Likviidsuse juhtimine

Cash management lahendused pakuvad suurtele ettevõtetele ja ettevõtete gruppidele võimalust saada senisest lihtsamalt ülevaadet oma rahalistest vahenditest ning paindlikumalt juhtida ja prognoosida käibekapitali vajadusi.

Nii väheneb kontserni laenutarve, suurenevad intressitulud ja vähenevad intressikulud ning ülekandekulud, tekib tsentraliseeritud ülevaade kontserni tegevusest ja moodustub kontsernisisene laenuturg.

 • Kontsernikonto lahendus kontsentreerib kogu kontserni likviidsed vahendid ühele arvestuslikule kontole. Lahendus võimaldab struktuuri kuuluvate ettevõtete vahelist kiiret ja efektiivset laenamist.
 • Zero Balancing on teenus, mis koondab igapäevaselt kõik rahalised vahendid ettevõtte või ettevõtete grupi piires ühele kontole, jättes teiste kontode saldod pangapäeva lõpuks nulli.
 • Sweeping on raha automaatse ülekandmise teenus, mis võimaldab koondada ettevõtte või ettevõtete grupi rahalised vahendid ühele kontole olenemata kontode asukohariigist.

Kontsernikonto on pangateenus kontserni rahavoogude paindlikumaks ja efektiivsemaks juhtimiseks. Kontsernikonto on arvestuslik konto, kuhu kontsentreeritakse kogu kontserni likviidsed vahendid.

Kontsernikontosse võib liita ühes või mitmes erinevas valuutas arvelduskontosid (multivaluuta kontsern).  Võimalik on luua ka mitmetasandilisi struktuure vastavalt ettevõtte vajadusele.

Kellele on kontsernikonto mõeldud?

 • Mitmete tütarettevõtetega ettevõttele ehk ettevõtete grupile.
 • Ettevõttele, millel on palju erinevaid arvelduskontosid (näiteks igal osakonnal eraldi konto)

Miks on kontsernikonto Teile kasulik?

 • Kontserni laenutarve väheneb. Kontsernikonto teenus võimaldab suunata kontsernisiseseid vabu vahendeid just sellele kontserni liikmele, kes neid hetkel kõige enam vajab. Seega on arvelduskrediit, mida kontsern vajab väiksem, kui summa, mida vajaksid üksikud kontserni liikmed kokku.
 • Suurenevad intressitulud. Konsolideeritud saldolt on võimalik teenida rohkem intressi, näiteks paigutades kontserni vahendid üleöödeposiiti. Samas tasakaalustavad kontserni liikmete negatiivsed ja positiivsed saldod üksteist ning arvelduskrediidi summa, millele rakendatakse deebetintressi, on väiksem.
 • Vähenevad ülekandekulud. Kontsernisiseste ülekannete puhul ei rakendata kattekontrolli ega võeta teenustasusid.
 • Tsentraliseeritud ülevaade kontserni tegevusest. Kontsernikonto omanik saab parema ülevaate kogu kontserni vahenditest, mis võimaldab muuta efektiivsemaks ning tsentraliseerida kontserni rahavoogude juhtimist. Samal ajal detsentraliseerituna hoida maksete haldamist.

Kontsernikonto kontsentreerib kogu kontserni likviidsed vahendid ühele arvestuslikule kontole. Lahendus võimaldab struktuuri kuuluvate ettevõtete vahelist kiiret ja efektiivset laenamist.

