Välisarveldused

Nordea kliendina on välisarvelduste tegemine Teie jaoks kiire, mugav ja soodne. Teie päralt on erinevad võimalused, mille seast sobivaim valida.
 • Makseid välisriiki või välisvaluutas mõnda teise panka Eestis saab teha välismaksena. Makseid saate teostada internetipangas, kus see on mugav ja soodne ning ka Nordea pangakontorites ja telefonipangas.
 • Euromakse (kuni 31.01.2014: SEPA makse) on ühtses euromaksete piirkonnas kehtiv maksekorralduse vorm, mis muudab arveldamise Teie jaoks mugavaks ja aegasäästvaks.
 • Nordea grupisisene ehk Nordea Intercompany makse pakub Teile tavapärasest kiiremat euro- või valuutamaksevõimalust.

Vajalikud pangarekvisiidid

Välismakse teostamiseks vajate üldjuhul järgmisi saaja pangarekvisiite:

 • saaja nimi ja aadress,
 • saaja rahvusvaheline kontonumber IBAN või saaja kontonumber,
 • saaja panga kood - SWIFT/BIC.


Välismaksega seotud kulud

 • Välismakse kulude jaotus sõltub maksja ja saaja vahelisest kokkuleppest. Üldjuhul kulud jagatakse: maksja kannab oma panga kulud ning saaja välispankade kulud.
 • Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse ja nende käibevaluutades tehtavate maksete korral on teenustasu tüüp "täissummas saajale (OUR)" lubatud vaid juhul, kui maksega kaasneb valuutavahetus ehk maksja arvelduskonto valuuta ja maksevaluuta on erinevad. 
 • Maksja pank ei saa siiski garanteerida täissummas makse jõudmist saaja kontole, vaid ainult selle edasi maksmist täissummana oma korrespondentkontolt. 
   
  Lisaks on oluline teada, et kui algselt Nordea pangale tasutud teenustasu ”täissummas saajale” eest ei kata välispankade teenustasu kulusid, võib maksja pank täpsete kulude selgumisel debiteerida maksja kontot veel puudu jäänud summa ulatuses.

Seetõttu soovitame seda alati silmas pidada ning oma partneritega maksetingimuste kokkulepete tegemisel valida pigem teistsugune kulutüüp kui ”täissummas saajale”


Makse kuupäev

Maksekorraldusele märgitakse makse sooritamise kuupäev. Elektroonilisi kanaleid kasutades on maksepäevaks vaikimisi alati käesolev kuupäev. Kuid olenevalt maksekorralduse teostamise kellaajast võib see olla ka järgmine pangapäev.

 • Kui maksepäev ei ole pangapäev, teostatakse makse sellele järgneval pangapäeval.
 • Soovides maksepäeva muuta ehk sooritada tuleviku väärtuspäevaga makset, sisestage soovitud makse sooritamise kuupäev. Tuleviku väärtuspäevaga makseid saab teostada Nordea internetipangas etteulatuva tähtajaga kuni 30 päeva


Tavaline ja kiirmaksekorraldus

Paberkandjal ja Nordea internetipangas esitataval välismaksekorraldusel on võimalik valida tavalise maksekorralduse ja kiirmaksekorralduse vahel.

Sõltuvalt saaja pangast valib pank automaatselt sobiva maksetüübi.

Vajalikud andmed

Et välismaalt saabuv maksekorraldus jõuaks Teie kontole võimalikult kiirelt ja korrektselt, varustage makse sooritaja järgmise informatsiooniga:

 • Teie nimi ja aadress;
 • Teie rahvusvaheline pangakonto number (IBAN) Nordea Pangas;
 • Nordea Panga andmed:
  Nordea Bank AB Estonia Branch
  Liivalaia 45 10145 Tallinn, Estonia
  SWIFT/BIC: NDEAEE2X;
 • Nordea Panga korrespondentpanga andmed (juhul, kui ei ole näidatud muud panka):
  Nordea Bank Finland Plc

         SWIFT/BIC: NDEAFIHH


Millal makse laekub?

Laekuv maksekorraldus kantakse maksja poolt näidatud kontole panga väärtuspäeval, kui info laekumise kohta saabub panka makse väärtuspäeval enne kella 16.00.

