Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius on turvaline võimalus panna vaba raha kindlaks ajaperioodiks intressi teenima.

Tähtajalisel hoiusel on mitmeid eeliseid:

 • Hoiustamisperioodi lõpptähtaega, hoiustatava summa ja intressi suurust on võimalik pangaga ise kokku leppida.
 • Intress on fikseeritud kogu hoiuse perioodiks, nii ei mõjuta kõikuvad intressimäärad kehtiva hoiuse tootlust.
 • Nordeas avatud hoiused on tagatud Rootsi hoiuste tagamise skeemiga.

 

 • Hoiustamisperioodiks võib olla 1 nädal kuni 5 aastat.
 • Hoiuselt teenitud intress kantakse koos hoiustatud summaga lepinguperioodi lõppedes Teie arvelduskontole.
 • Minimaalne hoiustatav summa on 320 eurot või selle ekvivalent välisvaluutas.
 • Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korral hoiusele intressi ei maksta.
Tähtajaline hoius
Periood EUR USD GBP SEK NOK CAD
1 nädal 0,01 0,05 0,2 0,00 0,3 0,3
2 nädalat 0,01 0,05 0,2 0,00 0,3 0,3
3 nädalat 0,01 0,05 0,2 0,00 0,3 0,3

Tähtajaline hoius
Periood EUR USD GBP SEK NOK CAD
1K 0,01 0,15 0,2 0,00 0,5 0,5
2K 0,01 0,15 0,3 0,00 0,5 0,5
3K 0,02 0,2 0,4 0,00 0,6 0,6
4K 0,02 0,2 0,4 0,00 0,6 0,6
5K 0,02 0,25 0,5 0,00 0,6 0,6
6K 0,05 0,3 0,5 0,00 0,7 0,7
7K 0,05 0,35 0,6 0,00 0,7 0,7
8K 0,05 0,4 0,6 0,00 0,7 0,7
9K 0,08 0,45 0,7 0,00 0,7 0,7
10K 0,1 0,5 0,75 0,00 0,7 0,7
11K 0,1 0,55 0,75 0,00 0,7 0,7
12K 0,12 0,6 0,8 0,00 0,7 0,7
13K* 0,2* - - - - -
24K 0,12 0,65 - 0,00 0,5 -
36K 0,12 0,75 - 0,00 0,5 -
48K 0,12 0,8 - 0,00 0,5 -
60K 0,12 0,8 - 0,00 0,5 -
 
 • Intressimäärad kehtivad summadele 320 EUR kuni 100 000 EUR või selle ekvivalendile muus valuutas.
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.
 • *Pakkumised tähtajalisele hoiusele, mille periood on 13 kuud ning maksimaalne kliendikohane hoiuse summa kokku kuni 50 000 eurot või selle ekvivalent. Pakkumise tingimusedPDF


 

Tutvuge tähtajalise hoiuse tootetingimustegaPDF

Alates 01.04.2014 tegutseb Nordea Grupp Eestis Nordea Bank AB Eesti filiaalina. Nordea Bank AB Eesti filiaalis hoiustatud rahasummad on tagatud Rootsi hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused (vt juriidilistele isikutele kehtivad  välistused allpool).

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab

Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma. Klientidel on õigus hüvitisele ka Rootsi finantsinspektsiooni Finansinspektionen otsuse korral, millega tühistatakse Nordea Bank AB litsents ning antakse korraldus garantiifondi vahendite kasutamiseks.

Tagatud summa

Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.

Erandjuhtudel kehtib täiendav kaitse kuni 5 miljoni Rootsi krooni ulatuses, nt eraisiku kinnisvara müügist saadud summale, koondamishüvistele, kindlustuskompensatsioonile.

Kui kontol hoiustatakse paljude klientide raha (nt advokaadibürood, varahaldusettevõtted), siis Rootsi hoiuste tagamise skeemi üldreegli kohaselt on raha tegelikele omanikele ehk igale kliendile eraldi tagatud hoiused hüvitise maksimaalse summa ulatuses.

Hüvitise maksmine

Hüvitise maksmine toimub Eesti hoiuste tagamise osafondi kaudu. Rootsi Riigivõlaamet maksab hüvitise Eesti hoiuste tagamise osafondile 7 päeva jooksul alates kuupäevast kui pangale kuulutati välja pankrot või kui Rootsi Finantsinspektsioon andis korralduse garantii fondi vahendite kasutamiseks.

Lisainfot Rootsi hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Rootsi riigivõlaameti Riksgälden kodulehelt ja Tagatisfondi kodulehelt.

Hoiustaja teabelehtPDF


KÜSIMUSED JA VASTUSED

1.      Kuidas arvutatakse klientidele hüvitamisele kuuluvaid summasid?
Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Rootsi finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

2.      Millistele juriidilistele isikutele hoiuste tagamise skeem ei laiene?

 • Riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused
 • Krediidiasutused
 • Krediidiandjad-või vahendajad
 • Finantseerimisasutused
 • Kindlustusandjad ja edasikindlustusandjad
 • Investeerimisfondid või fondivalitsejad
 • Investeerimisühingud

3.      Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?
Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.

4.      Millises valuutas hüvitist arvestatakse ja makstakse?
Hüvitist arvestatakse ja makstakse eurodes.
Erandjuhtudel rakendatava täiendava kaitse puhul arvestatakse tagatavad summad Rootsi kroonides, kasutades Nasdaq OMX Stockholmi veebilehel garantii rakendumise päeval avaldatud euro ja Rootsi krooni kurssi. Tagatud summade väljamaksmine toimub kuni 7 päeva pärast garantii rakendumist. Selle aja jooksul võib Rootsi krooni kurss euro suhtes muutuda, tuues kaasa eurodes väljamakstava summa suurenemise või vähenemise. Valuutarisk on hoiustaja kanda.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded
Nordea hoiuste tagatus Lugege lähemalt..