Kindlustus

Sõiduki liisimisel pakub Nordea Liising võimalust, kus kindlustused sõlmib Nordea Liising ja klient hüvitab liisingule kindlustuse osas tehtud kulud.

Nordea liising on sõlminud maaklerlepingu IIZI Kindlustusmaakler AS-ga, kes teeb Nordea Liisingule liisingvarade osas kindlustuspakkumuse. Kindlustuspakkumuse tegemisel lähtutakse liisinguvõtja, kui vara tegeliku kasutaja, andmetest.

Nordea Liising tutvustab saadud kindlustuspakkumust liisinguvõtjale ja volitab teda avaldama arvamust, kas saadud pakkumus vastab vara tegeliku planeeritud kasutusega. Kui vara kindlustusvõtjaks on vastavalt liisingulepingule Nordea Liising, siis kohustub liisinguvõtja hüvitama liisinguandjale kindlustusele tehtavad kulud. Seda saab teha kas kord aastas aastamaksena või igakuisete maksetena koos liisingarvega. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustuskulude finantseerimise eest.  

NB! IIZI Kindlustusmaakler AS ei osuta kindlustuse vahendusteenust liisinguvõtjale ning IIZI Kindlustusmaakler AS-i ja liisinguvõtja vahel ei sõlmita maaklerlepingut.

Kuna IIZI Kindlustusmaakler AS osutab maaklerteenust Nordea Liisingule, kuid mitte liisinguvõtjale, ei võlgne IIZI Kindlustusmaakler AS liisingvara kindlustamisega seonduvalt liisinguvõtjale ühtegi maaklersuhtest tulenevat kohustust, sh hoolsus- ega lojaalsuskohustust. 

 

Seadus näeb ette kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimise liikluses osalevale sõidukile. Liikluskindlustus on oma iseloomult vastutuskindlustus – kindlustus hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud varalise või isikukahju.

Nordea võtab IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel liikluskindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:
 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Seesam Insurance AS

Nordea poolt võetava liikluskindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Nordea Liising. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Nordeale liikluskindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle eest hoolitseb Nordea Liisingu kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite liikluskindlustuse lepingu sõlmida ise. Nordea Liising aktsepteerib kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis liikluskindlustust.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Nordea Liising siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Kaskokindlustus hüvitab sõidukiga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata. Õnnetusjuhtumiteks loetakse liiklusõnnetusi, loodusõnnetusi, tulekahju, vandalismi, röövimisi ja vargusi.

Nordea võtab IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel kaskokindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:

 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
Nordea poolt võetava kaskokindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Nordea Liising. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Nordeale kaskokindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle tagab Nordea Liisingu kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite kaskokindlustuse lepingu sõlmida ka ise. Nordea Liising aktsepteerib kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis kaskokindlustust tingimusel, et sõlmitud kindlustus vastab Nordea nõuetele. Kaskokindlustuslepingu põhinõuded on toodud lehel “Nõuded kindlustuspoliisidele“.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Nordea Liising, käsitletakse kindlustusvõtja muutmist liisingulepingu muutmisena (juhul, kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu). Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlusPDF ning muudatus on tasuline.

Kui kindlustuslepingu sõlmimise kohustus on liisingulepingu kohaselt liisinguvõtjal, siis kohustub liisinguvõtja kindlustuslepingu sõlmima omal valikul kindlustusseltsiga, kes on saanud loa Finantsinspektsioonilt pakkuda Eestis vastavat kindlustustoodet.

Kindlustusleping peab vastama Nordea Liisingu poolt kehtestatud nõuetele.

Kindlustusleping peab jõustuma hiljemalt siis, kui vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb üle liisinguvõtjale (Vara üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise kuupäevast). Soodustatud isikuks peab olema AS Nordea Finance Estonia.

 • Liisinguvõtja kohustub esitama liisinguandjale kindlustuspoliisi (v.a. liikluskindlustus) kolme (3) päeva jooksul arvates vara oma valdusesse saamisest ning uuendatud poliisi kolme (3) päeva jooksul kindlustuslepingu uuendamisest.
 • Kindlustuspoliisi tähtaegsel esitamata jätmisel või kehtiva liikluskindlustuse puudumise korral on liisinguandjal õigus sõlmida kindlustusleping vastavalt liisingulepingu sätetele ise ja liisinguvõtja on kohustatud tasuma liisinguandjale vara kindlustamise eest liisinguandja arve alusel.
 • Nordea Liisingule kuuluvate varade kindlustuskatete monitoorimisega tegeleb IIZI Kindlustusmaakler AS. Palume saata oma kindlustuspoliisid e-postiaadressil nordeapoliis@iizi.ee

Nordea Liising aktsepteerib kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis vastavat kindlustustoodet.

 • Kohustusliku liikluskindlustuse poliis peab vastama seaduses sätestatud tingimustele.
 • Kui liisinglepingu järgselt on liisinguvõtja kohustus vormistada varale liikluskindlustuse leping, siis on kogu vastutus kehtiva liikluskindlustuskatte olemasolu eest liisinguvõtjal.
 • Kui kindlustusvõtjaks on Nordea Liising, siis on liikluskindlustuse lepingu lõpetamine lubatud üksnes liisinguandja eelneval nõusolekul.
 • Kindlustusleping peab kehtima kogu sõiduki maksumuse ulatuses koos käibemaksuga.
 • Kindlustuslepingu kehtivusaeg peab olema vähemalt üks (1) aasta.
 • Kindlustuskaitse peab kehtima sõiduki tegelikus kasutuspiirkonnas vähemalt Euroopas, välja arvatud SRÜ riigid (ATV-de kindlustuskaitse peab kehtima vähemalt Eestis).
 • Kindlustusleping peab sätestama omavastutuse sõidu- ja pakiautodel kuni 320 eurot, varguse-röövi omavastutuse kuni 15%, veokite, busside, haagiste omavastustuse kuni 640 eurot ning varguse-röövi omavastutuse kuni 15%.
 • Kindlustusleping peab katma kõik vara valdamise ja kasutamisega seotud riskid (sealhulgas kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism).

Kui on toimunud liiklusõnnetus, tuleb enne õnnetuspaigalt lahkumist fikseerida kirjalikult õnnetuse põhjustaja ning kannataja. Selleks on mugav kasutada vormi "Teade liiklusõnnetusest"PDF , mille saab kindlustusseltside ning nende esindajate büroodest või tanklatest.

Soovitav on alati hoida dokument sõidukis.

Kui teadet liiklusõnnetusest ei ole, tuleks fikseerida õnnetuse asjaolud kirjalikult paberil, kus on selgelt ja arusaadavalt (näiteks joonisega) kirjeldatud, kuidas õnnetus juhtus ja juhid allkirjastavad enda vastutuse (kannataja ja kahju põhjustaja).

Kui pooled ei saa omavahel kokkuleppele, kes on süüdlane ja kes on kannatanu, tuleb kohapeale kutsuda politsei.
 • Vältige edasise kahju suurenemist, fikseerige õnnetusjuhtumi asjaolud, võimalusel pildistage, vormistage paberid, kus on kirjas mõlema osapoole täpsed andmed, osapoolte selgitused ning allkirjad.
 • Teavitage politseid, inimvigastuste korral peab politsei kohale kutsuma. Kui kahju põhjustaja pole teada või osapooled ei jõua kokkuleppele, kutsuge politsei kohale.
 • Liiklusõnnetuse korral peab kannatanu teatama kahjust esimesel võimalusel soovitavalt kindlustusseltsile, kus on kehtiv liikluskindlustus. Kahju põhjustaja on kohustatud teatama mitte hiljem kui 5 päeva juhtumist oma kindlustusandjale.
 • Kui sõidukile on parklas otsa sõidetud, siis on tegemist liiklusõnnetusega. Kui kahju põhjustaja pole teada, tuleb teavitada politseid.
 • Kui sõidate ise otsa teisele sõidukile või muule objektile ja sõiduki omanikku pole võimalik tuvastada, siis teavitage politseid. Kontaktandmete jätmisest teise sõiduki omanikule ei piisa - lahkumist võib tõlgendada sündmuskohalt põgenemisena.
 • Kui sõidukil on kaskokindlustus teavita kindlustusandjat hiljemalt 3 tööpäeva jooksul ja leppige kokku edasised tegevused.
 • Sõiduki remondikalkulatsiooni saamiseks pöördu autoesindusse. Kahju korral võib sõidukit remontima asuda peale kindlustusseltsi poolt saadud kinnitust.
 • Kõik sõidukid, millel on kehtiv tootjatehase garantii, remonditakse ametlikes auto esindustes ning kasutatakse A-varuosasid.
 • Kõik kuni 6-aasta vanuste sõidukite remontimisel kasutatakse A-varuosasid (v.a. PZU, kuni 5a).
 • Garantii möödumisel remonditakse sõiduk võimalusel ametlikus auto esinduses.
Klaasikahjude remontimiseks või remondikalkulatsiooni saamiseks pöördu:
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Laenake vastutustundlikult! Lugege lähemalt..

Liisingu korduma kippuvad küsimused

Lugege lähemalt..