ERGO pensionifondide valitsemise üleandmine ja ühendamine Nordea pensionifondidega

Alates 1. septembrist 2014 sai ERGO pensionifondide uueks fondivalitsejaks Eestis Nordea. ERGO pensionifondide klientide jaoks toimub muudatus automaatselt ega nõua mingeid täiendavaid tegevusi. Siin lehel saate ülevaate kõikidest muudatust puudutavatest üksikasjadest.

Alates 1. septembrist 2014 võttis ERGO pensionivarade - II ja III samba pensionifondide - haldamise üle Nordea Pensions Estonia AS.

Üle 20 aastat Eestis tegutsenud ERGO on teinud strateegilise otsuse keskenduda edaspidi oma peamisele tegevusalale, milleks on elu- ja varakindlustus. ERGO Funds AS lõpetab sügisel pensionifondide valitsemise Eestis. Tehingu on heaks kiitnud Finantsinspektsioon.

Fondide valitsemise üleandmine toimub kliendi jaoks automaatselt ja ei too kaasa mingeid kulutusi.

Pensionilahenduste pakkumine on üks Nordea tugevusi. Nordea Pensions Estonia AS kuulub Nordea Life and Pensions gruppi ja on sellega Põhjamaade suurim elu- ja pensionikindlustuse pakkuja. Eestis pakub Nordea pensionifonde alates 2008. aasta septembrist ja on olnud selles valdkonnas väga edukas – Nordea fondid on laitmatu reputatsiooniga ning fondid on pidevalt kliente juurde võitnud.

1. oktoobril 2014 ühendab Nordea ERGO fondid Nordea pensionifondidega. 

Kõik kliendid on teretulnud Nordeasse nõustamisele, et üheskoos üle vaadata, mida saame Teile Nordeas pakkuda.

ERGO ja Nordea seisavad kogu protsessi vältel selle eest, et pensionifondide klientide õigused ja huvid on kaitstud. Pensionifondide valitsemise üleandmise ja ühendamise tulemusena ei muutu seni kogutud pensionikapital.

Tehingul on kaks etappi:

1. Fondide valitsemise üleandmine

Fondide valitsemise üleandmine 1. septembril 2014 toimub kliendi jaoks automaatselt ja ei too kaasa mingeid kulutusi. Kõikidele klientidele on saadetud kirjalik teavitus (kui Te ei ole seda mingil põhjusel saanud, võtke ühendust oma kliendihalduriga ERGOs).

Fondivalitsemise üleandmise käigus vahetub fondivalitseja, kuid fond jääb esialgu samaks - osaliselt muutub vaid fondi nimi (nt ERGO Pensionifond 2P3 -> Nordea Pensionifond 2P3). Samaks jäävad ka fondi investeeringud, riskitase ning tasud. ERGO pensionifondide tingimuste muudatustega saate tutvuda ERGO kodulehel.

Investeerimisotsuseid teeb peale fondivalitseja vahetumist Nordea fondijuht, kes on viinud oma järjepideva ning kliendikeskse strateegiaga Nordea fondid tootlusetabelite tippu.

2. ERGO fondid ühendatakse 1. oktoobril 2014 ühendatakse Nordea pensionifondidega

Fondivalitseja vahetumisel ja fondide ühendamisel ei muutu enamiku ERGO pensionifondide riskitase. Küll aga on Finantsinspektsioon kooskõlastanud Nordea plaani liita ERGO III samba vabatahtlikud pensionifondid 3P2 ja 3P1 Nordea Pensionifondiga Intress Pluss, mis on konservatiivsema investeerimispoliitikaga ja seeläbi tõenäoliselt ka madalama investeerimisriskiga fond.
Nordea võtab ühendust kõikide klientidega, keda see puudutab, et anda vajadusel nõu pensionifondi vahetamise või maksete suunamise osas.

Fondide ühendamisest 01.10.2014 muutuvad ka III pensionisamba fondi rekvisiidid. Selleks ajaks tuleb tänasel ERGO vabatahtliku III samba pensionikliendil ise püsimaksekorraldust muuta. Nordea annab personaalselt teada, mida selleks teha ja kuidas. Nordea fondide rekvisiidid leiate ka Nordea kodulehelt.