Kui välispank on väärtuspäevaks määranud juba möödunud pangapäeva, siis kantakse laekuv makse saaja kontole makse saabumise pangapäeval

IBAN kalkulaator0

NB! Deklareerimiskohustus kaob alates 01.02.2014 seoses maksebilansi aruandluse põhimõtete muutumisega.

Eesti Panga määruse kohaselt on residendist makse algataja või residendist makse saaja kohustatud deklareerima kõik rahvusvahelised maksed alates 50 000 eurost.

 • Deklareerimine seisneb maksetele tehingukoodi andmises ja tehingu teise osapoole residentsuse määramises.

Rahvusvaheliste maksete deklareerimisel kasutatavad tehingukoodidPDF.

 • Lähetatud maksed deklareeritakse rahvusvahelise makse algatamisel kas rahvusvahelise maksekorralduse blanketil või vastavat elektroonset maksekanalit kasutades.
 • Laekunud maksed deklareeritakse järgmiste tähtaegade jooksul arvates kontole laekumise kuupäevast:
 • 1.-15. kuupäevani laekunud maksed jooksva kuu viimaseks päevaks k.a;
 • 16.-31. kuupäevani laekunud maksed järgneva kuu 15. päevaks k.a.

 

Nordea Eesti on tehniliselt seotud Nordea Bank Finland Plc töökorraldusega, mistõttu on Soome riiklikel pühadel välismaksete töötlus tavapärasest erinev.

Soome riiklikest pühadest on tingitud järgmised muudatused:

 • Nordea Eestist välja saadetud välismaksekorralduse väärtuspäev nihkub ühe pangapäeva võrra edasi.
 • Sama väärtuspäeva makseid teostada ei saa.
 • Klientide kontodele laekuvad need välismaksed, mis on saadetud otse Nordea Eesti BIC-ile (NDEAEE2X).
 • Euromaksete liikumist Soome püha ei mõjuta ja need liiguvad tavapärasel moel.

Soome riiklike pühade kalender

Kõik välismaalt laekuvad rublamaksed Vene pankadesse on kõrgendatud tähelepanu all ning Vene pangad on kohustatud kontrollima kõiki mitteresidentide poolt laekuvaid rublamakseid. See on Vene Föderatsiooni Keskpanga nõue. Makse õigeaegseks teostumiseks on vajalik kõigi maksekorralduses esitatud nõuete korrektne täitmine.

NB! Kõik makse andmed tuleb sisestada vene keeles ladina tähtedega.

Välismaksekorraldusse tuleb lisaks standardsetele andmetele märkida:

 • Saaja panga täielik nimi ja aadress.
 • Saaja panga kood – BIK – 9-kohaline number.
 • Saaja panga korrespondentkonto Vene Föderatsiooni Keskpangas – 20-kohaline number algusega 301…, kolm viimast numbrit lähevad kokku BIK koodi kolme viimase numbriga.
 • Kui makse lõplikul saajal on konto panga filiaalis, näidata täiendav korrespondentkonto – 20-kohaline number, algusega 303…
 • Saaja INN (maksumaksja registreerimiskood) - märgitakse saaja nime väljale, nime ette.
 • Saaja nimi - kui saaja nimi on liiga pikk, tuleb seda jätkata aadressi väljal. Saaja nime ei tohi poolikuks jätta.
 • Saaja aadress - kui aadressi väljal jätkub saaja nimi, siis ei pea aadressi märkima. Vasta-sel juhul tuleb aadressi väljale märkida vaid saaja linn.
 • Saaja arvelduskonto number – 20-kohaline number.

Makse sõnaline selgitus:

 • VO koodPDF (valuuta tehingu operatsiooni tüüp).
  Näide: VO20020 
  faktuurarve, lepingu number, kuupäev
  NDS (käibemaks) summa.
 • Juhul kui kaubad või teenused ei ole maksustatavad, tuleb märkida “BEZ NDS”.
 • VO koodid soovitame kliendil oma välispartnerilt küsida ning võimalusel juba lepingute sõlmimisel omavahel kokku leppida.
Sissetuleva rublades makse puhul vajate järgmiseid pangarekvisiite
Vahepank ZAO Unicredit Bank (BIK 044525545, C/A 30101810300000000545) , INN 7710030411 SWIFT Code — IMBKRUMM.
Korrespondentpank Nordea Bank Finland Plc, Helsinki SWIFT code: NDEAFIHH C/A 30111810800013057890
Saaja pank Nordea Bank AB Estonia Branch SWIFT code: NDEAEE2X
Saaja konto Saaja kontonumber Nordea Bank AB Eesti filiaalis
Saaja Saaja perekonna- ja eesnimi, aadress või firma nimetus ja aadress
Makse selgitus Makse selgitus

Rahvusvaheliste sanktsioonide ning korrespondentpankade poolt kehtestatud tingimuste tõttu võib esineda piiranguid välismaksete tegemisel mõndesse riikidesse. Piirangud erinevad sõltuvalt riigist ja valuutast ning need võivad aja jooksul muutuda.


