Reservhoius

Reservhoius on mugav ja paindlik viis raha kogumiseks ja kasvatamiseks. Maksete aja ja summade üle otsustate vastavalt võimalustele ning kogutud raha on võimalik iga hetk kasutada.
 Reservhoiusel on mitmeid eeliseid
 • Sisse- ja väljamaksete aeg, arv ja summa ei ole piiratud. 
 • Soovi korral saate reservhoiusel olevat raha kohe kasutada, tehes hoiusekontolt ülekande oma arvelduskontole.
 • Kord kuus on reservhoiuselt raha väljakandmine tasuta. Igale järgnevale väljamaksele samas kalendrikuus kehtib teenustasu vastavalt hinnakirjale.
 • Hoius on tähtajatu. Reservhoiuse jaoks avatakse eraldi konto, kuhu saate mistahes ajahetkel kanda sobiva rahasumma, mis hakkab kohe intressi kandma.
 • Hoiuse valuuta on euro. Esimene sissemakse reservhoiusele peab olema vähemalt 10 eurot.
 • Sissemakseid saab teha kõigi pangakanalite kaudu. Sissemaksete ja väljamaksete aeg, arv ja suurus ei ole piiratud
 • Pank arvestab kontole intressi lähtudes konto päevasaldost.
 • Intress kantakse üks kord kvartalis vastavalt soovile kas samale reservhoiusele või arvelduskontole.
 • Tutvu reservhoiuse tootetingimustegaPDF
Reservhoiuse intress
Summadele kuni 50 000 € 0,15 % aastas
Summadele üle 50 000 € 0,01 % aastas
* Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.
Hinnakiri
Hoiuse avamine Tasuta
Sularaha sissemaksmine hoiuse avamiseks Tasuta
Sularaha sissemaksmine Lastehoiuse või Reservhoiuse kontole kontoris Tasuta
Ülekanne Lastehoiuse või Reservhoiuse kontole pangakontoris ja internetipangas Tasuta
Ülekanne oma hoiuse kontolt arvelduskontole
 • esimene kord kuus 1
 • kõik järgnevad korrad

 • Tasuta
 • 0,30% summast, min 1,60 €
1 Kui hoiustajal on enam kui üks reservhoius, on tasuta üks väljamakse kuus kõigi tema reservhoiuste kohta kokku.

Alates 01.04.2014 tegutseb Nordea Grupp Eestis Nordea Bank AB Eesti filiaalina. Nordea Bank AB Eesti filiaalis hoiustatud rahasummad on tagatud Rootsi hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused (vt juriidilistele isikutele kehtivad  välistused allpool).

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab

Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma. Klientidel on õigus hüvitisele ka Rootsi finantsinspektsiooni Finansinspektionen otsuse korral, millega tühistatakse Nordea Bank AB litsents ning antakse korraldus garantiifondi vahendite kasutamiseks.

Tagatud summa

Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.

Erandjuhtudel kehtib täiendav kaitse kuni 5 miljoni Rootsi krooni ulatuses, nt eraisiku kinnisvara müügist saadud summale, koondamishüvistele, kindlustuskompensatsioonile.

Kui kontol hoiustatakse paljude klientide raha (nt advokaadibürood, varahaldusettevõtted), siis Rootsi hoiuste tagamise skeemi üldreegli kohaselt on raha tegelikele omanikele ehk igale kliendile eraldi tagatud hoiused hüvitise maksimaalse summa ulatuses.

Hüvitise maksmine

Hüvitise maksmine toimub Eesti hoiuste tagamise osafondi kaudu. Rootsi Riigivõlaamet maksab hüvitise Eesti hoiuste tagamise osafondile 7 päeva jooksul alates kuupäevast kui pangale kuulutati välja pankrot või kui Rootsi Finantsinspektsioon andis korralduse garantii fondi vahendite kasutamiseks.

Lisainfot Rootsi hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Rootsi riigivõlaameti Riksgälden kodulehelt ja Tagatisfondi kodulehelt.

Hoiustaja teabelehtPDF


KÜSIMUSED JA VASTUSED

1.      Kuidas arvutatakse klientidele hüvitamisele kuuluvaid summasid?
Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Rootsi finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

2.      Millistele juriidilistele isikutele hoiuste tagamise skeem ei laiene?

 • Riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused
 • Krediidiasutused
 • Krediidiandjad-või vahendajad
 • Finantseerimisasutused
 • Kindlustusandjad ja edasikindlustusandjad
 • Investeerimisfondid või fondivalitsejad
 • Investeerimisühingud

3.      Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?
Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.

4.      Millises valuutas hüvitist arvestatakse ja makstakse?
Hüvitist arvestatakse ja makstakse eurodes.
Erandjuhtudel rakendatava täiendava kaitse puhul arvestatakse tagatavad summad Rootsi kroonides, kasutades Nasdaq OMX Stockholmi veebilehel garantii rakendumise päeval avaldatud euro ja Rootsi krooni kurssi. Tagatud summade väljamaksmine toimub kuni 7 päeva pärast garantii rakendumist. Selle aja jooksul võib Rootsi krooni kurss euro suhtes muutuda, tuues kaasa eurodes väljamakstava summa suurenemise või vähenemise. Valuutarisk on hoiustaja kanda.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Investeerimine on igaühe võimalus
Investeerimine on igaühe võimalus Vastupidiselt levinud suhtumisele pole investeerimine vaid jõukate privileeg. Lugege lähemalt...

Kolm elulist mõtet tulumaksu tagastusest
Kuidas alustada säästmist ja investeerimist? Säästmise või investeerimisega alustamine ei nõua suuri rahasummasid nagu tihtipeale eksikombel arvatakse. Lugege lähemalt...

Madal hinnakasv soosib säästmisega alustamist

Lugege lähemalt ...

Nordea hoiuste tagatus

Lugege lähemalt..