Kontsernikonto struktuur

Teenusega seotud põhimõisted

 • Kontsernikonto on pangas kontsernikonto omaniku nimel olev pangakonto, mida kasutatakse üksnes Tehingukontode kaudu ning mille saldo väljendab Panga ja Kontsernikonto omaniku vahelist rahalist nõuet või kohustust.
 • Tehingukonto on kontsernikonto struktuuri lülitatud konto, mida kasutatakse maksete teostamiseks. Tehingukonto saldo ei kajasta ettevõtte ja panga vahelisi nõudeid ja kohustusi, vaid ettevõtte vahendeid kontsernis.
  Igal kontsernikonto koosseisu kuuluval ettevõttel on kontsernikonto struktuuris vähemalt üks tehingukonto, mille saldot ja käibeid saab ettevõte jälgida läbi elektroonilise pangakanali. Tehingukontode arv kontsernikonto struktuuris ei ole piiratud.
 • Kontserni peakonto on kontsernikonto omaniku nimel olev informatiivne konto teatud valuutas, kus on selles valuutas summeeritud valuuta peakontode saldod. Kontserni peakonto ei ole pangakonto ning selle saldo ei väljenda panga ja kontsernikonto omaniku vahelist rahalist nõuet või kohustust.
 • Koondkonto on informatiivne konto, millel on summeeritud sellega seotud samas või erinevates valuutades tehingukontode saldod. Koondkonto ei ole pangakonto ning selle saldo ei väljenda panga ja mis tahes muu isiku vahelist rahalist nõuet või kohustust.

 

Kontsernikonto krediidilimiit seotakse kontsernikontoga. Kui tehingukontol puuduvad rahalised vahendid ülekande teostamiseks, võib peakonto omanik määrata tehingukontole sisemise krediidilimiidi.

Kattekontroll

Maksete sooritamisel kolmandatele osapooltele (kontsernist välja) kontrollitakse vabade vahendite olemasolu kontsernikontol.

 • Võimalik on määrata kattekontroll ka selliselt, et esmalt kontrollitakse vabade vahendite olemasolu kontsernikontol ja seejärel debiteeritaval allkontol (saldo + kontsernisisene krediidilimiit).
 • Erinevatele allkontodele on võimalik määrata erinevad kattekontrolli reeglid.

Kontsernisisesed ülekanded

Kontsernisiseste ülekannete puhul ei rakendata kattekontrolli ega võeta teenustasusid

Kontsernikonto omanik saab kehtestada sisemisi intresse kõikidele tehingukontodele, määrates selliselt kasutatud sisemise krediidi hinna (intress tehingukonto päevalõpu negatiivse saldo pealt) ning hinna tehingukonto positiivsele saldole (intress tehingukonto päevalõpu positiivsele saldole).

 • Pank genereerib igakuiselt raportid tehingukontodele arvestatud intresside kohta. Intressid kantakse kontsernikonto omaniku tehingukontole.
 • Kokkuleppel kontsernikonto omanikuga võib pank teostada ka positiivse saldo ning negatiivse saldo intresside kanded emaettevõttelt teistele kontserni liikmete tehingukontodele vastavalt raportile
Igal ettevõttel, kes kaalub Kontsernikonto teenusega liitumist, soovitatakse konsulteerida oma juriidiliste ja maksualaste nõustajatega,  tagamaks  teenuses osalemisel kõikide määruste ning seaduste täitmist ja järgimist.

Zero Balancing on teenus, mis koondab igapäevaselt kõik rahalised vahendid ettevõtte või ettevõtete grupi piires ühele kontole - peakontole, jättes teiste kontode ehk allkontode saldod alati nulli.

Kellele on Zero Balancing mõeldud?

 • Mitmete tütarettevõtetega ettevõttele ehk ettevõtete grupile.
 • Ettevõttele, millel on palju erinevaid arvelduskontosid (näiteks igal osakonnal eraldi konto).

Miks on Zero Balancing Teile kasulik?

 • Laenutarve väheneb. Zero Balancing teenus võimaldab suunata peakonto vabu vahendeid just sellele allkontole, milline neid hetkel kõige enam vajab.
 • Suurenevad intressitulud. Peakonto konsolideeritud saldolt on võimalik teenida rohkem intressi, näiteks paigutades kontserni vahendid üleöödeposiiti.
 • Vähenevad intressikulud. Allkontode positiivsete saldode balansseerimine peakontole vähendab päeva lõpus peakontol oleva arvelduskrediidi summat ning sellega väheneb ka intressi maksmise summa.
 • Tsentraliseeritud ülevaade. Zero Balancing võimaldab ühest kohast saada ülevaadet ettevõte grupi rahalistest vahenditest, mis võimaldab  tsentraliseerida rahavoogude juhtimist, hoides detsentraliseerituna maksete haldamise.


