Ideelaen

Ideelaenu saate kasutada just Teile sobival eesmärgil – näiteks investeerida oma ettevõttesse, soetada auto või katta tervisele tehtud kulutusi. Laenu võtmisega kaasnevad kohustused, millega seoses on oht võlgade tekkimiseks. Enne laenulepingu sõlmimist palun tutvuge laenulepingu tingimustega ning laenulepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega seotud ohtudega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga.

Laenuandja on Nordea Bank AB Eesti filiaal, peakontori aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn.

 
 • Ideelaenu taotlemine on paindlik ja mugav - seda võib teha üksi või koos kaastaotlejaga. Laenu taotleja(te) kõigi laenu- ja liisingmaksete summa võib moodustada kuni 40% laenutaotleja(te) sissetulekutest.
 • Laenu miinimumsumma on 3200 eurot ning laenu maksimaalne summa võib olla kuni 66% tagatise turuväärtusest.
 • Laenutaotleja minimaalne nõutav neto sissetulek on 540 eurot kuus. Pere nõutav minimaalne neto sissetulek on 830 eurot kuus
 • Laenu tagatiseks sobib kinnisvara, mida saab koormata kinnispandi ehk hüpoteegiga. Laenu tagatisvara peab laenulepingu kehtivuse ajal olema kindlustatud panga poolt aktsepteeritud kindlustusandja juures. Vaata lähemalt
 • Laenu taotlemiseks ei ole vaja eelnevalt olla Nordea panga klient, kuid laenu väljastamise eeltingimuseks on arvelduskonto avamine Nordea pangas.
 • Nordea Bank AB Eesti filiaal pakub laenu ainult eurodes ning Euroopa Liidu liikmesriigi elukohaga taotlejatest ainult nendele, kelle elukohariigi omavääring on euro.

 

 

Mugavalt pikk tähtaeg

 • Ideelaenu maksimaalne tähtaeg on 20 aastat.
 • Laen peab olema tagasi makstud laenusaaja 70. eluaastaks.

Valige sobivam maksegraafik

Üldjuhul võib laenutaotleja(te) kõigi laenu- ja liisingmaksete summa moodustada kuni 40% laenutaotleja(te) sissetulekutest.

Laenu tagasimaksmine toimub igakuiselt ning võimalik on valida annuiteetgraafiku ja võrdsete põhiosadega graafiku vahel. 

 • Annuiteetgraafiku korral on laenumakse igas kuus ühesuurune. Laenu algusperioodil koosneb see suuremas osas intressist, ent iga järgmise kuumaksega suureneb põhiosa osakaal. Intressi arvutatakse laenujäägilt.
 • Fikseeritud põhiosadega maksegraafiku korral on laenu põhiosa jagatud võrdseteks osadeks, millele lisandub intress. Kuna intressi arvestatakse laenujäägilt, siis igakuine maksekoormus pidevalt väheneb.

Seega on annuiteedigraafiku eeliseks ühesuurused maksed, miinuseks laenuperioodi kokkuvõttes suurem intressi kogusumma. Fikseeritud põhiosadega maksegraafiku eeliseks on pidevalt vähenevad kuumaksed, puuduseks aga suurem maksekoormus perioodi alguses.

Millest koosneb laenu intressimäär?

 • Laenu intress koosneb intressibaasist ja kliendi isikukohasest marginaalist.
 • Kliendi marginaal sõltub kliendi olemasolevate kohustuste suurusest, kliendi sissetulekust, tagatiseks pakutava kinnisasja väärtusest, laenu tagatise suhtest.
 • Ideelaenu baasintress on Nordea EUR Prime*.

Laenu intressimäär võib lepingu järgi muutuda! Laenuintressimäära võimaliku tõusu korral suurenevad igakuised laenumaksed ning sellega seoses võib kuluda laenumaksete tasumiseks senisest rohkem raha. 

* Fikseerimata baasintressimäär Nordea EUR Prime taseme kehtestab pank, lähtudes pankadevahelisel rahaturul kaubeldavate intressiinstrumentide (deposiidid, laenud, võlakirjad, swapid jms) turuhindadest ja nende prognoositavatest muutustest, inflatsioonitasemest ja majanduse arengu üldistest väljavaadetest.
Baasintressimäär Nordea EUR Prime on avaldatud panga veebilehel www.nordea.ee, samuti saab selle kohta teavet internetipangast, pangakontoritest ning panga infotelefonil +372 6 283 300. Pangal on õigus baasintressimäära ühepoolselt muuta, teavitades sellest laenusaajat püsival andmekandjal enne baasintressimäära muudatuse jõustumist.

Mis on laenu tagatiseks?

Ideelaenu tagatiseks on kinnisvara, mida saab koormata kinnispandi ehk hüpoteegiga ning laenu summa võib olla kuni 66% tagatise turuväärtusest.

Nordea Pank aktsepteerib Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki Eestis registreeritud, ja Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud varakindlustusseltse mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel.

 • Laenulepingu kohaselt tuleb kinnisvara tagatis kindlustada kogu laenuperioodi vältel vähemalt objekti taastamisväärtuse maksumuse ulatuses.
 • Minimaalselt peab kindlustus katma tule, vee ja loodusõnnetuste riski ning vandalismikahjusid. Maksimaalne lubatud omavastutuse määr on 500 eurot.
 • Kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks määrata Nordea Bank AB (reg nr 516406-0120).
 • Laenusaajal tuleb pangale esitada uue kindlustuslepingu sõlmimist või kindlustuslepingu pikendamist tõendav poliis hiljemalt kolm päeva enne eelmise kindlustuslepingu lõppemist. Uus kindlustusleping palume saata e-posti teel aadressile kindlustused@nordea.com või aadressile Nordea Pank Eesti, Liivalaia 45, 10145 Tallinn.

Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks peab täitma avalduse.

Ennetähtaegsel tagastamisel kuulub tasumisele ennetähtaegse tagastamise tasu ennetähtaegselt tagastatavalt laenusummalt arvestatud 3 järgneva kuu intressi ulatuses

Kui laenusaaja teavitab ennetähtaegsest tagastamisest ette vähemalt 3 kuud, siis ennetähtaegse tagastamise tasu ei kohaldata.

Olenevalt laenulepingu tingimustest tuleb lisaks eeltoodule tasuda pangale maksepäeva seisuga arvestatud intress ja/või baasintressimäärale piirangute seadmisega seotud tuletistehingu ennetähtaegse lõpetamise kulu; tasumata võlgnevuste korral ka võlgnevused koos kogunenud viivisega.

Mida laenu taotlemisel vaja läheb?

 • Laenutaotleja(te) pass või ID-kaart.
 • Taotleja(te) pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõte. Kui sissetulekud on viimase 6 kuu jooksul laekunud Nordea Panka, ei ole konto väljavõte vajalik.
 • Laenu tagatiseks pakutava objekti hindamisakt, mis on koostatud Nordea pooltaktsepteeritavas kinnisvarabüroos.

  Laenu tagatiseks pakutava objekti hindamisakti tellib laenu taotleja, kes kannab ka hindamisakti koostamisega seotud kulud vastavalt kinnisvarahindaja hinnakirjale.

 • Laenutaotlus. Taotlust on võimalik esitada paberkandjalPDF või elektrooniliselt. Nordea Panga klient saab taotluse esitada läbi internetipanga.
 • Pangal on õigus küsida täiendavaid dokumente ja infot, mida pank laenutaotluse läbivaatamiseks peab vajalikuks.

Ideelaenu vormistamisega kaasnevad kulutused on:

 • kinnisvara hindamine
 • lepingutasu
 • notaritasu ja riigilõiv
 • varakindlustus
Tutvuge Nordea panga üldtingimustegaPDF (PDF)
Ideelaen
Lepingutasu Kuni 1% laenusummast, min 130 €
Laenusumma suurendamine 2 % täiendavast summast, min 100 €
Igakuise maksetähtpäeva muutmine 2 Kord aastas tasuta

Laenulepingu muude tingimuste  / tagatise muutmine

Laenu väljamakse perioodi pikendamine

1.5 % laenujäägist, min 200 €


200 €

Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress.
Laenuga seotud arvelduskonto muutmine 30 €
Leppetrahv tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 100 €
2 Ei ole kohaldatav fikseeritud baasintressimääraga või baasintressimäära tõusu piiranguga laenu puhul

Näiteks võttes ideelaenu summas 10 000 eurot, fikseerimata laenuintressiga kokku 7,35% aastas, igakuiste tagasimaksetega laenuperioodiga 240 kuud ja lepingutasuga 150 eurot, on krediidi kulukuse esialgne määr 7,82% aastas, krediidi kogukulu 9 264,71 eurot ning krediidi tagastamiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma on 19 264,71 eurot. Laenu tagatisvara peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel, kuid kindlustuskulude suurus sõltub laenusaaja valitud kindlustusandjast ja kindlustustingimustest ega ole seetõttu laenuandjale teada. Laenusaaja tasub tagatiste seadmiseks vajaliku riigilõivu ja notari tasu, mille lõplik suurus ei ole laenuandjale teada. Laenusaaja tasub tagatisvara hindamise tasu, mille suurus sõltub kinnisvarahindajast ega ole seetõttu laenuandjale teada.

Lisainformatsiooni krediidi kulukuse määrade kohta leiab Tarbijakaitseameti kodulehelt.