile kui müüjale hüvitise maksmise juhul, kui ostja ei ole tähtpäevaks oma maksekohustust täitnud.

 • Maksegarantii taandab müüja jaoks ostja makseriski.
 • Maksegarantii summa on tavaliselt kauba/tehingu väärtus.
 • Maksegarantii kehtivusaeg kujuneb järgmiselt:
  maksetähtaeg + nõude esitamiseks antud päevade arv = garantii aegumiskuupäev.

 

 

Ettemaksegarantiiga (advance payment guarantee) tagatakse hüvitise maksmine ettemakse ulatuses juhul, kui müüja ei saada kaupa või kui kaupa on saadetud kokkulepitust vähem või kui ei osutatud teenust või ei täidetud muud lepingulist kohustust pärast ettemakse saamist.

 • Ettemaksegarantii summa on tavaliselt ettemakse summa.
 • Aegumiskuupäev on kauba kättesaamise või teenuse osutamise tähtaeg või kindel arv päevi pärast seda tähtaega.
 • Üldjuhul on ettemaksegarantiis ka klausel, et garantii ei jõustu enne, kui ettemaks on laekunud müüja kontole.

 

Pakkumusgarantii (bid bond, tender guarantee) eesmärk on tagada hanke väljakuulutajale (hanke korraldaja) hüvitise maksmine, kui hankel osaleja muudab oma pakkumuse tingimusi, tühistab pakkumuse jõusoleku ajal või keeldub pärast pakkumuse edukaks kuulutamist hankelepingu sõlmimisest ja/või nõutavate lisagarantiide andmisest.

 • Pakkumusgarantii summa on fikseeritud hanketingimustes ja see on tavaliselt 2–5% hankelepingu väärtusest.
 • Üldjuhul on pakkumusgarantiid lühiajalised.

 

Täitmisgarantii (performance guarantee) tagab ühele lepingupoolele hüvitise maksmise juhul, kui teine lepingupool ei täida lepingujärgseid kohustusi (nt tarnida kaup, teha töö jne).

 • Täitmisgarantii summa jääb tavaliselt vahemikku 5–10% lepingu summast.
 • Garantii aegumistähtaeg on lepingus ettenähtud kohustuse täitmise tähtaeg.

 

Garantiiaja garantii (warranty guarantee) tagab garantii saajale hüvitise maksmise juhul, kui garantiiajal ilmneb näiteks tarnitud kaubas, ehitises vm defekte.

 • Garantiisumma on kokkuleppeline.
 • Aegumistähtaeg oleneb poolte tegevusvaldkonnast ja tehinguobjektist.

 

Tolligarantii (customs guarantee) tagab garantii saajale (maksu- ja tolliametile) hüvitise maksmise tollimaksude maksmata jätmise korral.

 

Garantiitaotluse blankettPDF

Lisainformatsiooni saate:

 • Helistades infotelefonil 1773* / +372 628 3300
 • Kirjutades e-posti aadressile firma@luminor.ee
 • Võttes ühendust oma kliendihalduriga
Pangagarantii kehtivusaja jooksul tuleb maksta ka garantii provisjoni, mis määratakse üldjuhul kindlaks aastaprotsendina garantiisummast. Garantii provisjoni suurus sõltub konkreetsetest asjaoludest (seotud arvatava riskiastmega, kliendi finantsseisuga, tagatise väärtusega jms).
Pangagarantii
Garantii väljastamine 77 €
Garantiikirja, maksenõude või muu SWIFT-sõnumi saatmine kliendi palvel 10 €
Provisjon (riskitasu) Kokkuleppel
Lisatasu kliendi poolt etteantud sõnastuses ja/või tingimustega garantii väljastamise eest 65 €
Garantii väljamaksenõude menetlemine 100 €
Väljastatud garantii muutmine 77 €
Garantiide tagatise muutmine 32 €
SWIFT-i teel saadud garantiikirjast või garantii muudatusest garantii saajale teatamine 65 €
Garantiikirja või muudatuse näidise koostamine 65 €