Zero Balancing teenusesse võib kuuluda piiramatu arv allkontosid, mis on ühendatud ühe peakontoga. Iga osaleva valuuta jaoks luuakse eraldi struktuur.

 • Kõik teenusega seotud kontod on reaalsed kontod.
 • Pank on seotud kõikide antud teenuses osalevate ettevõtetega ja pank astub lepingulistesse suhetesse iga osalejaga. Antud teenuse raames panga ees tekkivate rahaliste kohustuste eest vastutavad teenusega seotud ettevõtted solidaarselt.

Teenusega seotud põhimõisted

 • Peakonto on balansseeriv konto, millele koondatakse iga pangapäeva lõpus allkontode rahalised vahendid ja millelt kaetakse allkontode negatiivsed jäägid
 • Allkonto on balansseeritav konto, millelt iga pangapäeva lõpus kantakse rahalised vahendid peakontole ja mille negatiivne jääk kaetakse peakonto rahaliste vahendite arvelt nii, et allkonto jääk on null.
 • Allkonto omanik, liitudes tootega, annab võimaluse peakonto omanikul läbi elektrooniliste kanalite näha allkonto toiminguid.
 • Allkontod toimivad tavaliste arvelduskontodena ning allkonto omanikul on sarnaselt igale pangakonto omanikule õigus pangakonto aruannetele.
 • Kogunenud rahalised vahendid kuuluvad igale allkonto omanikule kuni pangapäeva lõpus peakontole ülekandmiseni.
 • Peakonto omanikul puudub pangapäeva jooksul juurdepääs allkontol olevatele rahalistele vahenditele (v.a. peakonto omaniku enda allkonto).
 • Sisemine limiit on päevasisene limiit, mille peakonto omanik määrab allkontole, mille ulatuses allkonto omanik saab kasutada peakonto vahendeid ning mille ulatuses peakonto omanik on nõus katma pangapäeva lõpus allkontol oleva negatiivse jäägi. See on ettevõtete grupi sisemine limiit. Limiidi määramine ei ole kohustuslik.

Arvelduskrediit

Arvelduskrediit antakse ainult peakonto omanikule. Päeva lõpu negatiivne jääk allkontol kaetakse peakonto rahaliste vahendite arvelt.

Allkonto algsaldo on iga uue pangapäeva alguses alati null. Võimaldamaks teha allkontolt väljamakseid, võib peakonto omanik määrata allkontole sisemise limiidi. See on ettevõtete grupi sisemine limiit ning ei kajasta ettevõtte kohustusi panga ees.

Kattevara kontroll

Kattevara kontroll on rahaliste vahendite olemasolu kontroll tehingu teostamiseks. Kattevara kontroll teostatakse kahes etapis:

 1. Makse teostamiseks kontrollitakse esmalt allkonto saldot. Kui allkonto positiivne saldo võimaldab makse teostamist, siis makse teostatakse.
 2. Kui allkonto positiivne saldo ei võimalda makse teostamist, siis teostatakse makse allkontole antud sisemise limiidi arvelt. Esmalt kontrollitakse makse teostamiseks allkonto sisemist limiiti ning ühtlasi kontrollitakse, et peakonto rahalised vahendid kataksid makse teostamiseks vajaliku limiidi. Kui peakonto vabad vahendid katavad makse teostamiseks kasutatava sisemise limiidi summa, siis makse teostatakse ja vastav summa broneeritakse peakontol.

Allkonto omanik ei saa olenemata sisemise limiidi suurusest  kunagi kasutada rohkem talle määratud limiiti kui peakontol on selle katteks vabu vahendeid.

Aruandlus

Nii pea- kui allkontode tehingute väljavõtted on kättesaadavad järgmise pangapäeva hommikul elektroonilise kanali Multibank0 või internetipanga kaudu.

Intressiarvutus

Eraldiseisva lisateenusena võib pank jälgida ettevõtetevahelist laenuandmist, mis tuleneb ettevõtete grupi osalemisest Zero Balancing teenuses.

