Eluasemelaen veteranile KredExi käendusel

Väiksema esmase sissemaksega eluasemelaen KredExi käendusel muudab unistustekodu ostmise, ehitamise või renoveerimise Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele soodsaks ja mugavaks. Laenu võtmisega kaasnevad kohustused, millega seoses on oht võlgade tekkimiseks. Enne laenulepingu sõlmimist palun tutvuge laenulepingu tingimustega ning laenulepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega seotud ohtudega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga.

Laenuandja on Luminor Bank AS, peakontori aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn.

 
 • Veteranid on missioonisõdurid ja teenistuses vigastada saanud sõjamehed – nii kaitseväelased kui kaitseliitlased. Veteranid on need kaitseväelased ja kaitseliitlased, kes on saanud vigastada teenistusülesannete täitmisel või sõjalises väljaõppes.
 • Väljastame laenu koostöös sihtasutusega KredEx.
 • Erinevalt tavapärasest nõudest, on veteranide laenul vajalik omafinantseering vaid vähemalt 10% ostetava, ehitatava või renoveeritava kodu turuväärtusest. Lisatagatise olemasolul võib esmane sissemakse langeda 0%-ni.
 • Tallinnas ja Harjumaal pakume eluasemelaenu alates 6400 eurost, mujal Eestis alates 3200 eurost ning laenu võib taotleda üksi või koos kaastaotlejaga. Oluline on, et kõigi võetud laenu- ja liisingumaksete kogusumma ei või ületada 40% laenutaotleja(te) sissetulekutest.
 • Laenutaotleja minimaalne nõutav neto sissetulek on Tallinnas ja Harjumaal 640 eurot kuus, muudes Eesti piirkondades 540 eurot kuus. Pere nõutav minimaalne neto sissetulek on Tallinnas ja Harjumaal 960 eurot kuus ja muudes Eesti piirkondades 830 eurot kuus.
 • Eluasemelaenu intress koosneb intressibaasist ja kliendi isikukohasest marginaalist.
 • Laenu taotlemiseks ei ole vaja eelnevalt olla panga klient, kuid laenu väljastamise eeltingimuseks on arvelduskonto avamine meie pangas.

  Samuti on võimalik taotleda varem mõnest teisest pangast võetud eluasemelaenu refinantseerimist.
 • Laenu tagatisvara peab laenulepingu kehtivuse ajal olema kindlustatud panga poolt aktsepteeritud kindlustusandja juures. Vaata lähemalt

 • Pakume laenu ainult eurodes ning Euroopa Liidu liikmesriigi elukohaga taotlejatest ainult nendele, kelle elukohariigi omavääring on euro.

Paindlikud tähtajad, mugav maksepuhkus

 • Eluasemelaenu maksimaalne tähtaeg on 30 aastat. Pikem laenuperiood tagab madalamad kuumaksed. Laen tuleb tagasi maksta laenusaaja 67. eluaastaks.
 • Eluasemelaenule on võimalik taotleda maksepuhkust kuni 6 kuud. Maksepuhkuse ajal piirduvad kohustused vaid intressimaksetega.

Valige sobivam maksegraafik

 

Laenu tagasimaksmine toimub igakuiselt, mil pank debiteerib kõik lepingu alusel pangale tasumisele kuuluvad maksed laenusaaja arvelduskontolt ilma laenusaaja täiendava korralduseta.

 

Valida on võimalik annuiteetgraafiku ja võrdsete põhiosadega graafiku vahel.

 

 • Annuiteetgraafiku korral on laenumakse igas kuus ühesuurune. Laenu algusperioodil koosneb see suuremas osas intressist, ent iga järgmise kuumaksega suureneb põhiosa osakaal. Intressi arvutatakse laenujäägilt.
 • Fikseeritud põhiosadega maksegraafiku korral on laenu põhiosa jagatud võrdseteks osadeks, millele lisandub intress. Kuna intressi arvestatakse laenujäägilt, siis igakuine maksekoormus pidevalt väheneb.

Seega on annuiteedigraafiku eripäraks ühesuurused maksed ja laenuperioodi kokkuvõttes suurem intressi kogusumma. Fikseeritud põhiosadega maksegraafiku olemuseks on suurem maksekoormus perioodi alguses, pidevalt vähenevad kuumaksed ja laenuperioodi kokkuvõttes väiksem intressi kogusumma.

 

Näiteks:

Võttes eluasemelaenu summas 30 000 eurot, fikseerimata laenuintressiga kokku 3,0% aastas, laenuperioodiga 360 kuud, on igakuiste tagasimaksete arvuks 360 ning igakuise tagasimakse summaks annuiteetgraafiku puhul 126,48 eurot ja võrdsete põhiosadega graafiku puhul 158,33 eurot.

Kui fikseerimata baasintressimäär tõuseks näiteks tasemele 6 % aastas, suureneksid ka Teie igakuised laenumaksed ning ülaltoodu asemel on igakuise tagasimakse summaks annuiteetgraafiku puhul 241,39 eurot ja võrdsete põhiosadega graafiku puhul 308,33 eurot.

 

 

Näidisarvutusi soovitame teha ka eluasemelaenu kalkulaatori ning maksimaalse laenusumma kalkulaatoriga.

Omafinantseering kuni 0%

 • Omafinantseering peab olema vähemalt 10% ostetava, ehitatava või renoveeritava eluaseme turuhinnast.
 • Lisatagatise olemasolul võib omafinantseering olla kuni 0%.

Millest koosneb intressimäär?

Intress koosneb intressibaasist ja kliendi isikukohasest marginaalist.

 • 6 kuu Euribor* (European Interbank Offered Rate).
 • Kliendi isikukohane marginaal sõltub konkreetse kliendiga seotud finantsnäitajatest ja muudest asjaoludest.

Laenu intressimäär võib lepingu järgi muutuda! Laenuintressimäära võimaliku tõusu korral suurenevad igakuised laenumaksed ning sellega seoses võib kuluda laenumaksete tasumiseks senisest rohkem raha. 


* Fikseerimata baasintressimäär EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) on Euroopa pankadevahelisel rahaturul vastava perioodi hoiustele noteeritav euro viitintress, mida administreerivad Euroopa Pangaliit (European Banking Federation) ja Finantsturgude Liit (Financial Markets Association). Informatsioon baasintressimäärade kohta on avaldatud panga veebilehel, samuti saab nende kohta teavet pangakontoritest ning panga infotelefonil +372 6 283 300.

Mis sobib tagatiseks?

 • Eluasemelaenu põhitagatiseks on ostetav, ehitatav või renoveeritav objekt või muu kinnisvara (maatükk, korter, vms), mida saab koormata kinnispandi ehk hüpoteegiga. Maatüki ostu eesmärgiks peab olema elamu ehitamine ning suvila ostu korral suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks.
 • Omafinantseeringut saab asendada ka lisatagatisega, mis ei pea kuuluma laenusaajale.
 • Lisatagatisena aktsepteerib pank ka eraisiku antud käendust ja Sihtasutuse KredEx antud käendust.
  Laenu tagatiseks käenduse andmisel tutvuge kindlasti käendaja meelespeaga.

KredExi käendus

 • KredExi käenduse korral on nõutav minimaalne omafinantseering 10%.
 • KredExi käendus võib olla kuni 24% tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Korraga saab kasutusel olla ainult üks KredEx käendusega laen.
 • Omafinantseeringut saab asendada ka lisatagatisega, mis ei pea kuuluma laenusaajale.
 • Tagatisvara ei tohi olla koormatud teiste asja- või võlaõigustega (hüpoteek, isiklik kasutusõigus, servituut, hoonestusõigus, üüri- ja rendileping vms.), välja arvatud seadusest tulenevad asja- või võlaõiguslikud koormatised.

Tagatiseks oleva objekti kindlustamine ja hindamine


Aktsepteerime Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki Eestis registreeritud, ja Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud varakindlustusseltse mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel.
 • Laenulepingu kohaselt tuleb kinnisvara tagatis kindlustada kogu laenuperioodi vältel vähemalt objekti taastamisväärtuse maksumuse ulatuses.
 • Minimaalselt peab kindlustus katma tule, vee ja loodusõnnetuste riski ning vandalismikahjusid. Maksimaalne lubatud omavastutuse määr on 500 eurot.
 • Kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks määrata Luminor Bank AS (reg nr 11315936).
 • Laenusaajal tuleb pangale esitada uue kindlustuslepingu sõlmimist või kindlustuslepingu pikendamist tõendav poliis hiljemalt kolm päeva enne eelmise kindlustuslepingu lõppemist. Uus kindlustusleping palume saata e-posti teel aadressile kindlustused@luminor.ee või aadressile Liivalaia 45, 10145 Tallinn.

Aktsepteerime Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki Eestis registreeritud, ja Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud varakindlustusseltse mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel.

Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks peab täitma avalduse.

Ennetähtaegsel tagastamisel kuulub tasumisele ennetähtaegse tagastamise tasu ennetähtaegselt tagastatavalt laenusummalt arvestatud 3 järgneva kuu intressi ulatuses

Kui laenusaaja teavitab ennetähtaegsest tagastamisest ette vähemalt 3 kuud, siis ennetähtaegse tagastamise tasu ei kohaldata.

Olenevalt laenulepingu tingimustest tuleb lisaks eeltoodule tasuda pangale maksepäeva seisuga arvestatud intress ja/või baasintressimäärale piirangute seadmisega seotud tuletistehingu ennetähtaegse lõpetamise kulu; tasumata võlgnevuste korral ka võlgnevused koos kogunenud viivisega.

Mida laenu taotlemisel vaja läheb?

 • Laenutaotleja(te) pass või ID-kaart.
 • Taotleja(te) pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõte. Kui sissetulekud on viimase 6 kuu jooksul laekunud meie panka, ei ole konto väljavõte vajalik.
 • Laenu tagatiseks pakutava objekti hindamisakt, mis on koostatud panga poolt aktsepteeritavas kinnisvarabüroos.

  Laenu tagatiseks pakutava objekti hindamisakti tellib laenu taotleja, kes kannab ka hindamisakti koostamisega seotud kulud vastavalt kinnisvarahindaja hinnakirjale.

 • Remondi - või ehitustööde korral remondi - või ehitustööde kalkulatsioon või muid ehitusega seotud dokumente. Näiteks ehitusprojekt, ehitusluba, leping ehitajaga jne.
 • Laenutaotlus. Taotlust on võimalik esitada paberkandjal või elektrooniliselt. Klient saab taotluse esitada läbi internetipanga.
 • Kaitseväe tõend isiku sihtgruppi kuulumise kohta (dokumendi originaal).
 • Pangal on õigus küsida täiendavaid dokumente ja infot, mida pank laenutaotluse läbivaatamiseks peab vajalikuks.

Eluasemelaenu vormistamisega kaasnevad kulutused on:

 • kinnisvara hindamine
 • lepingutasu
 • notaritasu ja riigilõiv
 • varakindlustus
 • KredExi käendustasu 3% tagatise summalt (makstakse lepingu sõlmimisel ühekordse maksena)
Tutvuge panga üldtingimustegaPDF (PDF)
Eluasemelaen
Lepingutasu Kuni 1 % laenusummast, min 190 €
Laenusumma suurendamine 2% täiendavast summast, min 100 €
Laenu baasintressi tüübi või laenu tüübi muutmine1 1% laenujäägist, min 100 €
Maksepuhkuse vormistamine2 60 €
Igakuise maksetähtpäeva muutmine2 Kord aastas tasuta

Laenulepingu muude tingimuste (sh marginaali muutmine) /tagatise muutmine

Laenu väljamakse perioodi pikendamine

1% laenujäägist, min 200 €


200 €

Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine2 Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress.
Laenuga seotud arvelduskonto muutmine 30 €
Tagatisvarale hinnangu andmine 3 50 €
Leppetrahv tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 100 €

1Toimub olemasoleva laenu tagasimaksmise ning uue laenu andmise teel.
2 Ei ole kohaldatav fikseeritud baasintressimääraga või baasintressimäära tõusu piiranguga laenu puhul.
3 Alates 21.03.2017 teenust ei pakuta.

 

Näiteks võttes eluasemelaenu KredExi käendusel summas 30 000 eurot, fikseerimata laenuintressiga kokku 3,0% aastas, igakuiste tagasimaksetega laenuperioodiga 360 kuud, lepingutasuga 300 eurot ja Kredexi tasuga 100 eurot, on krediidi kulukuse esialgne määr 3,15% aastas, krediidi kogukulu 15 933,24 eurot ning krediidi tagastamiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma on 45 933,24 eurot. Laenu tagatisvara peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel, kuid kindlustuskulude suurus sõltub laenusaaja valitud kindlustusandjast ja kindlustustingimustest ega ole seetõttu laenuandjale teada. Laenusaaja tasub tagatiste seadmiseks vajaliku riigilõivu ja notari tasu, mille lõplik suurus ei ole laenuandjale teada. Laenusaaja tasub tagatisvara hindamise tasu, mille suurus sõltub kinnisvarahindajast ega ole seetõttu laenuandjale teada.

Lisainformatsiooni krediidi kulukuse määrade kohta leiab Tarbijakaitseameti kodulehelt.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Koostöös kinnisvarafirmadega saame sageli pakkuda häid tingimusi

Lugege lähemalt..

Eluasemelaenu intressikulu piiramise võimalused 

Marko ja Pille planeerivad ühist elu.

Lugege lähemalt..