Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius on turvaline võimalus panna vaba raha kindlaks ajaperioodiks intressi teenima.
 

Tähtajalisel hoiusel on mitmeid eeliseid:

 • Hoiustamisperioodi lõpptähtaega, hoiustatava summa ja intressi suurust on võimalik pangaga ise kokku leppida.
 • Intress on fikseeritud kogu hoiuse perioodiks, nii ei mõjuta kõikuvad intressimäärad kehtiva hoiuse tootlust.
 • Meil avatud hoiused on tagatud Eesti hoiuste tagamise skeemiga.

 

 • Hoiustamisperioodiks võib olla 1 kuu kuni 5 aastat.
 • Hoiuselt teenitud intress kantakse koos hoiustatud summaga lepinguperioodi lõppedes Teie arvelduskontole.
 • Minimaalne hoiustatav summa on 100 eurot või selle ekvivalent välisvaluutas.
 • Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korral hoiusele intressi ei maksta.
Tähtajaline hoius
Periood EUR USD GBP NOK
1K 0,01 1,15 0,3 0,40
3K 0,05 1,15 0,30 0,60
6K 0,15 1,35 0,3 0,70
9K 0,15 1,45 0,4 0,80
12K 0,25 1,55 0,7 1,00
24K 0,25 1,65 0,9 1,10
36K 0,3 1,75 1,0 1,20
48K 0,55 2,05 1,2 1,5
60K 0,8 2,25 1,3 1,6
 
 • Intressimäärad kehtivad summadele 100 EUR kuni 100 000 EUR või selle ekvivalendile muus valuutas.
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.
 • Intressimäärad kontorites on 0,05% madalamad.


 

Tutvuge tähtajalise hoiuse tootetingimustegaPDF

Alates 01.10 tegutseb Nordea Bank AB Eesti filiaali asemel ühendpank nimega Luminor Bank AS. Luminor Bank AS hoiustatud rahasummad on tagatud Eesti hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused (vt juriidilistele isikutele kehtivad  välistused allpool).

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab

Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma.

Tagatud summa

Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.


Hüvitise maksmine

Hüvitise maksmine toimub Eesti hoiuste tagamise osafondi kaudu. Tagatud summade väljamakse toimub kuni 7 pangapäeva jooksul  alates hoiuste peatamise päevast, va tagatisfondi seaduses sätestatud juhtudel.

Lisainfot hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Tagatisfondi kodulehelt.

Hoiustaja teabelehtPDF
 

KÜSIMUSED JA VASTUSED
 

1. Kuidas arvutatakse klientidele hüvitamisele kuuluvaid summasid?
Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Eesti finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

2. Millistele juriidilistele isikutele hoiuste tagamise skeem ei laiene?       

 • Riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused
 • Krediidiasutused
 • Krediidiandjad-või vahendajad
 • Finantseerimisasutused
 • Kindlustusandjad ja edasikindlustusandjad
 • Investeerimisfondid või fondivalitsejad
 • Investeerimisühingud


3. Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?
Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.

4. Millises valuutas hüvitist arvestatakse ja makstakse?
Hüvitist arvestatakse ja makstakse eurodes.

 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

 
Hoiuste tagatus Lugege lähemalt..