 • Peakonto omanik võib kehtestada allkontodele intressimäärad nii positiivsele kui negatiivsele jäägile.
 • Pank edastab kokkuleppelise sagedusega (igakuiselt või kvartaalselt) intressiraportid peakonto omanikule.
 • Vastavalt peakonto omaniku poolt kehtestatud intressimääradele arvutab pank välja intressimaksed  ja teostab peakonto omaniku soovil intressikanded antud perioodi kohta.
Igal ettevõttel, kes kaalub Zero Balancing teenusega liitumist, soovitatakse konsulteerida oma juriidiliste ja maksualaste nõustajatega, tagamaks teenuses osalemisel kõikide määruste ning seaduste täitmist ja järgimist.

Kui Teie ettevõttel on mitmeid tütarettevõtteid või pangakontod paljudes eri maades ning Teile on vajalik rahaliste vahendite koondamine ühele kontole, siis sobib teile sweeping-teenus.

Sweeping-teenus on raha automaatse ülekandmise teenus, mis võimaldab koondada ettevõtte või ettevõtete grupi rahalised vahendid ühele kontole olenemata kontode asukohariigist.

Kellele on sweeping-teenus mõeldud?

 • Mitmeid tütarettevõtteid omavale ettevõttele ehk ettevõtete grupile.
 • Paljudes eri maades asuvate allkontodega ettevõtetele.

Miks on sweeping-teenus Teile kasulik?

 • Kontserni rahalised varad koondatakse ühele kontole.
 • Suureneb intressitulu.
 • Väheneb vajadus välise finantseerimise järele.
 • Haldamine on lihtsam ja mugavam.
 • Võimalus kehtestada erinevaid reegleid.

Kokkulepitud sagedusega kantakse raha regulaarselt teie koondkontoga liidetud allkontodelt koondkontole (sweeping). Allkonto negatiivne saldo kaetakse samas automaatselt ülekandega koondkontolt allkontole (topping).

Toimimine

Kõik kontod, nii allkontod kui ka koondkonto, peavad olema samas valuutas. Sweeping-teenus võimaldab kehtestada allkonto saldo kontrollimiseks erinevaid reegleid.

Allkonto saldo kontrollimise määrangud:

 • määratakse kindel summa, mis perioodiliselt kantakse allkontolt koondkontole,
 • määratakse saldo, mida soovite allkontol hoida,
 • määratakse allkontol hoitav miinimum- või maksimumsaldo.

Ülekannete sageduse määrangud:

 • iga päev,
 • kord nädalas,
 • kord kuus kindlal kuupäeval,
 • kuu lõpus.

Ülekannete aja määrangud:

 • 8:00
 • 13:00
 • 15:30

Rahaliste vahendite koondamine

Teenuse abil saate koondada oma ettevõtte raha ühele kontole, mistõttu Teil on mugav jälgida ettevõtte rahavooge.

Intress

Sweeping-teenuse kasutamine suurendab intressitulu, sest Teie likviidsed varad koondatakse ühele kontole.

Finantseerimine

Väheneb vajadus välise finantseerimise järele, sest allkontode puudujäägid kaetakse koondkontolt.

Haldus

Lihtsustub ettevõtte haldamine, sest enam ei ole vaja jälgida allkontode seisu. Kui kindlaks määratud summa on olemas, tehakse ülekanne automaatselt.

Kliendispetsiifilised viitenumbrid

Spetsiifilised viitenumbrid võimaldavad valida igale sweeping-toimingule erineva viitenumbri. Viitenumbrit näeb konto väljavõttel või ERP-süsteemis.

Kontoteave

Sooritatud ülekannete ning kontode saldode kohta saate informatsiooni, kasutades panga elektroonilisi kanaleid.

