Indeksvõlakirjad ehk struktureeritud võlakirjad

Indeksvõlakirjad võlakirjad on turvaline viis osa saada aktsiaturu tootlusest, kuna üldjuhul omavad struktureeritud võlakirjad nimiväärtuse kaitset. Nimiväärtuse kaitse võlakirja lõpptähtajal võimaldab Teil teenida tulu ilma põhikapitali kaotuse riskita.
Indeksvõlakirjad ehk struktureeritud võlakirjad on hea viis saada osa aktsiaturu tootlusest, kuna üldjuhul omavad struktureeritud võlakirjad nimiväärtuse kaitset. Nimiväärtuse kaitse võlakirja lunastamistähtpäeval võimaldab Teil teenida tulu ilma põhikapitali kaotuse riskita.

 • Indeksvõlakirjad ehk struktureeritud võlakirjad pakuvad Teile alternatiivi otseinvesteeringutele aktsiatesse ja aktsiafondidesse.
 • Indeksvõlakirjad on üldjuhul nimiväärtuse kaitsega kui võlakirja hoitakse lunastamistähtajani. See tähendab aktsiaturgude tootlusega võrreldavat tulu ilma põhikapitali kaotuse riskita.
 • Võlakirjade hoidmisega ei kaasne täiendavaid haldus- ega kontohooldustasusid.

Nimiväärtuse kaitsega võlakirjadel on nimiväärtus tagatud ehk lunastamistähtajal (investeerimisperioodi lõpus) tagastame investorile võlakirja nimiväärtuse täies mahus.

Nimiväärtuse kaitsega indeksvõlakirjadest on üldjuhul saadaval kaks varianti

 • Basic-tüüpi võlakirjad
 • Extra-tüüpi võlakirjad

Basic-tüüpi võlakirjad sobivad ettevaatlikumale investorile – investeerides väiksema ülekursiga, võtate väiksema riski ja arvestate väiksema kasvuvõimalusega.
Investeering 1000-eurose nimiväärtusega Basic-tüüpi võlakirja, mille märkimishind on 102% nimiväärtusest, maksab 1020 eurot – investori risk on nimiväärtust (1000 eurot) ületav summa (ülekurss 2%), kasumiosalus aga võrreldes Extra-tüüpi võlakirjaga tagasihoidlikum.

Extra-tüüpi võlakirjad sobivad investoritele, kes on valmis suurema kasvuvõimaluse ootuses investeerima suurema ülekursiga ja sellega võtma suurema riski.
Investeering 1000-eurose nimiväärtusega Extra-tüüpi võlakirja, mille märkimishind on 110% nimiväärtusest, maksab 1100 eurot – investori risk on nimiväärtust (1000 eurot) ületav summa (ülekurss 10%), ent kasumiosalus on Basic-tüüpi võlakirjaga võrreldes märkimisväärselt suurem.

Märkimishind võib olla kõrgem kui indeksvõlakirja nimiväärtus, näiteks 102%. Märkimishinna ja nimiväärtuse vahe ehk ülekurss on maksimaalne summa, mille investor võib investeeringuga kaotada. Alusvara väärtuse languse korral kaotab investor ainult makstud ülekursi ehk summa, mis investeeringu tegemisel ületas nimiväärtust (100%).

Investeerides oma raha nimiväärtuse kaitsega indeksvõlakirja, saate sisuliselt kolm asja:


1. Nimiväärtuse kaitse ehk garantii, et indeksvõlakirja lunastamistähtpäeva saabudes makstakse teile välja indeksvõlakirja nimiväärtus 100%;

2. Optsioonid, mis annavad võimaluse alusvara tootlusest osa saada. Mida rohkem on indeksvõlakirjas optsioone, seda suurem on teie osa alusvara väärtuse kasvust. Seepärast on ka Extra võlakirja märkimishind Basicust kõrgem ja tuluvõimalus suurem;

3. Turvalise võlakirja, mille väärtus indeksvõlakirja lunastamistähtpäevaks kasvab 100%ni indeksvõlakirja nimiväärtusest

Indeksvõlakiri on järelkaubeldav, st seda saab müüa ka enne lunastamistähtpäeva saabumist. Ennetähtaegselt müües sõltub indeksvõlakirja väärtus hetke hinnast (looklev joon graafikul).

NB! Struktureerimiskulu sisaldub märkimishinnas, investorilt seda eraldi ega täiendavalt ei võeta.


 

Näidisarvutus, nimiväärtuse kaitsega indeksvõlakiri, liik Basic*

Investeeringu nimiväärtus on 1000 eurot, märkimishind 102% ja osalusmäär 70%. Vastavalt võlakirja tingimustele arvutatud alusvara väärtuse tõus on näiteks 40%.

Lunastamistähtpäeval väljamakstav intress on
1000 eurot x 70% x 40% = 280 eurot
Lisaks intressile makstakse lunastamistähtpäeval välja võlakirja nimiväärtus ehk kokku
1000 eurot + 280 eurot = 1280 eurot

Kui alusvara väärtus võlakirja kestvuse jooksul langeb, makstakse investorile võlakirja lunastamistähtpäeva saabumisel välja võlakirja nimiväärtus 1000 eurot, kuid intressi võlakirjalt ei maksta. Kliendi kaotus on sellisel juhul algselt makstud ülekurss ehk 20 €.


Näidisarvutus, nimiväärtuse kaitsega indeksvõlakiri, liik Extra*

Investeeringu nimiväärtus on 1000 eurot, märkimishind 110% ja osalusmäär 170%. Vastavalt võlakirja tingimustele arvutatud alusvara väärtuse tõus on näiteks 40%.

Lunastamistähtpäeval väljamakstav intress on
1000 eurot x 170% x 40% = 680 eurot
Lisaks intressile makstakse lunastamistähtpäeval välja võlakirja nimiväärtus ehk kokku
1000 eurot + 680 eurot = 1680 eurot

Kui alusvara väärtus võlakirja tähtaja jooksul langeb, makstakse investorile võlakirja lunastamistähtpäeva saabumisel välja võlakirja nimiväärtus 1000 eurot, kuid intressi võlakirjalt ei maksta. Kliendi kaotus on sellisel juhul algselt makstud ülekurss ehk 100 €

* Näidetes kasutatud andmed on üksnes illustratiivsed ega kajasta toote ajaloolist või oodatavat arengut. Näited kehtivad nimiväärtusega indeksvõlakirjade puhul, ilma nimiväärtuse kaitseta indeksvõlakirjade nimiväärtus ei ole tagatud.

Nimiväärtuse kaitsega indeksvõlakiri

Indeksvõlakiri (struktureeritud võlakiri) on hübriidväärtpaber, mis koosneb mitmest komponendist – üldjuhul sisaldab ta nullkupongiga võlakirja ja optsiooni. Optsiooni sidumine võlakirjaga muudab võlakirja riski/tulu suhet ja annab võlakirja turvalisuse juures võimaluse teenida võlakirjadest kõrgemat tootlust. Teisalt võimaldab indeksvõlakiri investeerida sellistesse varaklassidesse, mis oleks otse investeerides liiga riskantsed.

Indeksvõlakirja tootlus on seotud võlakirja alusvara ehk indeksi väärtuse muutusega. Kui alusvara väärtus kasvab, saab investor tulu. Kui alusvara väärtus aga kahaneb, siis investor tulu ei saa ja põhiosa kaitsega indeksvõlakirjade lõppemisel makstakse investorile välja indeksvõlakirja põhiosa ehk nimiväärtus.

Indeksvõlakirja alusvaraks ehk indeksiks võib olla mistahes finantsvara. Levinumad alusvara liigid on aktsiaindeksid ja -korvid, valuutakursid, toorained.

Alusvara

Turuindeks või eelnevalt defineeritud väärtpaberite kogum, mille hinna muutusest sõltub indeksvõlakirja hind ja tootlus. Alusvara nimetust kasutatakse mistahes finantsinstrumentide kohta (näiteks aktsiad, futuurid, toorained, valuutad, indeksid), mida kasutatakse tuletisväärtpaberi, näiteks optsiooni hinna baasina.

Optsioon

Optsioon on tuletisväärtpaber, mis annab õiguse konkreetset finantsinstrumenti osta või müüa kindla hinnaga kindlaks määratud kuupäeval. Optsiooniga ei kaasne tehingu tegemise kohustust, mistõttu võib alusvara ebasoodsas suunas liikumise korral osutuda kasulikumaks tehingut mitte sooritada.

Nimiväärtus

Nimiväärtus on väärtpaberi eelnevalt kindlaksmääratud väärtus, mis erinevalt turuhinnast püsib konstantne. Kui väärtpaberi turuväärtus on ajas muutuv ja väljendab väärtpaberi hetkeväärtust, siis nimiväärtus (ka nominaalväärtus või põhiosa) on muutumatu.

nimiväärtuse kaitsega võlakirjade puhul makstakse võlakirja lunastamisel välja nende nimiväärtus ja lisandunud intress.

Nimiväärtuse kaitse

Nimiväärtuse kaitse tähendab seda, et väärtpaberi tähtaja lõpus on investorile meie poolt tagatud nimiväärtuse säilimine. Sõltumata sellest, kas indeksvõlakirja alusvara kasvas või kahanes, makstakse nimiväärtuse kaitsega võlakirja lõppedes investorile igal juhul võlakirja nimiväärtus välja. Positiivse tootluse korral lisandub sellele ka kasum.

Nimiväärtuse kaitse kehtib ainult võlakirja lunastamistähtpäeval. Kui investor soovib võlakirja enne tähtaega müüa, saab ta seda teha turuhinnaga, mis võib nimiväärtusest nii kõrgem kui ka madalam olla.

Ülekurss

Ülekurss on indeksvõlakirja märkimishinna see osa, mis ületab nimiväärtust. Kui võlakirja märkimishind on 102%, on ülekurss 2%; kui võlakirja märkimishind on 110%, on ülekurss 10%.

Ülekurss on investori poolt makstav tasu indeksi tootluse võimendamise eest ja selle säilimine ei ole tagatud. Kui indeksvõlakirjale arvutatav tootlus ületab ülekurssi, saab investor investeeringult kasumit. Kui aga indeksvõlakirjale arvutatav tootlus on väiksem kui ülekurss, on investori kahjumiks ülekursi ja tootluse vahe.

Näited:

 • Märkimishind on 102% (ülekurss on 2%) ja tootlus on 5% – investori kasum on 5% - 2% = 3%;
 • Märkimishind on 110% (ülekurss on 10%) ja tootlus on 7% –  investori kasum on 7% - 10% = -3% ehk investor saab kahjumit;
 • Märkimishind on 105% (ülekurss on 5%) ja tootlus on 0% – kogu ülekurss on investori kahjum.

Märkimistähtaeg

Märkimistähtaeg on kuupäev ja kellaaeg, millal väärtpaberi märkimisperiood lõpeb.

Märkimispäev

Märkimispäev on päev, millal investor väärtpaberit märgib ehk annab korralduse väärtpaberi ostuks.

Märkimishind

Märkimishind on investorile kehtiv hind ehk hind, millega investor väärtpaberit märkida saab.

Indeksvõlakirja märkimishind võib muutuda kogu märkimisperioodi jooksul, mistõttu võib erineval ajal antud märkimiskorraldustele kehtida ka erinev märkimishind. Indeksvõlakirja märkimishinna osa, mis ületab 100%, nimetatakse ülekursiks.

Osalusmäär

Osalusmäära väljendatakse protsendina ja see näitab, kui suur osa indeksvõlakirja alusvara tõusust investorile kasumiks arvestatakse.

Näited:

 • osalusmäär on 70% ja indeks kasvab 40%. Investori kasumiks arvestatakse 40%x70%=28%
 • osalusmäär on 180% ja indeks kasvab 40%. Investori kasumiks arvestatakse 40%x180%=72%

Lunastamistähtpäev

Lunastamistähtpäev on võlakirja sissenõutavaks muutumise päev ehk võlakirja lõpptähtaeg, mille saabumisel võlakirja emitent (meie pank) kannab investorile tagasi nimiväärtuse ning teenitud tootluse.

 • Indeksvõlakirja tootlus on alati seotud mingi alusvara hinna liikumisega. Alusvaraks võib olla näiteks aktsiaindeks, valuuta, tooraine, intressimäär või muu vara millega on võimalik finantsturul kaubelda.
 • Tutvuge palun indeksvõlakirjade tootlusega.

Hetkel pole ühtegi aktiivset müügipakkumist.

Lisainfot saate vajadusel küsida oma kliendhaldurilt või panga klienditoelt info@luminor.ee

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Tööandjapension on võimalus nii tööandjale kui ka töötajale

Lugege lähemalt..

Kas Soome pensionisüsteem on Eesti jaoks ulme?

Lugege lähemalt..