Üleööhoius

Teenuse pakkumine lõpetatud


Üleööhoius on soodne võimalus teenida pangapäeva lõppedes arvelduskontole jäävale vabale rahale kõrgemat intressi.

Üleööhoiusel on mitu eelist:

 • Üleööhoius tagab Teie rahale tootlikkuse ka siis, kui äritegevust otseselt ei toimu.
 • Arvestatud intressi kannab pank kontole juba järgmisel pangapäeval. 
 • Igapäevaselt fikseeritakse konto lõppsaldo, millelt arvestatakse üleööhoiuse intressi. 
 • Arvestatud intressi kannab pank kontole kontojäägi fikseerimise päevale järgneval pangapäeval. 
 • Üleööhoiuse intressi arvestatakse, kui arvelduskonto jääk on päeva lõpus vähemalt 64000 eurot või selle ekvivalent USD, SEK, NOK, GBP.
 • Lepingu sõlmimisel täpsustage arvelduskontode numbrid ja valuutad, millistele soovite üleööhoiuse lepingut sõlmida.
Alates 17.04.2015 kehtivad järgmised üleööhoiuse intressimäärad:
EUR 0,01%
USD 0,01%
SEK 0,00%
NOK 0,01%
GBP 0,00%
CAD -

Alates 01.10 tegutseb Nordea Bank AB Eesti filiaali asemel ühendpank nimega Luminor Bank AS. Luminor Bank AS hoiustatud rahasummad on tagatud Eesti hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused (vt juriidilistele isikutele kehtivad  välistused allpool).

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab

Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma.

Tagatud summa

Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.


Hüvitise maksmine

Hüvitise maksmine toimub Eesti hoiuste tagamise osafondi kaudu. Tagatud summade väljamakse toimub kuni 7 pangapäeva jooksul  alates hoiuste peatamise päevast, va tagatisfondi seaduses sätestatud juhtudel.

Lisainfot hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Tagatisfondi kodulehelt.

Hoiustaja teabelehtPDF

KÜSIMUSED JA VASTUSED
 1. Kuidas arvutatakse klientidele hüvitamisele kuuluvaid summasid?
  Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Eesti finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.
 2. Millistele juriidilistele isikutele hoiuste tagamise skeem ei laiene?

         
  Riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused

  Krediidiasutused

  Krediidiandjad-või vahendajad

  Finantseerimisasutused

  Kindlustusandjad ja edasikindlustusandjad

  Investeerimisfondid või fondivalitsejad

  Investeerimisühingud

 3. Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?
  Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.
 4. Millises valuutas hüvitist arvestatakse ja makstakse?

  Hüvitist arvestatakse ja makstakse eurodes.ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Hoiuste tagatus Lugege lähemalt..