Kuna sweeping-teenus võimaldab anda ettevõttesisest laenu, tuleb arvestada õiguslike ja maksudega seotud aspektidega.
Õigusnormid ja seadused on igas riigis erinevad. Seega tuleks teil enne sweeping-teenuse kasutamist tutvuda vastavate määrustega.
CASH MANAGEMENT TEENUSED
Kontsernikonto
Kontsernikonto registreerimine (ühe kontsernikonto kohta) 100 €
Kontsernikonto teenustasu maksekonto kohta 20 €
Siseintressi arvestamise kuutasu (ühe kontsernikonto kohta) 7 €
Muudatused kontsernikonto struktuuris või muudatused lepingus 26 €
Zero Balance grupikonto
Zero Balance grupikonto registreerimine (ühe ZB grupikonto kohta) 100 €
Zero Balance grupikonto teenustasu (ühe ZB grupikonto kohta) 20 €
Muudatused lepingus 26 €
Automatiseeritud raha sweeping/topping teenus panga sees
Registreerimine 50 €

Kuutasu

 • Makse sagedus: igapäevane
 • Makse sagedus: iganädalane
 • Makse sagedus: igakuine

 

 • 50 €
 • 25 €
 • 10 €
Tasu ühe makse eest Vastavalt maksete hinnakirjale
Automatiseeritud raha sweeping/topping teenus väljapoole panka
Registreerimine 70 €
Kuutasu (makse sagedus: igakuine) 70 €
Zero balancing kontodevahelised tehingud
Kuutasu (makse sagedus: igapäevane) (ühe kontopaari kohta) 20 €

Multipank
Programmi esmane paigaldamine ja kasutajaks registreerimine 25 €
Igakuine haldustasu 15 €
Lisatasu iga lisatava firma eest 7.50 €
Lisanõustamine kliendi soovil 20 € /tund + sõidukulud
Maksed Multipangas 1
Siseriiklik euromakse Eestisse ja EU/EEA liikmesriikidesse 0.19 €
Sama väärtuspäevaga makse 3 24 €
Sama väärtuspäevaga makse täissummas saajale 2,3 43 €

1 Ülejäänud maksed vastavalt maksete hinnakirjale
2 Kui täissummas saajale teostatava makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so. maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava makse jaoks käesoleva hinnakirjaga ettenähtud, debiteerib pank hiljem lisaks teenustasule maksja arvelduskontolt ka nimetatud kulude ja teenustasu vahe. Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse ja nende käibevaluutades tehtavate maksete korral on teenustasu tüüp "täissummas saajale (OUR)" lubatud vaid juhul, kui maksega kaasneb valuutavahetus ehk maksja arvelduskonto valuuta ja maksevaluuta on erinevad.
3 Vastava lepingu olemasolul.

Web Service kanal
Esmane registreerimine ja ühendamine 50 €
Muudatused Web Service kanali lepingus 15 €
Kuuhooldustasu (maksete + pangakonto andmed) 50 €
Kuuhooldustasu (pangakonto andmed) 25 €
Plug&Play 50 €

 

File-transfer teenused
SWIFT sõnum MT101
teenuse aktiveerimine (kui MT101 on saadetud teise filiaali) Tasuta
teenuse aktiveerimine (kui MT101 on saadetud teise panka) 15 €
teenuse kasutamine (kui MT101 on saadetud teise panka) 15 €/kuus
Maksed vastavalt maksete hinnakirjale
Arvelduskonto info saatmine (MT940, MT941, MT942)
teenuse aktiveerimine (kui MT940, MT941, MT942 on saadetud teise filiaali) Tasuta
teenuse aktiveerimine (kui kui MT940, MT941, MT942 on saadetud teise panka) 13 €
teenuse kasutamine (kui MT940, MT941, MT942 on saadetud teise panka) 13 €/kuus
Arvelduskonto info vastuvõtmine (MT940, MT941, MT942)
teenuse aktiveerimine (kui MT940, MT941, MT942 on vastu võetud teisest filiaalist) Tasuta
teenuse aktiveerimine (kui MT940, MT941, MT942 on vastu võetud teisest pangast) 13 €
teenuse kasutamine (kui MT940, MT941, MT942 on vastu võetud teisest pangast) 13 €/kuus
Arvelduskonto info (ISO 20022 XML formaat camt.052, camt.053)
Registreerimine 25 €
Kuuhooldustasu 25 €