USA dollarites tehtud makseid ei saa saata kõikidesse riikidesse üle maailma ja nimekiri riikidest, kuhu neid teha ei saa võib aja jooksul muutuda.

Euromakse on ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA - Single European Payments Area) kehtiv elektroonilise maksekorralduse vorm, mille valuutaks on alati euro ja millele rakenduvad samaväärsed tingimused nii siseriiklike kui piiriüleste maksete puhul.

Euromakset saab teha järgmistesse riikidesse:

 • 19 riiki, mis kuuluvad nii Euroopa Liitu (EL) kui ka Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja on ühtlasi ka eurotsooni liikmed:

  Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luxembourg, Läti, Leedu, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome.

 • 9 riiki, mis on EL ja EMP liikmed, kuid ei kasuta käibevaluutana eurot: Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.

 • 3 riiki, mis on EMP liikmed, kuid ei kuulu EL-i: Island, Liechtenstein ja Norra.

 • Monaco, mis ei ole EL liikmesriik, kuid kasutab EL-iga kokkuleppel käibevaluutana eurot.
 • Šveits.

IBAN (International Bank Account Number) on tähtedest ja numbritest koosnev kombinatsioon, mis võimaldab identifitseerida kliendi konto mistahes riigi mistahes pangas, kui selles riigis on kasutusel IBAN standard.

 • IBAN-i kasutamine välismaksete tegemisel võimaldab vähendada võimalike viivituste ja vigade arvu, kuna on üheks eelduseks maksete täisautomaatsel töötlemisel. Raha jõuab ühest riigist teise kiiremalt ja pikemas perspektiivis ka odavamalt.
 • IBAN algab alati kahetähelise riigikoodiga (Eesti puhul EE), millele järgnevad kahekohaline kontrolljärk, kahekohaline pangakood ja siseriiklik kontonumber.
  Lisainfoga saate tutvuda Pangaliidu lehel  ja European Banking Resources lehel
 • Erinevate riikide IBAN kontonumbrite näidisedPDF

Euromakse tingimused:

 • maksevaluuta on EUR;
 • saaja konto number peab olema IBAN-formaadis;
 • maksetüübiks on tavaline makse (ehk ei saa teostada kiirmaksena);
 • makse töötlemise aeg alates sisestamisest kuni laekumiseni on kuni 1 pangapäev (T+0), kui maksekorraldus (nii elektrooniline kui paberkandjal) on esitatud panka enne kella 15.30;
 • maksja ja saaja pank asuvad ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA) ning on liitunud SEPA kreeditkorralduse skeemiga;
 • teenustasu makstakse kahasse maksja ja saaja poolt. Teenustasu lisandub maksesummale.

Euromaksel puudub maksesumma piir – ülekanne võib toimuda ükskõik mis summas. Samuti võib ülekande teha ükskõik millise valuuta kontolt, maksevaluutaks on ikkagi euro.

Lisaks on euromakse puhul võimalik teha makseid teise isiku nimel ja viidata makse lõplikule saajale, juhul kui see erineb saaja konto omanikust.

Nordea grupisisene ehk Nordea Intercompany makse on tavapärasest kiirem euro- või valuutamakse, kus makse sooritaja ja saaja on sama firma või mõlemad kuuluvad sama grupi ettevõtete hulka.

 • Tegemist on sama väärtuspäeva maksega, mis jõuab täissummas saaja kontole samal pangapäeval, kui maksekorraldus on panka esitatud enne panga poolt maksete teostamiseks kehtestatud tähtaega.
 • Kasutades Nordea Intercompany makset, saavad firmad Nordeas olevate arvete vahel üle kantavat rahasummat kasutada juba samal pangapäeval.
 • Nii makse sooritaja kui makse saaja peavad omama arvelduskontot Nordea kontsernis.

