Tööandjapension

Tööandjapension võimaldab ettevõttel motiveerida oma töötajaid maksusoodsalt, panustades osa palgafondist töötaja III samba pensionikogumisse.
Töötajale pensioni kogumine on suur rahaline võit nii töötajale kui ka tööandjale, kuna III samba makselt ei pea tööandja enam tasuma tulumaksu.

Tulumaksusäästust saadud võidule võib aastatega lisanduda ka investeeringu väärtuse kasvust saadav võit.

Tööandjapension on oluline motivatsioonipaketi osa, mis annab töötajale lisahüve ning paneb hea töötaja otsustama just Teie ettevõtte kasuks. See on märkimisväärne eelis tööjõuturul.

 1. Rahaline võit mõlemale osapoolele
  Töötajale pensioni kogumine on suur rahaline võit nii töötajale kui ka tööandjale. Tööandja peab makselt kinni kõik muud töötasu maksmisega seotud maksud, kuid mitte tulumaksu. Seega on rahaline võit oluline. Palgana makstes on kogu kulu 20% suurem.
 2. Tõhus eelis tööjõuturul
  Tööandjapension on oluline motivatsioonipaketi osa, mis annab töötajale lisahüve ning paneb hea töötaja otsustama just Teie ettevõtte kasuks.
 3. Positiivne maine
  Tööandjapensioni maksev ettevõte on tööjõuturul atraktiivse ja töötajasõbraliku mainega.
 4. Tulumaksu säästmine
  Ettevõtte likviidsuse seisukohast on ka oluline, et tulumaksuosa jääb ettevõtte käibevahenditesse alles, mis erisoodustuse ja palgamaksmise juures ei ole võimalik.
 5. Võit investeeringuväärtuse kasvust
  Tulumaksusäästust saadud võidule võib lisanduda ka investeeringu väärtuse kasvust saadav võit.
 6. Osa motivatsioonipaketist
  III pensionisamba makset saab hästi siduda motivatsioonipaketiga, kuna väiksem maksukoormus lubab suurendada netoväljamakset või hoida kokku kulusid.
 7. Paindlikud maksed
  III pensionisamba maksed võivad olla igale töötajale erinevad, võivad aja jooksul muutuda, olla regulaarsed või ühekordsed vastavalt ettevõtte ja töötaja kokkuleppele.

 

Maksustamise erisused tööandja poolt töötajale väljamakse tegemisel:

Pensionifondi kogumiseks on töötajal vaja väärtpaberikontot, mille ta saab avada meie või mõnes teises Eestis tegutsevas pangas.
Liitudes Luminori III samba pensionifondiga, on väärtpaberikonto avamine pangakontoris tasuta.

Kui väärtpaberikonto on avatud, piisab III sambaga liitumiseks tavalisest maksekorraldusest. Maksekorraldus tuleb teha Pensionikeskuse poolt spetsiaalselt täiendava pensionifondi jaoks avatud kontole järgnevate andmetega: 

 • Saaja: Pensionikeskus AS
 • Saaja arvelduskonto Luminor pangas: EE961700017004379157
 • Makse selgitus
  Luminor Intress Pluss Pensionifondi puhul: 301100000612
  Luminor Aktsiad 100 Pensionifondi puhul:  30100984232
 • Viitenumber: genereeritud numbriline kombinatsioon

Vajamineva viitenumbri saab tööandja ise genereerida ("töötaja väärtpaberikonto nr" + "ettevõtte registrikood" + "kontrolljärk" (Näide: 991000123411212120073).

Kontrolljärgu aitab leida nt Pangaliidu kodulehel olev kalkulaator.

Väärtpaberikonto numbrist peab tööandjat teavitama töötaja (väärtpaberikonto puudumisel tuleb see töötajal eelnevalt avada panga vahendusel).

Kui raamatupidajal on oma töötajate väärtpaberikontode numbrid olemas, siis viitenumbrile kontrolljärgu saab ta genereerida pangaliidu kodulehel oleva kalkulaatoriga, mis võimaldab ka viitenumbrite massgenereerimist.

 • Kalkulaatori abil saab korraga genereerida kuni 100 viitenumbrit.
 • Viitenumbrite massgenereerimist võimaldav kalkulaator asub Pangaliidu kodulehel alajaotuses „ROHKEM KUI ÜHE VIITENUMBRI GENEREERIMINE”.
 • Massgenereerimiseks tuleb kasutada mõnda tabeltöötlusprogrammi (nt Excel), ühendada väärtpaberikonto ja ettevõtte registrikood ja kopeerida saadud numbrite jada pangaliidu kalkulaatorisse. Vastuseks saab viitenumbri koos kontrolljärguga, mida kasutada töötaja III samba makse viitenumbrina.
 • Alates 01.01.2012 hakkas kehtima tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) muudatus, mille kohaselt ei maksustata tulumaksuga töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud III samba fondi osakute soetamiseks makstud summasid.
  Seda vaid osas, mis ei ületa 6000 eurot kalendriaastas ega 15%  aasta jooksul makstud ja tulumaksuga maksustatud väljamaksete summast.
 • Enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist arvatakse residendist füüsilisele isikule TuMS § 41 punktis 1 nimetatud summast maha tema eest tasutud III samba sissemakse maksuvaba osa.
 • Arvestust maksuvaba piirmäära täitumise kohta peab pidama väljamakse tegija summeeritult kalendriaasta algusest (TuMS § 42 lg 7).
 • Pensionimakse deklareerimine käib igakuiselt koos muude töötasude ja väljamaksete deklareerimisega ning piirmäära 15% rakendatakse aasta kohta.
 • III samba sissemakset käsitletakse palgatuluna, seega on tööandja kohustatud enne sissemakse tegemist sellelt summalt kinni pidama ja tasuma maksuseadustega ettenähtud maksud ja maksed (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensionimakse).
 • Kui pensionifondi makse on suurem kui 15% brutopalgast või üle 6000 euro aastas, siis tuleb nimetatud piire ületava summa pealt maksta ka tulumaks.

NÄIDE
Kalle töötasu on 1150 eurot ja alates 2017. aasta jaanuarist hakkab tööandja Kalle III sambasse tegema sissemakseid 150 eurot (brutosumma, mahub 15% maksuvaba piirmäära sisse: 1150*15%=172,5).

Kalle on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks, on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ei ole vanaduspensionieas.

Maksuarvestus:

 • Sotsiaalmaks  379,50 eurot (1150*33%=379,50)
 • Töötuskindlusmakse 18,40 eurot (1150*1,6%=18,40), millest 2,40 eurot on III samba sissemaksest kinni peetud
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 9,20 eurot (1150*0,8%=9,20)
 • Kohusliku kogumispensioni makse 23 eurot (1150*2%=23), millest 3 eurot on III samba sissemaksest kinni peetud
 • Maksuvaba tulu 180
 • III samba sissemakse maksuvaba osa 144,6 eurot (150 brutosumma – 2,40 – 3 = 144,6)
 • Tulumaks 156,8 (1150-180-144,6-18,40-23=784; 810*20%=156,8)

Tööandjapensioni lahendused sõltuvad ettevõtte ja tema töötajate vajadustest ning võimalustest.

Luminori tööandjapensioni lahendustega tutvumiseks soovitame pöörduda oma kliendihalduri poole, helistades infotelefonil 1773* / +372 628 3300 või kirjutades e-postiaadressile firma@luminor.ee.