ERGO pensionifondide üleandmine ja liitmine Nordea pensionifondidega
22.05.2014 ERGO ja Nordea tehingu avalikustamine ja esmane klienditeavitus
01.09.2014 Toimub fondivalitseja vahetus
01.09.-30.09.2014

Nordea võtab ühendust III samba klientidega seoses fondi makserekvisiitide muutusega

30.09.2014

Fondivalitseja arvestab välja valitsetavate fondide osakute puhasväärtused

01.10.2014

Nordea ühendab ERGO pensionifondid sarnast strateegiat omava Nordea pensionifondiga

 

 

ERGO JA NORDEA TEHINGUST

Mis tehinguga on tegu?

Millal tehing teoks saab?

Miks ERGO pensionifondide haldamise Nordeale müüb?

Kas ERGO ei tegele enam üldse pensionitega?

Miks valis ERGO partneriks just Nordea?

Kuidas tehing fondide investeeringutele mõjub?

Kas liitmine mõjub fondide tootlusele?

Kuidas toimub klientide üleviimine, arvestades, et ERGOl on 3 vabatahtliku III samba pensionifondi, Nordeal aga 2?

Kuidas muutuvad fondihaldustasud?

MIDA TÄHENDAB MUUDATUS ERGO PENSIONIFONDI KLIENDILE?

Mida kliendid peavad tegema, kuidas neid teavitatakse?

Millal midagi kliendi jaoks muutub? Kuidas mõjub tehing osakute hindadele?

Kas ERGO fondide klient saab üleminekust keelduda?

Mis minu pensionirahast saab?

Mida pean tegema, et pensionifondi osakuid müüa või fondi vahetada? Kui ma ei soovi Nordea fondi, kas ma saan osakud väljalasketasuta tagasi võtta või fondi vahetada?

Mis kulutused seoses ülevõtmisega minule kaasnevad?

Kas ERGO III samba pensionifondide kliendid peavad muudatuse tõttu muutma püsikorraldust?

Mis saab panditud ja arestitud osakutest?

Kuidas fondide üleminek pärimisprotsessile mõjub?

Kas pean seoses fondide üleminekuga midagi deklareerima? Kas tekib maksude kohustus?

Millise kursiga Nordea osakuid Ergo klient saab?

Miks on Nordea fondidel osaku puhasväärtus (Net Asset Value – NAV) väiksem kui ERGOl?

Kuidas see minu väljamaksetele mõjub?

Kas ERGO fondide kliendid saavad üleminekuga automaatselt Nordea panga kliendiks?

Kas minu klienditeenindaja vahetub?

Kes hakkab nüüd Nordeas minu kontaktisik olema?

1. oktoobril 2014 ühendab Nordea ERGO fondid Nordea pensionifondidega.

Fondivalitseja vahetumisel ja fondide ühendamisel ei muutu klientide kogutud pensionivara väärtus.

II samba fondide ühendamine
Ühendav fond Ühendatav fond
Nordea Pensionifond A Pluss Nordea Pensionifond 2P3 (varasema nimega ERGO Pensionifond 2P3)
Nordea Pensionifond A Nordea Pensionifond 2P2 (varasema nimega ERGO Pensionifond 2P2)
Nordea Pensionifond C Nordea Pensionifond 2P1 (varasema nimega ERGO Pensionifond 2P1)

 

III samba fondide ühendamine
Ühendav fond Ühendatav fond
Nordea Pensionifond Aktsiad 100 Nordea Pensionifond 3P3 (varasema nimega ERGO Pensionifond 3P3)
Nordea Pensionifond Intress Pluss

Nordea Pensionifond 3P2 (varasema nimega ERGO Pensionifond 3P2)

Nordea Pensionifond 3P1 (varasema nimega ERGO Pensionifond 3P1)

Klientide huvidest lähtuvalt on mõistlik ERGO ja Nordea pensionifondide ühendamine. See tagab fondide valitsemisel majandusliku efektiivsuse, võimaldades laiemat investeeringute valikut ja paremat riskide hajutatust.

II samba kohustuslike pensionifondide ühendamise vajalikkuse põhjendus

Kohustuslikest II samba pensionifondidest on nii ERGO kui ka Nordea poolt valitsetavate pensionifondide hulgas üks konservatiivne pensionifond, üks maksimaalselt 50% aktsiakaaluga pensionifond ja üks maksimaalselt 75% aktsiakaaluga pensionifond.

Majanduslikult ei ole põhjendatud ühel fondivalitsejal valitseda kahte sarnase investeerimispoliitikaga fondi. Ühendamisel saadav suurem varade maht võimaldab laiemat investeeringute valikut ja paremat riskide hajutatust.

Kehtiva regulatsiooni kohaselt langevad koos fondivarade mahtude kasvamisega kohustuslike pensionifondide valitsemistasud. Seetõttu on fondide ühendamine osakuomanikele huvidest lähtuvalt kasulik.

III samba vabatahtlike pensionifondide ühendamise vajalikkuse põhjendus

Nagu enamik turuosalisi, valitseb Nordea hetkel kahte vabatahtlikku pensionifondi. ERGO-l on kolm vabatahtliku pensionifondi. Viie vabatahtliku pensionifondi valitsemine ühe fondivalitseja poolt ei ole ei efektiivne ega majanduslikult otstarbekas.

Nordea tänased kaks vabatahtlikku pensionifondi võimaldavad investoritel kombineerida enda riskitaluvuse ja investeerimiseesmärkidega sobiv vabatahtlike pensionifondide osakute portfell, sest üks Nordea Pensionifond Intress Pluss on turu kõige konservatiivsem ja Nordea Pensionifond Aktsiad 100 on agressiivsemate fondide grupis.

Arvestades ERGO III samba fondide väiksemat mahtu, võimaldab fondide ühendamine võimalike investeeringute suuremat valikut ja paremat hajutatust. Kuivõrd fondide depootasu suurus sõltub fondi mahust, s.t. alates teatud mahu saavutamisest depootasu alaneb, siis on fondide ühendamine kasulik nii ühendatava kui ka ühendava fondi osakuomanikele ja nende huvides.

Fondide ühinemine ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid kulusid. Kõik pensionifondide investeeringutega seotud tehingukulud katab fondide ühendamisel fondivalitseja Nordea Pensions Estonia AS. Fondide ühendamise järel kehtivad Nordea pensionifondide tasud, mis protsessi käigus ei muutu.

  • Valitsemistasu määr ühendamise tagajärjel mõnevõrra tõuseb. Seda ühe erandiga, pensionifond 3P2 valitsemistasu väheneb.
  • Fondide depootasu efektiivne määr omakorda alaneb oluliselt.
  • Samuti muutub soodsamaks III samba fondide osakute väljalasketasu määr.
  • Osakute tagasivõtu tasud ei muutu.

Täpsem ülevaade on toodud allolevas tabelis.

Ülevaade fondivalitsemise tasudest
II samba fondid Osakute väljalaske tasu Aastane valitsemistasu, mida arvestatakse igapäevaselt 365 osaks jagatuna Osakute tagasivõtu tasu Depootasu
Nordea Pensionifond A Pluss Puudub

1.7% fondi varade puhasväärtusest

1% tagasi võetavate osakute väärtusest

Depootasu määr on 0,14% aastas Fondi varade viimasest puhasväärtusest kui Fondi varade maht on väiksem kui 15 000 000 eurot ning 0,11% aastas kui Fondi varade maht on võrdne või ületab 15 000 000 eurot.

Nordea Pensionifond 2P3, varasema nimega ERGO Pensionifond 2P3 Puudub 1,5% fondi varade turuväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

0,15% aastas fondi vara turuväärtusest.

Minimaalne depootasu määr on 64 eurot.
Nordea Pensionifond A Puudub 1.6% fondi varade puhasväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

Depootasu määr on 0,13% aastas Fondi varade viimasest puhasväärtusest kui Fondi varade maht on väiksem kui 15 000 000 eurot ning 0,11% aastas kui Fondi varade maht on võrdne või ületab 15 000 000 eurot.

Nordea Pensionifond 2P2, varasema nimega ERGO Pensionifond 2P2 Puudub 1,25% fondi varade turuväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

0,15% aastas fondi vara turuväärtusest.

Minimaalne depootasu määr on 125 eurot.
Nordea Pensionifond C Puudub 0.9% fondi varade puhasväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

Depootasu määr on 0,11% aastas Fondi varade viimasest
puhasväärtusest kui Fondi varade maht on väiksem kui 15 000 000 eurot ning 0,10% aastas kui Fondi varade maht on võrdne või ületab 15 000 000 eurot.

Nordea Pensionifond 2P1, varasema nimega ERGO Pensionifond 2P1 Puudub 0,75% fondi varade turuväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

0,14% aastas fondi vara turuväärtusest.

Minimaalne depootasu määr on 125 eurot.

III samba fondid Osakute väljalaske tasu Aastane valitsemistasu, mida arvestatakse igapäevaselt 365 osaks jagatuna Osakute tagasivõtu tasu Depootasu
Nordea Pensionifond Aktsiad 100 Osakute väljalasketasu oleneb investori poolt omatavate Nordea III samba fondide osakute väärtusest, maksimaalselt 1%. Täpsem kirjeldus 1.5% fondi varade puhasväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

Depootasu määr on 0,19%
aastas Fondi varade viimasest
puhasväärtusest kui Fondi varade
maht on väiksem kui 6 390 000
eurot ning 0,15% aastas kui
Fondi varade maht on võrdne või ületab 6 390 000 eurot.

Nordea Pensionifond 3P3, varasema nimega ERGO Pensionifond 3P3 1% sissemakse summast 1,25% fondi varade turuväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

0,16% aastas fondi vara turuväärtusest; minimaalne depootasu määr on 125 eurot.

Hetkel kehtib fondile minimaalne depootasu määr.
Nordea Pensionifond Intress Pluss Osakute väljalasketasu oleneb investori poolt omatavate Nordea III samba fondide osakute väärtusest, maksimaalselt 1%. Täpsem kirjeldus 1.2% fondi varade puhasväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

Depootasu määr on 0,15%
aastas Fondi varade viimasest puhasväärtusest kui Fondi varade maht on väiksem kui 6 390 000 eurot ning 0,11% aastas kui Fondi varade maht on võrdne või ületab 6 390 000 eurot.

Nordea Pensionifond 3P2, varasema nimega ERGO Pensionifond 3P2 1% sissemakse summast 1,25% fondi varade turuväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

0,15% aastas fondi vara turuväärtusest; minimaalne depootasu määr on 125 eurot.

Hetkel kehtib fondile minimaalne depootasu määr.
Nordea Pensionifond 3P1, varasema nimega ERGO Pensionifond 3P1 1% sissemakse summast 1% fondi varade turuväärtusest 1% tagasi võetavate osakute väärtusest

0,15% aastas fondi vara turuväärtusest; minimaalne depootasu määr on 125 eurot.

Hetkel kehtib fondile minimaalne depootasu määr.

ERGO ja Nordea seisavad kogu protsessi vältel selle eest, et pensionifondide klientide õigused ja huvid on kaitstud. Fondide valitsemise üleandmine toimub kliendi jaoks automaatselt ja ei too kaasa mingeid kulutusi. Fondivalitseja vahetumisel ja fondide ühendamisel ei muutu klientide kogutud pensionivara väärtus.

II SAMMAS

II samba kohustuslike pensionifondide kliendid saavad oma pensionifondi valiku üle otsustada nii fondide valitsemise üleandmise kui ka hilisema ühendamise protsessi vältel tavapäraselt. Mingeid kitsendavaid tingimusi nimetatud sündmused kaasa ei too ja kõikide klientide huvid on see läbi tagatud tavapäraselt.

II samba pensionifondi valikut on võimalik muuta kahel viisil:

  1. Sissemaksete suunamine uude fondi – uue fondi valimisel hakkavad tulevased maksed laekuma uude fondi, juba kogunenud fondiosakud jäävad edasi praegusesse fondi. Sissemaksete suunamiseks peab esitama valikuavalduse ja juba järgmine sissemakse suundub uude pensionifondi.
  2. Fondi vahetamine – ühe pensionifondi osakuid on avalduse alusel võimalik vahetada teise pensionifondi osakute vastu. Osakute vahetamine on võimalik kolm korda aastas – 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril. Selleks, et avaldused jõustuksid eelnimetatud kuupäevadel, peab avaldus olema esitatud hiljemalt üle-eelmise kuu viimaseks päevaks. Fondiosakute vahetamisel maksab osakuomanik tagasivõtmistasu, välja arvatud juhul, kui  vanaduspensionieani on jäänud vähem kui 5aastat või kui osakuid vahetatakse Nordea fondide vahel. Osakute vahetamise korral ei tehta osakuomanikele väljamakseid. Fondi vahetamise avalduse esitamisel ei suunata uusi sissemakseid automaatselt uude fondi, vaid teise fondi osakute vastu vahetatakse ainult juba kogutud osakud. Kui soovite vahetada olemasolevad fondiosakud uue fondi osakute vastu ja samal ajal suunata uude fondi ka uued sissemaksed, peate selleks tegema kaks eraldi avaldust. Avalduste esitamine Nordea pangakontorites on tasuta.

III SAMMAS

Fondivalitseja vahetumisel ja fondide ühendamisel ei muutu enamiku ERGO pensionifondide riskitase. Küll aga on mõnevõrra erinevad ühendatavate III samba vabatahtlike pensionifondide ERGO Pensionifond 3P1, ERGO Pensionifond 3P2 ja Nordea Pensionifond Intress Pluss investeerimispoliitikad.

ERGO Pensionifond 3P1 tingimuste kohaselt on fondi aktsiariski kandvate investeeringute maksimumosakaal 50% fondi vara mahust. ERGO Pensionifond 3P2 tingimuste kohaselt on fondi aktsiariski kandvate investeeringute maksimumosakaal 75% fondi vara mahust. Nordea Pensionifond Intress Pluss tingimuste kohaselt on fondi aktsiariski kandvate investeeringute maksimumosakaal 20% fondi vara mahust.

Nordea hinnangul ei kahjusta nimetatud fondide ühendamine osakuomanike huve, kuivõrd fondide ühendamise tulemusena osakuomanike riskitase väheneb, mitte ei suurene.

Võimaldamaks aga ühendatavate fondide osakuomanikel soovi korral aktsiariski kõrgemal tasemel hoidmiseks enda vabatahtlike pensionifondide osakute portfellis muudatusi teha, on Nordea valmis ERGO Pensionifond 3P1 ja ERGO Pensionifond 3P2 osakud ajavahemikul 1. septembrist 30. septembrini k.a. 2014 (st osakuomanikud peavad vastavad avaldused esitama hiljemalt 29. septembril kell 16.00) tagasivõtmistasuta tagasi võtma. Juhul kui osakuomanik soovib vahetada ERGO Pensionifond 3P1 või ERGO Pensionifond 3P2 osakuid Nordea Pensionifondi Aktsiad 100 osakute vastu, siis puudub ka väljalasketasu.

III samba pensionifondi valiku muutmiseks või osakute müümiseks tuleb pöörduda panga poole, kes on Teie väärtpaberikonto halduriks. Konsultatsiooni saamiseks palume broneerida aeg Nordea panga nõustaja juures.

Nordea võtab ühendust kõigiga, kelle jaoks riskitase muutub, et nõustada kliente edasiste valikute osas.

Fondivalitseja Nordea Pensions Estonia AS poolt valitsetavate kohustuslike II samba ja vabatahtlike III samba pensionifondide ühinemise päevaks on 1. oktoober 2014.

Osakute tühistamine ja uute osakute väljalase toimuvad 30.09.2014 kohta arvutatud ja 01.10.2014 kehtiva osaku puhasväärtuse alusel. Fondivalitseja Nordea arvestab välja valitsetavate fondide osakute puhasväärtused septembri lõpu seisuga (30.09.2014).

Fondide ühinemise päeval (01.10.2014) annab fondivalitseja Nordea korralduse registripidajale (Eesti Väärtpaberite Keskregister) tühistada ühendatavate kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide osakuomanikele kuuluvad kõik fondiosakud registrist nende puhasväärtusega ning lasta välja vastavate ühendavate pensionifondide osakud nende puhasväärtusega.

Ühinemise päeval (01.10.2014) lastakse ühendatava fondi osakuomanikule välja vastava ühendava fondi osakuid koguses, mille puhasväärtus kokku vastab osakuomanikule kuulunud ühendatava fondi osakute puhasväärtuse summale ühinemisele eelneva päeva seisuga (30.09.2014). 

Ühendatavate fondide osakute tühistamise ja ühendavate fondide osakute väljalaske korraldab koostöös fondivalitsejaga Eesti Väärtpaberite Keskregister. Fondide ühendamise registritoimingutega kaasnevad kulud kannab fondivalitseja. Fondide ühinemise päeval (01.10.2014) toimuvad ühendatavate kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide osakute tühistamine ja ühendavate pensionifondide osakute väljalase üheaegselt kõigile pensionifondidele või pensionifondide lõikes ühendamise kaupa. Detailsem ajakava ühinemise päeval lepitakse kokku Eesti Väärtpaberite Keskregistriga enne ühinemise päeva.

Nordea pensionifondide ajaloolise tootlusega saate tutvuda Nordea kodulehe alajaotuses Fondide käekäik.

Alltoodud tabelis näete ERGO ja Nordea pensionifondide tootluste võrdlust valikulistel perioodidel.

Keskmised kumulatiivsed tootlused viimasel 2, 3 ja 5 kalendriaastal
Fond 2012-2013 2011-2013 2009-2013
ERGO Pensionifond 2P1 3,12% 2,58% 4,31%
Nordea Pensionifond C 2,92% 2,57% 5,09%
ERGO Pensionifond 2P2 7,50% 1,39% 10,04%
Nordea Pensionifond A 8,74% 3,62% 9,70%
ERGO Pensionifond 2P3 8,22% -0,10% -
Nordea Pensionifond A Pluss 10,59% 3,34% -
ERGO Pensionifond 3P1 8,62% 1,92% 6,50%
ERGO Pensionifond 3P2 9,62% 1,18% 7,71%
Nordea Intress Pluss 4,46% - -
ERGO Pensionifond 3P3 10,44% -2,19% 8,00%
Nordea Pensionifond Aktsiad 100 13,27% 4,41% 15,73%

 

Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga aadressil www.nordea.ee/pension

Vajadusel küsige nõu asjatundjalt. Lisainfo Nordea panga kontoritest või telefonil 6 283 300.

Millal midagi kliendi jaoks muutub? Kuidas mõjub tehing osakute hindadele?
ERGO klient:
Lähikuudel ei muutu midagi. Nordea võtab ERGO fondide haldamise üle 1. septembrist. Alates 01.10.2014 ühendatakse tänased ERGO pensionifondid sama strateegiat omavate Nordea pensionifondidega (v.a ERGO pensionifondid 3P2 ja 3P1, kus investeerimispoliitika võib muutuda konservatiivsemaks pärast ühendamist), mille tulemusel asendatakse tänaste pensionifondide osakud vastava Nordea pensionifondi osakutega. Sellest tulenevalt võib muutuda osakute arv, kuid nende rahaline väärtus ei muutu.
NORDEA klient: Nordea klienti fondide valitsemise ülevõtmine ja hilisem fondide ühendamine ei mõjuta. Nordea kliendil jäävad alles tema fondi osakud ning nende hulk ega väärtus tehingust ei sõltu.

Mis minu pensionirahast saab?
Pensionifondide valitsemise üleandmise ja ühendamise tulemusena seni kogutud pensionikapital ei muutu. Pensionikapitali tulevikuväärtust mõjutab uue fondivalitseja tegevus. Seni on Nordeal läinud väga hästi ja fondide investeeringud on olnud tulusad. Nordea jätkab tööd seniste edu toonud põhimõtete alusel.

Kuidas tehing fondide investeeringutele mõjub?
Nordea jätkab ERGO loodud pensionifondide juhtimist seni väljakujunenud printsiipe jälgides kuni fondide ühendamiseni 01.10.2014. Nordea analüüsib põhjalikult erinevaid lahendusi portfellide kokkupanemisel, et saavutada sünergiat ERGO ja Nordea pensionifondide portfellide ühendamisest. Senine Nordea investeerimisstrateegia on olnud väga edukas ning puudub otsene vajadus teha suuremaid muudatusi. Kapitaliturud, riikide ja ettevõtete majandustulemused on pidevas arengus, mistõttu ei saa väga pikalt ette otsustada, milline on kõige mõistlikum investeerimistegevus sügisel.  Kindel on see, et kõik investeerimisotsused langetatakse klientide parimatest huvidest lähtuvalt, nagu seda ka siiani on tehtud.

Kas mõjub fondide ühendamine fondide tootlusele?
Fondide tootlust ei mõjuta otseselt ei fondide valitsemise üle võtmine ega ka nende hilisem ühendamine. Kõik tehinguga seotud kulud kannab fondivalitseja, mitte pensionifondid. Fondide tootlust mõjutavad tehtud investeeringud ja tulevikus tehtavad investeerimisotsused.

Kuidas toimub klientide üleviimine, arvestades, et ERGOl on 3 vabatahtlikku III samba pensionifondi, Nordeal aga 2?
Finantsinspektsioon on kooskõlastanud Nordea plaani liita ERGO pensionifondid 3P2 ja 3P1 Nordea pensionifondiga Intress Pluss, mis on konservatiivsema investeerimispoliitikaga ning seeläbi tõenäoliselt ka madalama investeerimisriskiga fond.
ERGO pensionifond 3P3 liidetakse sama riskiklassi fondiga Nordea Pensionifond Aktsiad 100. Nordea võtab kõikide klientidega ühendust, et anda vajadusel nõu pensionifondi vahetamise või maksete suunamise osas.

Kuidas muutuvad fondihaldustasud?
Fondide valitsemise ülevõtmisel tasud ei muutu.
II samba fondidel ei muutu osakute väljalaske tasud ja tagasivõtmise tasud ka fondide ühendamisel. Küll aga muutuvad valitsemistasud fondide ühendamisel, sest Nordea II samba fondide tasud on kõrgemad kui ERGO fondidel.
III samba fondidel muutuvad valitsemistasud ühendamisel kõrgemaks ja osakute väljalasketasud madalamaks.

Kas ERGO III samba pensionifondide kliendid peavad muudatuse tõttu muutma püsikorraldust?
III pensionisamba fondi rekvisiidid muutuvad alates fondide ühendamisest 01.10.2014. Selleks ajaks tuleb kliendil ise püsimaksekorraldust muuta. Nordea annab personaalselt teada, mida selleks teha ja kuidas. Nordea fondide rekvisiidid on kättesaadavad ka Nordea kodulehel.

Nordea on Põhjamaades tunnustatud pensionikindlustuse pakkuja, kelle teenused on ka Eestis laitmatu reputatsiooni ja heade tulemustega. Meie juures saab koguda nii kogumispensioni kohustusliku II samba kui ka vabatahtliku III samba pensionifondidesse.

Pensionifonde juhitakse aktiivselt, valides igapäevaselt parimaid võimalusi pensionikogujate vara kasvatamiseks ja riskide juhtimiseks. Me ei rakenda majandusharu ega regioonipõhist lähenemist -  fondide vara investeeritakse vastavalt sellele, kus nähakse parimaid võimalusi.  

Pensionifondide senine edu tugineb neljal põhimõttel, mida igapäevaselt järgime:
Likviidsus Fondifondi põhimõte

Kõik pensionifondide varad peavad olema turul kaubeldavad, et hinnata nende hetkeväärtust, väärtuse muutust ja osakaalu fondi investeeringute hulgas. Halbadest investeeringutest peab olema võimalik kiirelt loobuda.

Keegi ei saa pidada end maailma parimaks spetsialistiks igas varaklassis igas maailmajaos ja igal ajal. Kui tahta parimat, siis on hea kasutada parimate fondijuhtide oskusteavet ja kogemust üle maailma.

 Kulude juhtimine Riskide hajutamine

Investeerimise juures on alati oluline kulu, sest see omab otsest mõju klientide pensionivarade kasvule. Tänane finantsturg pakub palju soodsaid ja kuluefektiivseid instrumente, nagu näiteks kaubeldavad indeksaktsiad. Kui pank otsustab teha investeeringu pensionifondi varaga, kaalutakse alati hoolikalt, kas valida kuluefektiivne indeks, mis peegeldab turu liikumist, või mõni aktiivselt juhitud investeerimisfond, mille juht suudab ehk indeksit lüüa. Tähtis on adekvaatne tulu ja kulu vahekord.

Hajutades investeeringuid erinevate varaklasside, piirkondade, majandusharude ning ettevõtete vahel ning tehes paigutusi erinevatel aegadel, saame viia ühe otsuse mõju kogu fondile võimalikult väikeseks. See tagab meile stabiilsuse ning võimaldab olla avatud positiivsetele arengutele mitmes erinevas piirkonnas ja valdkonnas.

 

Jälgides neid lihtsaid põhimõtteid, pakume hästitoimivad ning väga konkurentsivõimelisi pensionifonde.

Vaadake lisaks:

 

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..