Soodsalt ja kiirelt saab Nordea kontsernisiseseid makseid sooritada Nordea kontserni valuutades - DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD JA USD.

Valuutamaksed Nordea Lätti ja Leetu

Maksed jõuavad saaja kontole järgmisel pangapäeval ning on soodsamad kui valuutamaksed Nordea teistesse kontoritesse.


Valuutamaksed Nordea teistesse kontoritesse

Need on maksed, mis tehakse Nordea teistesse kontoritesse (v.a. Nordea Läti ja Leedu kontoritesse). Makse jõuab saaja kontole järgmisel pangapäeval ning on soodsam kui valuutamakse teistesse pankadesse.


Nordea kontoritesse tehtavate valuutamaksete eelised:

 • Kõiki valuutamakseid Nordea kontoritesse käsitletakse kiirmaksetena. 
 • Hiljemalt kell 16.00 pangale esitatud makse edastatakse saaja panka väärtuspäevaga T+1, seega makse jõuab üldjuhul saajani järgmisel pangapäeval.
Välisarveldused
Maksed eurodes Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse**** Pangakontoris Internetipangas*
Euromakse € 0,96 Tasuta/ € 0,38* 1
Makse täissummas saajale 2 € 30,68 € 23,65
Kiirmakse täissummas saajale 2 € 36,43 € 29,40

Maksed eurodes väljapoole EMP riike****
ja maksed välisvaluutas
EMP riikidesse ja väljapoole EMP riike****

Pangakontoris    

Internetipangas      

Välismakse € 11,50* € 4,47*
Kiirmakse € 17,26 € 10,23
Makse täissummas saajale 2 € 30,68 € 23,65
Kiirmakse täissummas saajale 2 € 36,43 € 29,40
Makse Nordea Läti või Leedu filiaali3 € 3,83* € 1,28*
Muu Nordea grupisisene makse 4 € 5,75* € 1,92*
Muu Nordea grupi sisene makse täissummas saajale 3 € 7,67 € 3,83
Nordea Intercompany payment 5 € 10,23* € 5,75*
Mittekliendi makse 6 € 23,01 -
Mittekliendi kiirmakse 6 € 28,76 -
Mittekliendi kiirmakse täissummas saajale 6 € 47,93 -
SWIFT-tšekk € 11,50* € 4,47*
Laekumine Nordea grupi pankadest
Laekumine Nordea grupi pankadest Tasuta Tasuta
Laekumine mittekliendile 7 € 12,78 -

 

Paranduste sisseviimine kliendi poolt kinnitatud maksekorraldustesse,
järelepärimised sooritatud tehingute kohta
Hind                    
Välismakse parandamine, tühistamine Tegelikud (Nordea ja välispanga) kulud,
min € 15,98                                                              
Järelepärimine SWIFTi teel kuni 6 kuu vanuste maksete kohta € 15,98
Järelepärimine SWIFTi teel üle 6 kuu vanuste maksete kohta € 31,96
Laekuvad maksed Hind                                                        
Laekumine eurodes Euroopa Majanduspiirkonna**** riikidest Tasuta
Laekumine välisvaluutas ja eurodes väljapoolt
Euroopa Majanduspiirkonda****
€ 5,75*
Laekumine mittekliendile 7 € 12,78

1 Hind sõltub kliendi poolt valitud internetipanga hinnapaketist.

2 Kui täissummas saajale teostatava makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so. maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava makse jaoks käesoleva hinnakirjaga ettenähtud teenustasu, debiteerib pank lisaks teenustasule maksja arvelduskontolt ka nimetatud kulude ja teenustasu vahe.

3 Alati kiirmaksena (T+1) ning täissummas saajale.

4 Alati kiirmaksena (T+1) ning Nordea Läti või Leedu filiaali on täissummas saajale.

5 Nordea grupi sisene sama kliendi kontode vaheline sama väärtuspäevaga (T+0) makse.

6 Sularahas sissemakse korral lisandub sularaha käsitlemise tasu.

7  Sularahas väljamakse korral lisandub sularaha käsitlemise tasu.

* hinnasoodustus 25% hõbe- ja 50% kuldkliendile

**** Euroopa Majanduspiirkonna riigid: Eesti, Austria, Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luxembourg, Malta, Madalmaad, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Bulgaaria, Rumeenia, Norra, Island, Liechtenstein, Monaco, Šveits.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded