Siseriiklikud arveldused

Siseriiklik makse on Eesti-sisene ülekanne eurodes meie või mõnda teise panka Eestis. Meie kliendina on siseriiklike maksete tegemine Teie jaoks kiire, mugav ja soodne. Teie päralt on erinevad maksevõimalused, mille seast saate valida just sobivaimad. Kui aga soovite teise Eesti panka teha makset välisvaluutas, tuleb Teil algatada välismakse.

Pangasisene makse on ülekanne meie panga Eestis asuvate kontode vahel.

 • Pangakontorites teostatud pangasisene makse jõuab saaja kontole ülekande teostamise hetkel.
 • Telefonipangas teostatud pangasisene makse jõuab saaja kontole ülekande teostamise hetkel, kui makse on sooritatud ajavahemikus 8.00-20.00.
 • Internetipangas sooritatud pangasisene makse jõuab kohale poole tunni jooksul, kui makse on sooritatud ajavahemikus 8.00-20.00.
 • Hilisemal kellaajal sooritatud maksed jõuavad saaja kontole järgmisel pangapäeval. Nädalavahetusel tehtud maksed teostatakse kohe (pangakontorist ja Telefonipanga kaudu) või poole tunni jooksul (Internetipangas), kuid kande kuupäevaks on järgmise pangapäeva (esmaspäeva) kuupäev. NB! Kui makse tähtaeg langeb nädalavahetusele, soovitame ülekande teha juba nädalavahetusele eelneval pangapäeval.


NB!
Pangasisene makse (eurodes) endise AS DNB Pank kontole (BIC RIKOEE22) teostatakse SEPA maksena, mille väärtuspäev on T+0. Makse tuleb panka edastada enne kella 15:30.

Euromakse on ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA - Single European Payments Area) kehtiv elektroonilise maksekorralduse vorm, mille valuutaks on alati euro ja millele rakenduvad samaväärsed tingimused nii siseriiklike kui piiriüleste maksete puhul.

Kõik euromaksed teise panka edastatakse makse saaja kontole samal pangapäeval, kui maksekorraldus (nii elektrooniline kui paberkandjal) on esitatud panka enne kella 15.30. Hilisemad maksekorraldused edastatakse makse saajale järgmisel pangapäeval.

Euromakset saab teha järgmistesse riikidesse:

 • 19 riiki, mis kuuluvad nii Euroopa Liitu (EL) kui ka Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja on ühtlasi ka eurotsooni liikmed: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luxembourg, Läti, Leedu, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome.
 • 9 riiki, mis on EL ja EMP liikmed, kuid ei kasuta käibevaluutana eurot: Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.
 • 3 riiki, mis on EMP liikmed, kuid ei kuulu EL-i: Island, Liechtenstein ja Norra.
 • Monaco, mis ei ole EL liikmesriik, kuid kasutab EL-iga kokkuleppel käibevaluutana eurot.
 • Šveits.

 

Kiirmakse on tavapärasest kiirem makse teises Eesti pangas olevale saaja kontole.

 • Kiirmakseid saab teostada pangakontoris ning internetipanga ja telefonipanga vahendusel igal pangapäeval kuni kella 17.00-ni.
 • Kiirmaksed on kõrgema teenustasuga.

Tuleviku väärtuspäevaga maksekorraldus võimaldab Teil edastada panka maksekorraldusi juba enne soovitud maksepäeva.

 • Tulevikumakset saate teha internetipanga kaudu.
 • Maksekorraldusel tuleb märkida maksepäevaks vastav kuupäev, millal soovite panga poolt makse sooritamist.
 • Tuleviku väärtuspäevaga makseid saab sooritada etteulatuva tähtajaga kuni 30 päeva.
E-arveid on võimalik pangas automaatselt tasuda e-arve püsimakse teenusega.
 
Soovi korral võib ka edaspidi maksta arveid ükshaaval just endale sobival ajal.

E-arveid on kõige mugavam vaadata internetipangas, kuid teenust saate kasutada ka internetipanga lepingut omamata, sõlmides e-arve püsimakse lepingu telefonipangas või pangakontoris. Sel juhul saadab ettevõte panka e-arve, mis tasutakse püsimaksega ja info arve kohta edastatakse Teile kokkulepitud viisil kas e-kirja või posti teel.

E-arve püsimakse lepingu saab sõlmida kas internetipangas, telefonipangas või pangakontoris.

NB! Osad ettevõtted soovivad, et klient telliks esmalt ettevõttelt e-arve teenuse ning alles seejärel on võimalik sõlmida pangas e-arve püsimakse teenus. Sellisel juhul tuleb arvestada, et juba laekunud arve tasumine püsimaksega pole võimalik ning selle arve tasumise eest peab klient ise hoolt kandma.

Tutvuge lähemalt e-arve püsimakse teenuse tingimustega.

 • E-arve püsimakse teenuse alusel maksmisele kuuluv maksekorraldus on vajadusel võimalik tühistada enne maksepäeva.
 • Tasumisele kuuluvale summale on võimalik määrata ülempiir (limiit). Maksepäeval teostab pank ülekande juhul, kui e-arve summa ei ületa määratud limiiti.
 • Kehtiva e-arve püsimakse muutmisel (nt. kui soovite muuta maksepäeva või limiiti) jõustuvad muudatused järgmisel kuul.

NB! Olge limiitide määramisel tähelepanelik, liiga väikesed limiidid võivad tekitada olukorra, kus makset ei sooritata ja jääte teenuse eest võlgu. Limiitide muutmine on lihtne ja käepärane internetipangas, kuid võimalik ka telefonipangas ja pangakontoris.

Püsikorraldus on makse, mis on mõeldud regulaarsete maksete tegemiseks kas kindlas summas või kogu kontojäägi ulatuses pangasiseselt või siseriiklikult Eestis tegutsevate pankade vahel. Püsikorraldus on hea vahend näiteks mõnele pereliikmele regulaarsete ülekannete tegemiseks.
 • Püsimaksekorralduses saate fikseerida oma arvelduskontolt ülekantava summa suuruse ning määrata ülekande sageduse ja kuupäeva.
 • Lepingus määratud maksepäeval kannab pank kokkulepitud summa Teie kontolt makse saaja kontole. Teie ülesanne on hoolitseda selle eest, et maksepäeval oleks Teie arvelduskontol piisavalt raha nii makse tegemiseks kui teenustasu debiteerimiseks.
 • Püsimaksekorraldust saab sõlmida internetipangas, telefonipangas ja pangakontorites.
 • Internetipangas püsimaksekorralduse muutmiseks tuleb olemasolev püsimaksekorraldus lõpetada ja sõlmida uus, vajalike muudatustega maksekorraldus.
Tutvuge püsimaksekorralduse täpsete tingimustegaPDF.
MAKSED
Laekuvad maksed 1
Laekuvad siseriiklikud maksed Tasuta
Laekuvad maksed Nordea grupist2 või endisest Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaalist3 Tasuta
Laekuvad euromaksed (siseriiklikud ja EU/EEA* liikmesriikidest) Tasuta
Laekuvad maksed eurodes (välja arvatud EU/EEA* liikmesriikidest) ja välisvaluutades teistest välispankadest 5.75 €
Väljaminevad maksed Pangakontoris /
Telefonipangas
Internetipangas
Siseriiklikud maksed
Pangasisene makse (mis tahes valuutas) endise Nordea panga4 kontode vahel 2 € Tasuta
Pangasisene makse (eurodes) endise AS DNB Pank kontole (BIC RIKOEE22)5 2 € Tasuta
Siseriiklikud maksed ja maksed eurodes EU/EEA* liikmesriikidesse
Siseriiklik euromakse Eestisse ja EU/EEA* liikmesriikidesse 3 € 0.38 €
Siseriiklik euromakse endisele AS DNB Pank kontole (BIC RIKOEE22)5 2 € Tasuta
Siseriiklik euromakse kiirmaksena teise panka Eestis, sealhulgas kiirmakse endisele AS DNB Pank kontole (BIC RIKOEE22) 20 € 10 €
Palgamaksed
Pangasisene palgamakse endise Nordea panga4 kontode vahel (mis tahes valuutas) Tasuta Tasuta
Siseriiklik palgamakse Eestisse ja EU/EEA* liikmesriikidesse - 0.19 €
Makse püsimaksekorralduse alusel
Pangasisene makse püsimaksekorralduse alusel endises Nordea Pank AB Eesti filiaalis (mis tahes valuutas) Tasuta Tasuta
Pangasisene makse  püsimaksekorralduse  alusel endise AS DNB Pank kontole (BIC RIKOEE22)5 Tasuta Tasuta
Siseriiklik euromakse püsimaksekorralduse alusel Eestisse ja EU/EEA*** liikmesriikidesse 0.38 € 0.38 €
E-arve püsimakse teenus
Lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine Tasuta Tasuta
E-arve püsimaksekorraldus – pangasisene Tasuta Tasuta
E-arve püsimaksekorraldus – teise panka Tasuta Tasuta
E-arve ühekordne maksmine - pangasisene - Tasuta
E-arve ühekordne maksmine – teise panka - 0.38 €
Muud maksetega seotud teenused
SWIFT koopia ja XML sõnumi koopia 10 €
Maksekorralduse kinnitus 10 €
Kinnitatud siseriikliku makse tühistamine, järelpärimine või paranduste sisseviimine (makse sooritatud Eestisse või EU/EEA* liikmesriikidesse) 11 10 €
Kuni 6 kuu vanuste välismakse parandamine, tühistamine või järelpärimine 11 30 €
Enam kui 6 kuu vanuste välismakse parandamine, tühistamine või järelpärimine 11 65 €

1 Kui laekuv makse ei ole maksekorralduses näidatud saaja konto valuutas, konverteerib pank makse summa kontovaluutasse laekumise päeval Pangas kehtiva vahetuskursi alusel.
2 Nordea Bank AB ja tema filiaalid ning tütarettevõtjad. Luminor Bank AS ei ole Nordea Grupi osa.
3 Konto, mis on avatud Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaali poolt kuni 30.09.2017 või konto, mis on avatud Luminor Bank AS või Luminor Bank AB poolt pärast 01.10.2017 endises Nordea pangasüsteemis. Siia alla kuuluvad kõik kontod, mille IBAN on antud formaadis LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxxxx või LTxx21400xxxxxxxxxxx… .
4 Konto, mis on avatud Nordea Bank AB Eesti filiaali poolt kuni 30.09.2017 või konto, mis on avatud Luminor Bank AS-i poolt pärast 01.10.2017 endises Nordea pangasüsteemis. Siia alla kuuluvad kõik kontod, mille IBAN-i 5-11 tähemärgid on „1700017“ (EExx1700017xxxxxxxxx) .
5 Makse teostatakse SEPA maksena, mille väärtuspäev on T+0. Makse algatamise cut-off aeg on kell 15:30
11 Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada. Tasule võivad lisanduda saaja panga teenustasud.

* Euroopa Majanduspiirkonna (EMP/EEA) riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein, Monaco, Šveits.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded