Riiklik õppelaen

Õppelaen on riigi garantiiga laen õpilastele ja üliõpilastele hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katteks. Õppelaenu muudavad Teie jaoks soodsaks ja mugavaks taotlemise lihtsus, tagasimaksmise paindlikkus ning soodne intress.
 • Õppelaenu saab võtta õppekavajärgse õpingute kestuse ehk nominaalse õppeaja ulatuses. Soovi korral on võimalik peatada õppelaenu tagasimaksmine lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses viibimisel ning residentuuri ajaks.
 • Õppelaenu maksimumsumma ühe laenutaotleja kohta aastas kehtestab Vabariigi Valitsus igal aastal hiljemalt 1. augustiks. 2017/2018 õppeaastal on vastav maksimaalmäär 1920 eurot. Juhul kui õppelaenu taotleja nominaalne õppeaeg on vähem kui 9 kuud, on ta õigustatud saama pool õppelaenu piirmäärast, s.t. 960 eurot. Laenu saab taotleda ka osade kaupa, vastavalt Teie tegelikule vajadusele.
 • Õppelaenulepinguid saab sõlmida panga kontorites alates 1. septembrist 2017 ja väljamaksmine algab alates 15. septembrist 2017, esmakursuslastele alates 1. oktoobrist 2017.
 • Laenu taotlemiseks ei pea Te eelnevalt olema meie panga klient.

 

Õppelaenu on õigus saada Eesti Vabariigi kodanikul või Eesti Vabariigis elamisloa alusel viibival isikul, kelle õpingute kestus õppekava järgi on üheksa kalendrikuud ja enam ning kes:

 • on täiskoormusega õppiv üliõpilane Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis, riigi rakenduskõrgkoolis või erakooliseaduse alusel tegutsevas eraülikoolis või erarakenduskõrgkoolis;
 • õpib täiskoormusega õppes keskhariduse baasil riigi- või munitsipaalkutseõppeasutuses või erakooliseaduse alusel tegutsevas erakutseõppeasutuses;
 • õpib välisriigis samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.

Õppelaenu ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel oleval isikul. Õppelaenu ei saa taotleda ka tagantjärele, st. õppeaasta eest, mis taotluse esitamise ajaks on juba lõppenud.

 • Õppelaenu saaja tasub pangale intressi 5% aastas.
 • Intressi arvestamine algab õppelaenu ülekandmise päevast ja lõpeb pangale laenusumma täieliku tagasimaksmise päeval.
 • Kuni õppeasutuse lõpetamiseni või õppeasutusest muul põhjusel lahkumiseni vähendab pank eelneva perioodi eest tasumisele kuuluva intressi võrra igakordselt väljamakstavat õppelaenu.

 

 • Õppelaenu põhiosa tagasimaksmist alustatakse hiljemalt 1 aasta möödumisel õppeasutuse lõpetamisest v.a. juhul, kui selle aja jooksul minnakse edasi õppima.
 • Õppeasutuse lõpetamisel tagastatakse õppelaen perioodil, mis on võrdne kahekordse nominaalse õppeajaga. Kui õpingud katkestatakse, tuleb õppelaen tagastada pooleteisekordse tegelikult õpitud aja jooksul.
 • Laenuvõtja soovi korral peatatakse õppelaenu tagasimaksmine lapsehoolduspuhkusel viibimise (kuni kolmeks aastaks peale lapse sündi), ajateenistuses viibimise või residentuuri ajaks. Laenusumma jäägilt arvestatud intressi tasub sellel perioodil pangale riik.
 • Aastal, mil laenusaaja loobub õppelaenust või ei soovi saada seda enne jooksva õppeaasta 31. oktoobrit või ta pole õigustatud õppelaenu saama, kohustub laenusaaja maksma tasumisele kuuluva intressi pangale hiljemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks. Sellisel juhul võtab pank intressi maha lepingu põhitingimustes fikseeritud arvelduskontolt.

Mis on laenu tagatiseks?

 • Õppelaen peab olema tagatud kahe Eesti Vabariigi kodaniku käenduse või Eestis asuva kinnisvaraga.

Nõuded käendajale:

 • Vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik, kelle viimase 6 kuu keskmine netosissetulek on vähemalt võrdne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammääraga.

Nõuded kinnisvaratagatisele:

 • Laenu väljastatakse maksimaalselt 66% ulatuses panditava kinnisvara väärtusest. Tagatis peab olema hinnatud panga poolt aktsepteeritava kinnisvarabüroo poolt ja olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel.
 • Panga poolt aktsepteeritud kinnisvarabürood leiate SIIT.
 • Panga poolt aktsepteeritud kindlustusseltsid leiate SIIT

Mida laenu taotlemisel vaja läheb?

 • Kirjalik laenutaotlus panga blanketil;
 • Laenutaotleja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
 • Käendajate isikut tõendavad dokumendid;
 • Käendajate viimase kuue kuu kontoväljavõtted, kui nad ei ole meie panga kliendid;
 • Välisriigi õppeasutuses õppivalt laenutaotlejalt õppeasutuse õiend selle kohta, et laenutaotleja õpib laenu taotlemise ajal õiendi väljastanud õppeasutuses ja tema nominaalse õppeaja kestuse kohta (pangal on õigus nõuda dokumendi originaali ja selle tõestatud tõlke esitamist);
 • Kinnisvaratagatise korral tagatiseks oleva kinnisvara hindamisakt ja kindlustuspoliis;
 • Laenutaotleja seadusliku esindaja nõusolek laenu taotlemiseks juhul, kui laenutaotleja on piiratud teovõimega.

Kõik esitatavad dokumendid peavad olema originaalid.

Õppelaen
Lepingutasu Tasuta
Lepingu muutmine 5 €
Intressimäär 5% aastas
Õppelaenu ületoomine teisest krediidiasutusest 10 €
Tutvuge panga üldtingimustegaPDF (PDF)

Näiteks võttes õppelaenu summas 1920 eurot, fikseeritud laenuintressiga 5% aastas, laenuperioodiga 120 kuud ja lepingutasuga 0 eurot, on krediidi kulukuse esialgne määr 5,11 % ning krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma on 2443,75 eurot.

Lisainformatsiooni krediidi kulukuse määrade kohta leiab Tarbijakaitseameti kodulehelt.